Skip to main content

Full text of "IDRANAR IÞROTT Edur. Sa Gyllene Skriptargangur MANASSIS Kongs"

See other formats


! J I t * 

I 


fcbnr. 

tciQttm afi ^Qtifif 0«n/ 09 ) gíiH 

<gíu ííum wWíMtuihi wrfr^ro föttó 

8«*fft*/ 

$5* (5? rtf íar Profetf ore 3 Vittcnbergj 0)tíc/ gcrbS Ötffíu? c íjoöfa ^ttyftó/ 

(6«tírar 


^(íSotiíéíioííföfpöc/ 
Sctíefc ££KO%Xtttt o mrtaít 
fcann ma pttíaft/ f alíeb a $oð/ 
a mefcaff fcatt er nrtilorður* 
©a &ttt Cgufcíege loiíe ap fífn 
um 2>*t'ðe/ cg gltoírferot ap 
ftnne £>uafan / cg ftiu>e jier ttl 

una {jsnum/ og til ©uttf oor$/ 
Jtotab i fcta fconum er mtW gt) 

mðtpmng, 

fejo fctðcc^ ijtiur/ a& geanutotr imm 
»«a o $í únnu ppcr ctnu <&pttou$ pœ 
a 3U<m gtorer/ ttu . ••- - ■ -— ■ | . I I "L I ' "I J I JL 1*1 I. ' 

r w » - • • ■ F 

götmmíe Jicfs ©afii$a 5>tta 
gíuUum f>etm íJtffa Ufo/ Cflfa 

w/ p^rcr 3t£©um Cþriptrtit vot? 1 ÉSr.w>r' 

fon/eff&tltg ©möö &0rn 

S>ags btf<3lcða/ <?g a b*?0rrc önmbu 

éMrrattlcð* abpacfa (Bu&c vorunt/ 
eptcr Iðtfrgu IDxrttc Jbcff JJyrblcgii 
(Éuðrt fllanö £uc£cr*/ pyrer þcffa .f?tT4í jcbfcu 
03 flfc r f**£fltt3 X>c!gtjí<:titiigfl/ fcm cru $rff&3 
^trt pýrflc ab <Kub bcpur off JOTertetW þfcr/ttfar 
éitcpttur ftapab/ fcm bcebe pg$a JDt't 09 éttti 
frcyflÉb. $yrcr ^>afl «fiart froora XWfliírmng/ 
ab (Bnb £cpur (mtcb oflf anburlcyfta / 03 apt 
urfccyptft *crbð þr* (Pljfcunefir / tacb þvf fcvt 
wiata ogrtfublitabs JMoobe ftjuo étötcami Oit 
(kuUQtfta Gonar ^f£fu Cþrfftt. <Ðg pyrc* 
þafí þtfí þtibla t ab (Bub Jxrtrr } þdrr<? beff$gt» 
WEtjrn i'írr off áb ftftiiitif &0rnum/oö fftÞíne 
t'ttm tilW* JJ s|pa% £cffrtA Jbryaðto rcfgitf* 
Hí»ða tntnrrfl .£utyrru8 alftf apnt JDeglrga/ m$ 
^ðrratrfrau |7ntfS^te/vtt> cöub f fljotmi »cemuu/ 

a 1 a»<* 
£vat> 03 ctrncfi I;r?rrc iþupcöc &ml btfrc aD 
gt0ra/og ðlryma ftjfK 

X7u cr |m mtCur / «D faD rtU fo tttgamga 
pyrct off / cD t>tcr íPaglcga p0líum / marga þr 
tcticltQa öyiíD/f picr rora efrjrn ^cgna 09 mfD 
tcfna/ 09 þlitum aptur aD nuffa þafi fcyimccu 
ÆuDe »arna Kntt/og 2irp þeff ^muufka 5*ID 
at og5arfceUDct cflcjplrga/tfUíi (Buö Jimttccug 
Nt/ fcm XTicntna IjiattanlcQa ífifkar/ 09 Jtfíitt 
gfarnaflí Zföfine unrr/£c»e uiit off mcD ^ttun 
tút aptur/ ðotttcr og <SynDanö Syrcrge|ming 
ar uppa nqtr, (Dq ncma þa-ff ^tpfcc ptcnurum 
ftjnum bcpalaö f þvi þcilaQa prrctftmar ífm 
batte/aD þctr ftyllDu tffgtfuttum prcfctfa 2JDrun 
Oð Srrcrgcpmng &yn*ana/ Jíuc. 24« 

pat pyrcr bcerc þvtfrtum JUctteþrtftnii Vttadc/ 
öD If ggtö ttl þtria frrtggía/ þennafi ptoorDa ttc( 
8í0rmngrff/ og <5*arranícga £acfa <Buör pyrct 
paft \ fiiic SDaglcgre £ *ct argf 0r D pyrer 3DJfc<2>ce 
tte / og mtunafl a/ íjaaD oufiraDclcga (loor 0$ 
mtfcll Jjcffe X>cIg*0rntngur fic/ 09 þvaD öyrmcec 
tir 5trfiooDitr fyati fic / jtof þab otll ftfrtcfl fem 
J>eírg0mlu CJ;nflnctiar ScerrpeDur pltfguDu aö 
fetgfa, OíD anötþr0rt rc*rc ao gt0ia/*D ^erafí 
cDa cíltjMrga aD brefla/ ^raD og ©tföDoomfmu 
oa SaillefFano fflumtur Cfcnfttir/ fawnar fch* 
XllCt !}♦ tflcD f rffum alvarlcgum (ÖrDum fctg 
önDe* ttcma fo í?c/aD £icr gíjSrrD 3cratt/þa 
frulu* JWer allcr crn* Ufia portapaft *nn 
þvttncn þtffatt jforan vorrr cígc a& vcxá (Mttt 
tb/þab vtrtut off mi0g mcrfclcga t-tcnor/og fro i r-3 ^ Jí __: 

fcm mcD eínu Itpdnöc ffif;cccöœmc i*tmaalaö/ 09 
p?rec tfugu fctc j 3Er*ptacgangc JKffum/03 3& 
ratnar »ccn irtanafðífl Koug V J?W fo frm þati 
vac miEcU Qtoorbroca JTIaaur/foo þqmr þatm 
þar a moot / mi0g mff 14 03 mcrtVlcg* JDran 
gttfrt/ 4uar pyccr míer þcpur ttauöfynlcgt 
^fl/ þrffe £»rt>0tfioþullu / og ^ugqunarfíímu 
3&*n OTattftfjfta/ | noírum pre-Mf unum aD Vc 
icgg(a/og fccD a &cffafl-þ<wt/aD Bvrffc mctgc Cqct 
Ctl 0IIt|iti íhilianícgur pcrDa/og fifDaíi þar eptc* 
ftraffifctt'afl j>xt (lerlegufht jfDrttnae Jfc'glur/ 
fcm u>t ap jctanum f ufia aD Dragafl / 01tutti 
jbcím rtl (Bagn* og wytfcmDar fcm otta fig <Bub 
ftrt ftvgc í;apa/ og grrwafc ap ^iattct ab £oma(í: 
apcur | 0i»tr og Pínatttu wdþam?. 

é*ar upp« ÍDaglcga aD ðcunDa/<BuD gepe 
0ltum Cþrrflrtum étörcum JCDflo* 
ftíita gooDa ^eílaga #itDa 

atmcu. 

faœn WmRffll Scmtiigjinf 

%tít>a/ þa §n vat i giottim §al&tí 

<$u& tfcrr«$e&a/2íbra$amá 

Sfaocö ©3 3<jCoW cg pett 
ca tietipabUQð @œoi#/ J)« fem fíapao 

■>epur S?mtenca jarö/z alU )>ao fem 

k et \ne. pa fem í^apeo ^epur jðfla 
iö meö pimu 0oí>e/ 00 f?epur 23noer 
mpeo jnelucf f o$ jnjÍ0lao/íil £)proat 
piinu oíjurk0a 00 o^role^a Sfóipne/ fo 
ao §wt WMt QtfeR #0 09 fcraroelt 
ýití míEli <Ðpröari)elíöe> £ota& Jrijn 
^etöe er ob#rele0/ ^at m$ J«J cgmr 

pm @pnou0tt* (£n aKpdunfemefmfa 

$9rec£cita er vmxíety % ctanfofanleg 
pmaDjnierf £>rof f eH/ fa atlra jœ&íte 

$sec attre gjat batt rpn^íune / mif ellt at 

polents ■ " , ■ m*—mm—* ii i, i » ■ ■ ■ ■ ^ ■■ 1 — * 

potömxbc/QQ mt0o, flfópftefíimar/ 

cg (íraffar ogiarnan^ettena/og f?epur 
o|5 ^inc ®iœf&t pprerjjctreo 3&ron íií 
gprerge|jmna,ar ©pn&aHa, ($ri cip pvi 
at> pu cxt @ubpta tiettpeibUQU pa J)ep 
ui pvíei feíf 3&ran d&tttUtáu/ % 
prafyim/Sfaac ? 3accb/.§mercifpn&' 
gu&u|t a mofe )>ier/ <$n eg £epe fpnb- 
gafl/ og mijnar 6pnöerem pícpre e3 
®anour a @wtpar 0oín«/ 03 cq cr bc 

pg&ur i punaum 3atnt«&ium/ 09 fcepc 

W0iwi i) I&/ ap }>oi a& e$ uppwfre 

^iina ^etoc/03 grcroe lairgí ^ífjpte 
' er j>ier/ J*ar me&/ a& eo, uppbpriaöe fTíil 
ar @wjt>iroinðfir/ o# fo nnra/jf $n$í 
jclanec* pat ptim &epa,e eg íiak. 
mim$ fyatta/ o$ bib p%'®9&É& 
cn um 9ta&/ ^Ö^ejít/ 3^ fape 
fjþB&aafí/ 03 eg meof dk mim $ ftftiö • • 

ateroer / @g hib, G§<&míhmW 
pprerge|5 pu rnier &KQZ'Zen/ fptet 
§ejs pu mier pab/ ícaX mia ei $t$ 
pnff i mimum ©pnfcum/ ? Ioif ©fraff 

eb ecfe eiíti flega %giq a mier/%llour 
í;ia.tya mier pmiflcgum/ epíei! pinne 
méeilre OPfyffunfeme / £a oil eg 23e$ 
fama #3 alla miinj íiijsfcga. þoiab 
|>ig (opa alíer $2imenfin$ ^erfíarar/ £ 
£ig ffuíu Oítfenn yrijfa æíiið cgetliiji 

*M&<iwU,«Vfaíðr m^rfdcga | cttium @faö/ 
QoJRfo feigiðirte* 3Ult x>orf £r|pí>iér j fte 
tm?/ a oö tvra (ipe (tö jörun* £f # 4 er r ieffe 
lega faðf/þu.i fwo&'Á fttb^rcUarð eíi í?aö/ 
ob fe fem uier SQagtefla fpnDgtttn 09 flp«„ 
*ttm ©að oorn / fpö oana/ööe off cg jöraöe 
þc|T Oaaífá a * 3?« þo aílf tjö 0$ a bpw« 
iuat $)etae (te Darp 09 iXJottöfptt a %Dtm* 
úie/þaa þo j?mp arjla ptfrpoa jríaubf^n 5?rfU PteMFtm a öene/ þegar flDfenn meQ Utiguaranteguro 
(gSsnoum / (>«pa uafeo upp pper (to, £niös 
SRe&n&ar fteiöe* SQoote peðna alíer ©ube 
©poíBieti fcegar þeir pVWfan epfetfomanöe 
@uöa 0froff 09 3faö</ ppejr ícmb 09 £ijöe/ 
þa bpriuöit þeir €>pcabooma fijno meofhorp 
m 09 fnotpre 3ðrnnar $mmntgu/ ft>Q fem 
(efa mat &ia @fa+ i* ftia #?idj* 1« D9 
()ia Plafa i* 0a pprjle preöifare frf 
^oa £$amenf ifttie/ Sofwnnee ©ftjrare/ 
fafur paö veta pad olíra pprfla Dtb? SBpp 
f uftöe (ttmar fötott ít( Wm^a ^oolfjine/ 
ao M feiger/ Owwtj 3ötan/ j>piaö ftunna 
rijf e tt n«l«3f* 3fem/©iaeb f if/ ^íer gtor 
eb rieffa 3lPorío Sortfnarenar* Q9 eri fr* 
«mar feiger fyan/Ejpn er fíff uiö 3?oof <£i 
iejlnð/ (jarftprer / (juarf þab 3Crie f^m etfc 
ber goo&aó 2tPerf / fhal upp^oggPajl 09 f 

@íiöenn fagajU 

<£ff (tatse nocfuf n <Xiíma uereö fu #)Hð 
o (Wr* íftauöfpn pope uereb ./ ao |>í pa ni 
©uöo. meb faííre joran / þa em pao peíftr 
$umu/ SQaimafamif gti Sijmat/ fem pee t o}V eru fomnee/umbtwia 2lnoe®.iioe ©pcaer 
Í PpWBiiinaar ÍÖoofeiie 8« (áap* SBci/Söfi 

«> $Bei/ 9 3»f tmar 3f>rotfc 

SBei þeim f«m a 3« IÖU " e 6wa * 

pui þo eg ecferf tale nm þa mpflu JTCeeD 
og yjormmtg fem a nocfrnm pprerparanDe 
QUum í>epttr íeigeD a vorum ©awcíjrifinuni 
Stounaum | *Dwm íonOum/meD {jraðelegrc 
efrúoe ©tprwllD/oa Sörooöo SQtipclluigu/ 
SP?oroe 09 QWafiDroipe/ 3tooe oa íSrenum/ 
epijiHtDinan StwSa ogORepa/og ^offi te 
sn*D ©9mo * SDfðrmun íauDe og ítya/pvf 
ta ap fomen « ftt ítoora ftnngme ÍTCepD/ 
fem na « ÞoDan aofppria/fo ^ore.'lOrarníí 
neBDðfS f il ab fi**r« íq»»i e *8« R ®«n»m/ 
oa ÍBornen f ijnnm elgen SorclíDrttro/ 3<a/ 
íumir tii ab (fciera npp íQoUDeí ap f ijwm 
eiaen íijfama/ tiloD f'otfoa o<j fiifía £>ar 
we* |»a fiooru Síungnte 3l*pb / pi'öD. }>tö 
fa«?a/03manmfnnarfÉ<mum €þrif|nu 
um m«ffe wra noegtamifiing fit Sorttnör/ 
j?o allf gcinge wl fil ) wru £anpe/ þoifafiV 
lega er þa epfer aj?Göít«lenu/ $ct» itaípe þíj 
ne $>f>/þa þin 3?«&wa SBrggur brefiur* 

<&a Dier i>pum ei fo ícongf aD faí'ia fc/5 
*ff m*ffe nppoefta fil fanror ^wonar* 3fo» 
ixpnr fjtet JíanDe mionr filgeingcD ennnS 
Ow* fep'ur þ€prf flijfai ODcQ.bei/(e werg * Syrffo prcðffM tt 4 

floor Qt ijDeitöf mö &era/fo $uier/ a pætn 
cimwi QUttm? S3r eimiro foma þar 
SCijÖeiiöc ttiti ^ioopnao 09 Ofprfeifa / œt 
0örum ®foð ufii ftooroootna/ éauriipuoð/ 
Sötoooftarner Onaffurfegar. 3oa/purfqf<? 
or SölooOfhartier fem SD?atmíegte ftatíuru 
reffe aö ofj&iooöa* 93r |>rtOia @eoO fp§?cf< 

wnt ©aliora 09 ^erne^lur* S3r pioorDa 

€5fa0 uw f)r«öeieg ro?cineoöe+ @g fala ctt 
ecte mn jpfowoaaíeíiar ©onoer/fent etifgrii 
reifnar £ 0pnö/ @em 00 *ro/£efe/ £fru/ 
ípgar/SJof m«lge/S)eilur/ 3= wnOíhapur/Qlgg 

Orooe/og ooror þuif ijfar/£Dc<ri<!r jQtfa 
laufl oa ^bronaríaufi eru fo margar Orpgttar 
a meDol oor/þu^irn þafi £>ög fem ©uögtp^ 
nr pper CWenena/að þoö er ®uö« OffiffDe/? 
floor $uröa/ aO lanO twf er etfe aífa reiou 
focfeö* cQfaií ©ftD&Œeri í^oe epfrr!«feo 
oíT S*öe / fcigcr 3«emia6 epwmísöur [ 
yjtrmctgr«f f ijnum/ þa twtrum vtcr orOner 
fo fem ©ooöooma og ©omorra/ ^oo niekj 
um Dírif fafaunöer og feigia / í;epöe ccrÝ 
©uö Ittíeo epfcr fítf fy\la$a Qtx, &taoff/ uf 

^oariii nocfrar OOÍamiefliior Seiörieífo|í 
(»1 Söfönor mbo\VM/ §vma jftt- etwiag 

'^purcíi ■ 7 jWHNar pþtoott í 

ftoopnren þeirra 25gcjaíaufu/aD npíur/ þa 
vm þeífa Unp vost viftelea,a/ annaofW' f 
fo-f eö'eöa j @pbí/cba ^ciöíd orbeb* 

pícagurnars flqfar gpnber ? ©oijoirbí 1 
ingar epter flg íciba/ ftaium wter noogar/fem i 
fcoba off J?ab/ ao öuö jte fteibur vorbemu 
par cr Ðbaob '« ftormung j oltum ©ftetf 
lim / þm cr ftungtir 09 ftallctre j Sanöenu 
nteir ea, meir/fooecfe et afiob auöf qaelegra 
þeim fem otogf aö a,t*fa / <ð þab/ aö £anb 
vort mune jrlari (^attta íllbungie eibaít/og 
er *>> ocl/cp "© jö ÖfPaffar o]f ecf c cfl þung 
legor/ailab (>wrf meb fcwlboome oö?5erfef 
ningu/uí £anöenu/eöur meb blinbu ^QUftt 
ííome j Éanöenu/^odriar ft?«r pícagur eru 
eUttm pioagum perre 09 jfcobf amle§re« 

fiváO er pa til «Ö giera ©Ifhuleg ©iflf ín? 

fcegar ©Obingar ^eprbu €5froffunar prcöif 
un Pofiuíaiío a ftvijfafunu / fem «vijfaöcr 
poru pit urn/ ab þeir (jepbtt Dmanlega 09 
©riitile^ þonöíob uíd j>mt fofíoufa 3®fum 
þa f oruujt f>eir oiö j fijnum fttff rtum/foUuöa 
upptit poftufafla og fcgbu/ fcter OOTenu/ 
gooöerQ5r*bur/jjö«b (Ttuíum vtcr í Ú giðra* 

^tf poíluleií petui föorabc ptim og fagbe/ 

0i0rcft $yt|ta prefr hm * 

&wi ö 3oron. pttta er Dícob^ 

eo/ « ipiiiiwj ©uöð SScrtt/ fo pprrr o(f frm 
J?a/ þmoo rirff 09 fofi ^Drati rr fa QOTiörU 
of ©uDr gepenVppw 0wrn viti fJcöurti bítöe 
vio föontxna 00 €5pnOa 0feaffeö fKi!e|l/ cg 

©uöc fra f ijnunt 5>|Mibor afetnmcje fnweö/ 

poi fo falar Srrennoo 0p«itltabutj @fot>* 
ÍDrOa (gíaö/ f 18* @0j>4 ^narfrga 
íafa ecj j?aöo moofe rinu £anbe/eba %ouge* 
3t ijfe/ ao eg oifie npprafo möurbrtöfá/ 03 
eiörirggia þoö* í£ó fnae fo fciöoDeöaJaiö 

onoo 3? ijfe/|ler (sro (nte SDonofliu/ um £ w 

att eg þapbe talabjþa (kal raio, og porö þeu 
ror QhicTo fem eg ctfíabe 00 gwra ^inu 
fceffarru ecfe foom prö/pellöur uSrogfclN 
; lopun ^uö6/í>oorrar ftcorf <gpíeröceroe/uiec 
fyputn i^tniue ÖSoroarmennum/ j ®oof 
3on« ^pcamane j 3» 3cnae €5fxamaDur 
prröifaöe pjprcr þvi ^ootfe/ fcöÞoröu lc^iu 
epfer ©uðeí8ooe/oð þeir ílkpllcu giöra 30* 
roo/ poiao jnoö 40* 0acja ffcplíör ©orgert 
Jftinioe porgancja/ @n Ijyai ftieöe? gjfraj 
feraftonaörenog^aue Sðillöarmen/ dfaraf 
oflf ftooifeö íKipuöu aö ftolíöd eittd ffgffa/ 

oabe raeool SKafta 09 gienaöar/oa, |?«ir rpr* 

v ' oopuött » • yiw m %pmt 

eopubu Oiarranííðíi/09 olraríiga f il ©ÍXof f' 

ene/oo, ðiðtöM 3bron \ ©tcfog £)(ku/fw*> 
onbe fier pra ftjntint pflrre 0pnDum/J?ö ftr* 
fl|t 3brðte ©uo J?eff ©troffe/frm í;aú £afoe 
«t lab uppð pa oö leggia/fo gíorö* £ ecFe« 
ÖJlape p ©ub/eg Dfna en opfur/t j þriO 
ia fui/giftpe þðo ©ub Pier gemgium f goof 
fpor J?eirra ^bronöe 9?tnluifð / pa muate 
&ab/ fem oumbrepfanírcjur er/flðnoa j fpmu 
Bperum finor CWpjTiunflr í>ib off Sbranbe/ 
f«m (m flooo / J?o §ðnn ííjfnðoe íftinsoifum 
porbonu íeöalum þvi foorð ðftonbðu a/ 
©oob ©nbe ©ern/ iblara Dortettn £uujt 
fðimror ^brnnáV 03 3)per&oof at/ut op ptft* 
are ^brunaf föan 09 S^^ð W?ðn* 

offio/þoðb ©ub mun wita ellum 
þrim fem þeff íeim a(oar# 
lego og ðf fonnrf 
©nbrcrfnr* 
* é t ■ ■ ■ ii i ■ - . 1 ■' 1 ■ m i 

(P\ ^O^mn %mt tu$tt ®uo/ 

vorra gc&r^/ ÍCbrr^msf/ Sffjficð 

ig/ £*t fem ffflfflð feptit í?iínen c<j 
^&xi/c^ alíf páb fem Jwt er jnc* þa 
fem ^apeo §eput innfígfob meb pi)mt 
&Qtic/,c$ typut y&ibetbiUf eb faeludft 
e$)n$Qhb/ti\ gfytbax pi)tm ogutlega 

03 oproof Iega $Kapne/ fo 00 jjt>0t CDfcaÖ 

ur Oí(e|? pi$ / c9 §r<eoefc jrif f rntöfa 
StyroareeílÐe, 

*** " V % » m • * 

ig' 3« rr oflf porj! afþuganbe fiatpor 3tít/ 
ft^f llrií meo etnu Drtx/einffi wm 

oÖarar þe(*a ÍSan fcopr a,ierf/fmi erCOfaii 
öffee 3uca RcnQur* 

Öten OfórttofSté £omma|tn$ 3uba/ 

JjCíjaf vat Qett eten ) 0abj)lott. 

£5 oo oirr/ eíflmkg ©uoe <£ ern/ (arutn fxf 
orfttr út gepa ©uör fea £)ptö / öt> f;cn eint u 3bt«rtá« 3?>rooté ! 

fatí/ op einum Ogubíegutrt ®ffspömotie/ oö 
giorð cif( ð,otí ©uöð <Öarn/ þo oi'ium utct 

ftaglf iöa fyvi fqf ur ðtfánöflee ftotigur vat 
totm tn fpoö ^GrðöefU 
!Qoð Vor ob fcna (j«&orffi ðbj£f f íg, ©fiá, * 

ttttt/ þí)i oor ©enur þíff pimfon&ð 3uðá 
&ona,e/fem ()Jet fltfd)itó/fym ibhabt vat 
@íoórmen/Uö,ttr/öð> öá, ©»9Utfútll/ SÖqöpr* 

tt^ur/cg poomrft umuáröáoe / ab þotíöar ' 
(pin oftro ©uöí;raööo[Íe %wám/{o ab ©fV 
ipf*n 0fpur f;onuitt f írn eiíijpon og obauö* 
lea,an 2£ru £if if / aO f^í í;á|jc þotfbcb jter 
til £)DÍD££efio/ 09 ecfr ötfcöprá ^num 

ff«i fH böni? SDTcpfe* 

jéío.ioffee oor oa, jtaípur fpgefi fterrá/ 
þvi beí twnv fo fem Síififífnfctgcr/ftotíciuf 
jfecr 3ub«/ tpfer (iú§0bm\ @íi ccfe aö ftjö 
ur-wrfptnflöefl £ií fo/ ðö, öl$ffejt fijnum %ob* 
do $0ður7 iö þaö mca J?$f tð götöo/ cö fö f;t ' 
fcPDtjs &em:r þapr futiðð ob pítDoft op föö '» 

gooönm ^öur/ÍM)i fö pagabt f;án jler from 
epfer OSpeite ?>ccf o^flfgo eg ÖflUðlcgá/ a& • 
aj?aii6 ý)iðrfð ma cpbiooöc áöfaloitm *U ' 
f;an$ £örat!alfö og ö^b ítrSfr^ 3lí«itrr^ 

8W • i §yrjtfl ptmm ii §VW 8Mteft$tö Sruornijbinaur/piell 
jjro þtm fafía íipcmbá ©ubrftfio ftotpíbta/ 
'* pxa (jotiö r irifrr ðhrfhh íil fteiófítoérV 
iirDgöbo/ þöiob þau 2lfö,tíöö á&ílfuKti/ftin 
(>one ftober ftifctptöo í;oþbr ep ©ubieðre 
íöonbláíingti í*»fc6 htölirfcriófö fyUi tiíöff 
ÍÖóMenó Srrufofettt/ &ögör I;m7 ipp öptut 
öðlirf (ter þo ftfeþörméö hösgtó/ þtilbur 
li« M IWbpggió fnn í jtöl>utn etóbhutii/ 

3<tMöírtti/ 09 þao utcirorr/ / fioípn (Píujir* 

Whii/ rt»2lp S iiöo2íl/fflr<?/ ög SHdúö þat 

Bool/Suhgl/og &íiornnr/rihe 09 ferir ap 

Bi^Irhiim pórblihbubu ftf ibihoiflt píeauMi 
öbðiítfó* 

Og þoö rnrt fcö tirhrá t»or/ ^ierfceft fionlt 
par ob ouf ©olloro ÐWooul/eífKabe ftororfh* 
«i/ óó, þiellf | finr ftonglegre ýfcfÍU/Jto |íiij 

foóm rocb epcöporer/ * £eifno &tJoijb#- 
«»ðor/|ýucrt thoofe éuóe ðoitoór/frm fi<|t 

JJ* pan rimrigííl / anrrtniir ©ubs &cma 

I V»«r ©cgno föítfuf jnþftrf / þo || f .f fcwfr 

Wtftf irnrtflftir e%/fago } fiairnr | rmöiu » 

» 5 Ipan bpröíega @ubo Bpcaman fgfaiam* 

@cfe vat þonum þeffa cö noocj } þellbur 
»atöf;afi cg orneígefi £D?orbínge f íjne eig* 
fð Q3arn6/ þvi f;oð jQfjr'r abe ftn eigen €5on 
C^furDgoDtnu 0[Watocf?/eba rtrtforo at> feigia 
£)í0pleuum jtalþum* Dg allf þeífaftír cjier 
be f)ait ecFe ab eine jtalpur/fiellbi r IriDbe íjað 
ogeirueo fijna 93uberfcafa/nteD fo þrabeleg 
um íQneorf unar £)« mum/ fuo dpwga meb 
fter/aö éfripfen f eiger/ ab þeir £aj3r bre if t 
mt tn fteiDingiar* 3 <i"U Crbe ab feig 
ia/ þe ir 0cf fubu uuorfe ®ub j 5}itnnenum/ 
nie f;r«bbuft Ðiofufen ( fteloiite* 

©ftjfnr Öfapa QWaDur uar (U?ana|fc0 
SouQur/mbur erl f;anfnfrfjl/(>tw tb þo feií 
na j (ine þeiíre ^Dran/bicFtabe þeffa borma' 
íu cg Sfjiarfnemiu íöetu o# Sotttirtg* 

ftier wf ðp fiífum uier þab að fcera/goob 
&ube Q3*?tn/ abporfafa olfbret nte orvctn* 
fa jsejf nocfrtim Sttane / ab f;að mune meiaa 
|bra|t og fnuðfl f il ©uoe/ (jvorfu )tla og £> 
fiublega fem (w f;acjar jter pram epter 2£peue* 

öJíanajfe $J a fiveftn oier (jet&ö f;lermtfifj1 
(tað uar rcPf c irn fm« gpnoarf/fcellður w 

jfflrtat ^foorbrotawaöur. ©iepuiun (><- 

n* be pofllego pangoö jjon \ ftjnu Bvifa sfteff/ 
* f;oííoeD penu þor jiíe epfer §3tilb jiíjr/ t 
jioeFur 2lr/^e jp 0l ^ e ^enO wreinB fioor©fap 
fönaw/ f 00 {j<3§ worö uifi fijber eirn gritrur 
©ube ©pcomoife Q0forbinge/ * offrote©i0 
Plenö flo/pe fijtie eigfii ftolíce * ©locce* 
<sn fomf 09 *bur fomfi &on ufft ftjccr til ri* 
Wror Sbrutior/ giöroe gooðo %Mtiw$ jiriú 
jÐpnbo pprcr ©ube/ 6ob (>an op fptoggvu 09 
Wfti fllorfú / m gprergepnirg/ vatt> fvo 
^íiníwprbur/ob ©ub foof &an cpiur f £mft 
- ,0 í>9/fo fciw onoíj fortopoboií gon/gop 
yenuw nijff ftiatíofog/oo, giorbe fo op ein* 
^Gírjtnuiu SrroSo/eírn ©ubj>r«bbon» 

2 * Por na{1 Icefum oier |ier/ ob þo eingcíl 
J»|e Hienteige mrb rieffu eroanfo tiotfnmi 
iycone Sbrunor ebo ©elpei&er/ f»c |Vm fogf 
w/fco eígo þo etfe |>eir Sbronotlcufu rg D 

J«jro gor^roinecr ponfa/cg l;uro fo | ftior 
JJ ' f n««/ Þob/f-prji eitigen mo Drt?«nfo mier 
•jorunor 09 ^frrbcofór/ |!»o eg Iipe ollbne fo Jft S ^ð^'W** t)il eg (joííco fcmu P r# 

«»»«/ej?ubgo frm mig IflUry vtnoníe rrttcr 85 íj muRt r* "tM-War ^ffcrðri 

' : 1 i H" U. 

muue (amt ixiDo ^örunar aptur aubeö um 
f ijb«r/*3 Oil ppíji braío mijnfl SÖuoa SDoga 
epíer £ui fem nuð tyfler/ fijbiiii *r Sijnwtttt 
ncogur fil <io 3ör<?<?+ 

iReiy rcfe fo win íöroober / @ubs Dtb 
m«(£r amcofe $>utíijfm» fhoblfgum pciunf* 
trai/fetgianbr l)\a þeun 93qfo ©»racJ-> 3 
(Sflptíuífl* íDrcgbusecfe unöön öb fnuó Jjtrr 
til "©ucs/oflrprfflfl&u þot eige pra r inum ©e 
igeítí únarö/þWflb Oíciuc þotie femur (KtnOé 
U$a/t% mtw ípepna Jbíjf 09 forttjna fcfer. 
£*)<j fti opfur fctger fjflií j 18» @flp» JDra<J 
ícfeunbflit ÍÖefrun þtjno/fc btjbfcPe mj S5m 
bocf þtj«6 £i$*rnt6 flUí pwm j Ööubamu 
<P5o 0$ (jrocpar 2ínbe ©ubeíwff j Jwim 

£fatoie/fe igáöe/3 ©o«/| Ðflg/ep þier fepr 
*t> í;n3 3SauR/$>o porþerbeb rtf e $bar S^iertu* 
yjoðr fil eirn ap þrtm goobucg $miu 
©prifinf iiar larrpförum fttarct fo 09 feiger/ 
0fr«r ) ©^Dilfgaiora^bron/eti (>t>ab 
a EDíorgun munr (K« / eb* JMe ecrY/ íttf r g 

©uöeb^flíaD* 

peffa rr merfelíaa f uarab 09 unberfefc b/ 
unber jlijfð ©ubé í>e 1 í ctge 2lnbo ^lmiiíing/ 

þvi ixa$tt þu Mnbðf) j ©ag ob o,t cra ^bran/ 

j)per Syrft* pttftfFutr i£ 

■ IMnH i -.__-__________*_ 

(joör ocif nema þu uerðer j 8>ag (Kinöeíega 
í burf futpíur/ eoa f^aö rcrenr þa'ap þeirre 
3ö*an / fenct þu <*f íaöer 0.9 gicra « 9J?org,<» 

t uti* $0 Q5cen^9ra þrg j Oao; þa þu f allar 

f rieffeíega fil fiýi/ pepur £5uö ptcr alíuijöa 
!>áfc&/enn aö Iqjöa þig SörunarlatrfaS fil 
CDforguns/ auf f;ellöj fil leroajra £»ngjscama 
o<if eg ccfe fcoar @uo fpefur þier f>eifcö* 
@b (íai'jtn oier þa/ oö |5 er pngpum ©fprf* 
t.ug f il S5g,gale9|té 09 3örunar!ep(?ö/þo ein 

i ðeú meíge oDrum cwructnfa gjperbðofar* 
3* 3 þriðia lage (jö-jum uter off ()iec uf 0$ 
pefta Qtmiiíing «ö fafa/oö þaO/pprjl engyuttt 

j a/nie nwt írucenf a g>fserbo»far ? íeiöricíf ing 
ar/þo (ftur 09 Oguölegur (Tc/ þa&er cff f^eff' 
fóöur aö.þret.faft eour apata; aö oiDia ©uö 
(JJHrer þeím fem þeff í;caf f ar eru* 

yjtfa&gieröe fa gc;>i>e 0tmn?f (Sp;omat» 
tuy þegar SfraeíB &coIf (japöc floorfega 

SSirofeD amoofe CHtiöe 04 ftsnutn/íjaf £an p» 
uocfuö upp aö b íöia fpree þeuti? 3?-e t / cwgf 
oanwigeii/fpeUöiírfei^er ^ann fo fií þehra/ 
I ■Nöfte piarfctíjf pra tmer/ oð eg- fpnbíie fo 
Osmosðíe SJStQffnc/ aö eg gtefe tiup aö biDta pi)m pöur/og at> fcno pöur þati gooöa og xw 
etta íöíg/ 2+ föonga SÖ+ 24» 

t>aö er ö-ngn-aifeigen ab epa/ ab fogooöe 
ÍSfaiae/ fem 03 etmen marg einur ©uba 
fti / ntunc ijajja beöeö $uö S^iarfanlega «ð 

£eibrietfa þeáan CDíaitaffen/ í|"titvaf)0tutm a 

ýtftíwl S3eg apfur/ (joörra 25ctoa ftan mun 
þajja noíeð j pvi / aö ípoít epfet fo, þr«öelego 
03 languavaulega örpgöa ©ícepe/f cmfl aptur 
f tí fo goooror 3orunar+@:infu er ecfe oitjflegf 
aö í)í .;i:ine í > 1 e r «?f 1 f;afa nofeö goöro f Ipiar 
UnÍcQxa ^xna f tjufr @$uðf;r«ööa gtföuro* 
pao er Uftð ufri £<x rcpeöurctí Slugufiin* 
uttt/ aö fxmn f f tjnnm Söngboome 2trum og 
SSppoejfe i;ope oereö Jjrect wjjoog o^orerfcof* 
fantttr H<*iía/og þax m^öorbeö&iHumoöur/ 
@ii oaao öuöi;rí8ööa GOToooer öDíonica iieí 
aílorei a$ mcö óctf mn Scaruro aö btbio ($uo 

pprer (ttnuni/ aö íjain mctííe leiör ief f ojT* 

£>egar nti íSifluípþeirrar QJoraar/ þar fjtm 
war^eflröe fwnarfijpefí&ar &ttöt>arpatier um 
þeffa faua @pne/þa fogöe pcm ^ene/aö o* 
moguíegf ucerc / aö fa@otuir femfoo morg 
%mx twe wtþtllt pprer / } ©uee QlugUfe/ 
fone )Ua aö {sara/þaö fanaöefi og/ þp.i pann 

t?atb Jyrffa pttMttut >8 oaro fijððii eirn (tinn befle 09 n5?ffamíe9rt|íe 

L Sœrepaoer @£riftneiiar« par p^rerj'fúer þu 
D-jUöUgan OJían / $orm«ííf u í>öhuih erfe/ 
(jeltöur biD öuö af tarf a pprer (wnum / ao 

I £ tö mcpfíe f nwa[i fií fqjns @f apara/ 03 for* 
i<sí þu þao aílörei / aö <25uD tnune fuua ao 
fncva §0nnm tú fijn/þut (llur var SRanafl* 
«6/ £0 0O(at>eíl £aii ap ©uoe tjcoöa ^örun 
09 ^ferboof + @infum |le þef f a |ao,f gorelíö 

k íunum/ um f ijn ofjtjreioaf jöorn* 

gramöeiglo flenöur j £ifíenutm fc>@ð a r 
£a« par p*ngeíi | Q5«bpíon/fo Oati fitne ecfo 
oö fprcera ^0nö nie $oof/ ufaij 1» þar fet« 
!>4(t oar fomen^ 

' Stpguöaöprfun 03 ©ublaujl £ij8erne ED?<m 
«(|i6 fuíte ©uö ecfe letngi opraifab aö (ijoa/ 
^((öur fnnait noeFra 2lara epfer flqff þarb 

' 1 Oguöíegf $ramferDe/fenoe ©tiö þa wt €f;aí 
öea/jö j (jano iXijfe/ fi( aö f;eria nppa ha\\/ 
fceir pperunu f;a5/ 09 píuffu fjaiT fterfefenf 
ÍÖabplon/ £oar eö paö oar ^atíöeii upp I jtril 
ffu 2lar/bunöen {ntngum ^arnviDruro/ foo 

j fem anar Olmur ^(ecfiapíinöuit ptfívt 
fyíecFer eOa ^arnoiöiur fomu foimm nm f qt> 
« fií ao parfeúaji/ fo pctt ^r^ffu þeffa «0 

$8 iiij giafa 

L 19 Zteanat 3 frtððtt 

4}\cetq 03 f)urfanleaa ^aíning trí af þatifc 
f)wU/ tg>p ftmlcfa nia j anare <£i;ronifu,« 
SJooféue./ 33« (gapjfq(<(f Qq fciVr 2)ían» 
«fl>3 ojf f;ur meo fijnu ©<?me/aO f?eð Y ©up 
tfiíf gwta 3oranöe íUíarí ap ^uDíegtim/ 
Pð, 2lrf; ^qíaiifum / ptogar f;aii qo gtora. 

pjn ;wö $ upí 03 3J?ofíœfc / 4ij«WHlegu/| 

jmf jií 'a^if j/fo oo fa'iajt a(>imtim fem@* 
fa;as fejíjer/ 26, @ap* ©Díp^eö/^ 

«r Wðunmmtt pprer^enDnm/ £<rlfif4 

C0?.'ú 0-4 þegor þti ©fraffar þoVpa. flr* 
popa pctrftí þijti amiiie^at ©iöpulfenn 
orcoiTar fq fprer UJ?aite{íuuiie/aí?|?fgar @uö 

©HT *TO ^n/þaðwre r)ií þab 
ap tyrre,-ei) ec?e fií netnp gopöo/f n þaper 
iftf* fo/^iiö @tra t far S0?euena fat til/ að 
£eir iKuíe (eiDajtþar meö f i{ 3&ranar/ pa. f;i 
^rtaií'oð ^faii6 til fiju/ fo fem f;n gipröe 
Vid OQfanaffctu Smfum o(f þpi befur una 
# $ötfí«i 03 3>?íoífcffe/o<j atyugum f;Pað 

Eifa^^uf fr f í»Pi ®pne/©<8(í' 

er f a rvm |lf f f an aö fh iUrns 
Sytftct prebífmt 

^ítoodmiöe* 

©ÆDS&eíí %\mcattm ð»&/wrw 
^afdrra^eííl^^&i^ 

Jjoí aö ÖDcanafl*ee var eirn @prej* 
Mr aJcaöur/þa £e(«w t)ar1 nepnöf ®uöfuí£o* 
ern fcarl cafa(/ar epfer fqnu QD?ooöurro<öíe/ 

ran^fl/ Í8^9?513?©@* fcef ía er ftn foría 
t»Noo ©ub« ecf erf S3ppnepne aö peifa {Qfr 
WDe/þoi í;að alleina »ar pra @i!ijpo/er oa 
Parer aö giltjpu/ l>a« ^nr fijna Jöeru ap 
engoum þeio^ö/en aller ftíufer fjapa ap £on 
««w fceigeö oö oera |>aö p<it <ru/ 09 íWeiga 
feoii>llöur ntpnaf/ f;ia ©uöe 93efanör/ eti 
S8e*anöe/ fcpi oaöur tii þeir uröu / þa oar 
©ub/þoatfer ftlufer aörer ePööufl apfi 
9'ou <ft aigw/þa er J?o 6uö fomf £f;ner/ 
«9 Oar aö ei/qpu* 65oööarí JQutfi6repfann# 
fegaii / Koaranöe / @iaípoeranöe ®uö og 
^QSí&il/ttfaííar QPfanogi* fier fil $1« 

% 9 aípor^ tt ^bunnoK 3 þttott ^ 

a\pau þox bií ie<jgtir j>ar f ií fceff < Dro/ 

fco lijtur þan Swar 2tugum f qnum til þejf 
Sttcooar $0rer&?itie/ fem fafofie eiltjpe ©uö 
baBöe i?eiff 09 f ooreö/ ellum .þeim þremur 
gorpebrum / aD ob þeirra 0«Df IfcpU&e fo 
f«Dojt/fem oliflti yjeimen flipUDe ©nDnrle^fo/ 
09 | €5mtf opfur foupomo ©uD/o$ etpw 
lqfflWeiníngen/fem(w»ifea,Dc fo» 

D þu foíie ©prDorenor ®uo/fem ecfe 0» 
einð þijna 93eru ^epur op wgflö þeio,eö/eii 
aíler ftlufer oB þier / 09 erf þ»i oílro ftínf* 
«D|I< 09 verDuíojle 98eUDi6fropfur/ í;ellDur 
ptput 09 eirnrti SDfonnunum í?o ©tafhn op 
ínberoD/ flD J?u mlíDrr þeim op 2lbra£am6 
3fooce 09 3ocoö6 ©aDe/gepo þan @nour* 
(oufnoro/fem olloií þeirro íðreft ffcoííöe 6ee* 
fo» pig/ fem fo erf | jtoípum J?ier mpf ilð* 
þcaf far/ eti vib wíemno gooöur / þig offllío 
<g 1 þeffore min* ©rcofbeiDne / f il þqn 6(9 
íg/^io þier leifo eg mter ftatið* 

por najt nefner aWonoffeð þflð ®uD/ fem 
^oiifií&iöur | fttie ©crn/ ®u&J>efs!3fiett Srrfla prebtftm S^oaö oier (Kaíum ecfe fvoífc ilta/ (em þat 
^pe nocfur riefíÍMíur eöur fpnblane ftföfl 
0|í abrajjame %faaá)$ c$ ^acobs ©aöe/ 
Jö^^ripoeinÖ unöaö fefnö\ ftelíöur þa 
"allajl |>irr 2lbra£am6 3faacl>6 ©g ^acobí 
ttefflcaff @»be aller fruaöer / þviaö eítt og 
þiö foma veröur 2lbraí;am6 ©abe ftf 9ft e tf 
i tofie retfnab/ fem (laljsuro íponum/eii &oa& 
£ M Par um »of fa|l fo öenefe* 15* 
©9 ÍXoim 4» Qlbraljam truöe ©uöe/eo. þao 
Var (wnum fif 3Ciefííaíi6 rcifnaö* 2ruen 
o^tjrifluw er þa þab fera 2lbra[>am gi 9 röe 
íwttlttfon fprer @foöe+ Sruen a @{>riflum 
« þaö 03 cirrKÖ fem @aöe 2lbrai)am6 3fa* 
1 <»C6 0$ ^acobe ojöcer rlefflcoff* © fem 
©4 pcaHþoi\»lpffarfil©ataf» 3» ffl?e& 
K pe ífura Qröum/ ©0 wröa þeit nu fem 2r« 
* ^fcnar eru/ lleffaöer meb þetm fruoöa $br*; 

Í>am* ^oar pprer þo 2tbra[)am e$ gforpeb 
rana alíer 3?iölar / jleu *p Statíurunne eiíí 
IwcPDtjil ©aöe/ epfer |iiie S^ollöleðre fictb* 
»113»/ @f<u io* £>a eru þeir þo eiff ofejfab 
<>J rieffítttí ©aöe/ t>ea.ua ftnna* anöleq,rar 
@nburf>«btBgar fera ffeiebur porer SEruna* 
P« <r fo fem £Wao#6 fegöe* 2Ura««uö, 

W etrn fc |»e«i<oftfaiwa^QXX€a«/0nö 2töra* 
Jwass 3faace 09 3acoíie / o& alita fcuaDra 
f roi rcifaafí þeirra epíerfeontrnDur / fil Þ^ 11 
giere cg f>efifa mijitia ©céh+ 

fXiefrefeaa fjepur tiu fa jbrcinbe $?auaiTce 
fc^iab fóna ©«n 03 ^Dnmar Sfofttnig/þoi 
íwfi gi$rer f/a»a ei til fyiOinQle$ta &pg uDa. 
fem «r«rí cru / & gor* 8* fteííour ftl fceff 
r ina 09 faáa SlttDo/fem cirn er f a/ap fpoer* 
imn aller ftlufer fyapa fceigeö aD wra þaö 
J*« eru+ r bptiar ^ann Qtatar. jca f n ing 
ffia fif pra.mf iDena $>ilao,ra/foe fempat* 
p$ar/ þvi þofí Diffe ao þeii mnnDu ftg ecfe 
farwa aD floDa/foot fent þot ffenDur fhnpaD/ 
64* Ztoctþam oeií •*« otf / og : 
3fr«el þecferofrecfe/^elíDur fit þejf eifia « 
faaa &m/ fent þecfer f ijna/ *♦ íEim 2> 
&il þane fem plantaD f;e|5ur @praD/ og fann 
þvi ecf e aftaft erí oö f)er;ra/Pfalm» 93* (gtn 
fttm ©cetrcr þeirrá QEruuDtt og 30'r anír+ 

J>or ocrji fiemur pH pram pprer þaíí fafta 
93 eiíq&a/etua 03 rteffa@uo/j Srauflf ^ctr 
ta ftœöor ftoreríjeifa/ featCBuD fpafoe ge|jcD 
3l6raf>am/3faðc og 3aco&/93m ©noimauf 
Baraö 3@f um/í £oeriuro ©hO (japöe &eifcD 

aUft ó!Ia aö SStyfá *ð B3wi$W f<M o §oð 

t;e««fi/f » nu fijooii j íQollöena cpcí^cuean 
íef ur f;fi me ö fter/ |>a f;fi wH fotti« |tos» pft 
«r ©uD m«o ffiitn f qna cg 3ra?mcayfwt §ð 
frucr ab tyí og <íhö é « f* e SfórOefgatia* 
arefi a rtnUum ©uí* 09 Qfa**a* ŒMUU 
Dg «* þeffa fo mirefc fogf tiw |wm p^rgiit 

ptt (wmt tnn lemðca apwR I NT«* 

ftnne fífon 09 ©rcQf&ibtw / feigiandc* 

jbtt jeítt gterf §e|sur SJimejí cg jMA/ 
09 íillí pat) fem £ar & jie/ fat* 
^ebjejsur jiífi^aí) tncí) |)fjtl« 0cfce 
C0^cpur ^&er&iufefc iffeft*ífc"í ogiwt 
|?gfo&/ íil £tyt&ar jriintt cpi%*c$ 
Styr&ícga dláfxte/ fo oc $fctötií 
Þtytur a& ffieljwjí 03 tyKWfí*® }» 
ime m$Iu Offagf * 

gpvterjiaumeim £flíeímða,tiöf*?xit f*|t# 
»m umfomufaufðti Cöíöií / frmíTngfega íafe 
efttr gicro/ aitwoíe eimun aflða>sr œtflwa t>oUöu«.um fima/þa ptoga SQiner f?cfF 9Öe* 
fðla 00 UmfíttqaWlant/ ðboeiiö* (joiwm/ 
meb J?r(fum 2lmininððrDrDum/ú& (;n Ifcuic 

gicefaaö fier/viö þuctn atföií Iwn cia,e/ cg 

giafa aö f)voö epíer mune foma/ fcar s.-ig# 
efi ecfe Japner flPíen uiö* @ ine alijfa cjtor* 
er E0?aita(fe6 ()icr/t>iD (taipcw fíg / f>an fo 
fem leiöer Btalu finne pprrr @iooner/()»aö 
•maíeíega íöoUöugau / 09 ofeiojaníecja 
SHaðfarmifefi SQrrra 09 ©ÍXIDffeii (tií (jajjc 
meö fijnum ©onöum flogf 09 tií fteiöe reiff 
fem cr/þaö aímmífuga ©fapara aííra £>|* 

ufð/09 fo fem mmióer (talpörj (19 aö (mfa ep 
fltjfrcGQtoöfgterö/ 09 frwlFtiðícere þttcmo 
»iöt>að/o0 íeifa (Tcr þelíöur £to íwhum griö 
««" 09 gerergcpníncjar/ fo f;n ueröe ccfe meb 
(KcöIu 00 Sijfama fafiaöur ( giíijpa ftwtf 
ana ptyiu, ^eflTö QWagf ? 2llm«ffe ©ubð 
Iciöcr þan ffrr p @iooncr meö þeffum Orbö* 

iþu fcm gitjrf Jcpur Sjiracíí 09 Serfc/ 

paö er lefeö/ aö til cino @infeíumane/ 
(fem É>ief Slnfoniu^ f;npc elft ftii fcuieb et# 
tn oifut SWaöur/fem papc fputf ftenan 3n 
fonium/()vab Jjaö jirför aö gier« J?ar alíet* 

n* | þetrrs I I \ Jyrptf ptmtm *« 

• 9m^ m^—^ _ 

' na j þeirre (étötamk/ fcm tm vctu/ %ntt>* 
j niuo fuoraöe l;#imm/og f úa,Diji uera aö ffcc* 
oa 03 pperue fjo þar i)?raffur«nö / og ®uö6 
•fhapoöar ©fepnhr* Pqfr £P?ðír Jpprþif 
c« pramar/ þoorior SMur <;an (jepöe \m tii 
SlöjioDor þat t il/3inícniu8 fogörjtþapa þor 
íU Söoof Vitott ut utíor / meinanöe pprer þa 
2>?0Qffurun«r Soof/oHanþennoii ^nelegað 
fteim/ 09 altar ©fiipnur { fteimcnum* 
íí?u/eli>uif0rr f ©3íjQS;(iie/ þeffa fíooru 
1 ÍÖerallöor öoof leggur £D?onof|t-e pprtr off 
og þepur i)un pm Söítföepíer / oö ima pat 
ap 09 (efo ©uö6 0(oorrarrff/ epícr pvi ffiti 

&rrepot>ereii giemene aUeronörinue feia.fr* 
5pr(|aÖ3íaöiö fr £>imenuVþaO atíaö ^orð* 
«0/ þaö þriöia 0iooren* peflum S5leöu« 

! Wíinm uier nu upppíetf a / 09 aö eino IqíeO 
I þfim íe fa/og munum vier þopuia ogpor* 
(nerf ia oö a fjueriu einu ptfiu íöíoöe (ienö* 
nagWega og (iooflega uppflír ipaö 2Um«ffe 
•9 aWasrarueflöf ©ÍXPSESe^e* 

t ©0 mifeo frm uiboijfur ftimnmum/ þa 
oof for ©pwmaöureú ©ouiö uín bö 09 feia« 
3 19 4 Pfalme/oo ftímnarner ijre fra 

v?«öe ©9rfy00 Sejiingin fuwöiere |)ne JJon 

o*ocri> sy 3b*un«t 3f>rddtfc> 

roocrrV btttá Prb/gcflinoyorrgft | þvt 
SQebrelfca ÖD?<alinu ap t>wi JQrbe ffm metfet 
föttp eour 23oof/ flipíego ffflr i"ð tiú cö 
fcar meb ooijfðbejt/obftimtoiftfa ccfett art 
ebcn ciff jloorf wt&reiof Sör^/eöur *3oof/ 
uppo þoerí ó öd fhrtput) jte meb jloörom upp 
t>4ð »oof|Uspum/©ubo CDcaðfartfcllbe/ og 
3Mmctttc+ @nn ^uerlum rr modulcðt alít 
þaö a& lcfo fem (fcripob flenbur o þoi f mtt 
íörepi* 

93ter oilium ntt ob eino Dperfhobo j fneo/ 
gu &rogbe/£ f orfta fðlabib ff u? er ftimm* 
ið + SQtminin fceffe er ecf c örjab e« eiff jloöíf 
5Qi>* í&f /op Sðof ne cjforf 0$ f il&toib/ foo fem 
©aötb feiger | 104* £f*lmc/ pu gti?rer ap 
ftunntaum fo fera önaö SjnHb/ j?u þVeípcr 
j?at> oponf i( meb 23afuinu/efci 

9íu óitibi eg prúm oi/lbti föma aílcr ftog 
ícifo CUÍerl/ oiler ©mibtr/ oller ftanbOerfe* 
SKam/og fegbu (jootf þtit freopu fter f il ab 
fmtjba ctff ÍXicöpur ebo Qvtfpi ap S3otni eio 

ungiö/ <£ii þeirmunbu aller feíga {?cruci 

fil/ ob pab vmi þeim ectV mrgulrgr/ o# 

jþob oetn 09 a mooti jftcaf furunnc ob (?oö 
ttyiíi fo oo f onfco/ ogfjoll&o ficr 1 11 fomono 

e|Mjtb/ 5yr(ía ptebífun »t 

©prcfíb/ab J?aí> tstte ( rirnre ftufllpwsuupp 
Pfser nodfrtitn SQIut/fo fcra Jcnb iragieraH of 
Hcpar cía Sjne/ tfcur ebtum þuilqfura J?i#. 
etttim cg þurrum íQlutuuu (&ft f amt 09 <oö 
»r pa l;efjur SDíPSSeii giijö cjiefao þaö 
ðiett attöi)ellblcö,a/f;ati f;cjuu-giett fftirapf' 

'u f;CQpu 09 vjjou ftueipmg feímtnftfce ap, 
SÖetuttm/ 09 þaua fo \\dn\\ | í;u utann 
©íob 09 ^fptíur/ ab f;un f;r<mfi cg wilf* 
ejlefer vota foptt ftpcUoícga* sQt?et fhpll 
be þa ecf e Ptfia þ'echa þar n í gi ce en* 
Dalauft ttffagíaiceílbe/cg 21ítt attie ftröpf? 

37« vi\\vm picrpfetfaupp pcieoitt $gia» 
enu ÍSctaífcar Soofarenor/ fcra cr 2fatbin/ 
cg ailt fcrao jrar er |une» & \\ bttar tfil 
1iin» cicr fafa paí ÐÍfttafpare /n;eb f;uörui 
pur fuiiiimpplliiíga ab rtti>ijra l: aMr c ra,* 
^a'iba 2tftratfc/©ptö cgftrapí föt»rcv|sn 
<J Þc|[u ©íare fícnbtit fKrifoD'f frví aa 
crf l;ellfifcm mer lijíum/ |ía ftuura Uiet |ar 
eraílf puíít Söifnieburra/ jrcirrafitn fcra 
þptfelega/cg fo fím mtbe>m> ftítcecc vctta 
og fciqiamcb pcira gccfa iDauib, pU 104« 
^DíÍJSScnn/þrab flccr og ma<cj|;@!íb e«i 
í»^n Söcrff íöijeoocirffga fceft/fcu J&irir 

<£ ellu *9 3tiriimtr ^þroðtt- * 

eílum moutft.pci'aD / og L 3wDin erpulí ap 
pýnum 2luD£epu«u &ui þor er tdeit íöor 
fo atibDirDilegt/emgin 5£rt fo flcím/eitigin 
<g«f fo íqtW/tmgin Cíffcnlmur fo ujf ile uttDtir 
<aD |?aD t'OtíetcrV <s ^ititcbcrc um 2Um«íte 
Ouoe fijriö @fitparo+ S^uðk iotsm oD eine 

fccfía eití* <gt f> ccfegurbaí g^rit pper 0II 
Uprn/aD fa fioore J?£cfoe 09 þupge* ^arbar* 
^nafíur ()«maer £ar mifcf j íopfenu/ £ap 
anbe £o0rfe @íooípa €5fob nie ©fpítu unD 
tt fter/fwao marger gpefingar 09 93tjftnba 
QReii ^apa nilwb uppleifa Crbfof pat t il/ 
ab fltjff fufie ab (fcic/ eití;opa pareb Jjeff pt* 
(gr gjanfetfamim/ fem í?eir fpapa plepra UU 
giefeo fjier ttm^ ©ube £)rb alleinnfla fpn 
tt pa rieffu og foiiu Drbfetf pat fil/ frnier 
enbaíauf? ©ube Slfmctffc / pprcr (jtwrf aö 
3arbarfrpnglan «r ©runDueltob/ fo (jon oa 
re tfpeitfega/ pfalmenum 104+ 

fceffu ebru SMobetiu i'iíium pier mt pU 
ttfa um/og ffcobaþaD þribia/fem cabur t»ar 
fagf/ab care ©ioorinn / par uin f afor fa 
3branbe SDcanafíc6 a íjennötin í;coíU 

\ pu Jejttfr i«|ígíflí» ^ioocn met) pimu $yrfa ptcbtiun & &o&e/o0 I)ejMr feft oð )íiíipála& &n& 
er&íwf enn/ íil gtyrfar jrijnit ^ignar 
fama 09 fy<tf>ek$a &fapne/ fo oð ffcr 
&»0rflRototr fctytttr ob jtidpaft p ^tcr/ 
03 £>tfaff pprer pinne m^íu Q)htf ♦ 

£»enf er f>oO/e Iptufrg ©uoe Söorn/ fcm 
»ter (jcptim a& atyuga j Jwt þriöia ©iaö* 
enu / 00 \ þefTum flror upplcfmim Crourn* 

Pa& piJtra eru þau ffootu ©afemöfli; 
SÖerf ©u06 | eiooiumu 

£aO annaö/ t)»ar W j?ou elge^ 

€5o mifcö fcm túöuijfur þeimftcoru ©w# 
fembor jSörrfofti ©uce j ©ioonum/ f?a foíor 
-wonöHee Srongur þar uroVmeD þ<j| um G>rö 

um/feigiant>e/.þtí íjepm $tab €íceuí 

Itteb p\)t\u 0cbe/ 00 fepitr }ritiéb$0f 

©0 vter meeffum fhilið þcffa þcjf tcftir/ 
pa fktilG oier vlta/aOjf5pr(luefopun í?cim 
Pne/pa (JUIfcu fíjofnffi SarOöifrpugíuna aílt 
Itm ftpnð* cprer @?ute £oce cg &i|5a! 
timgu/þaþvarf! SOorníö cp*n ap ^ctítinc/ @ $ ffrai , fUag6 a ctma 'Z.ii$ncbUU/eQ iopxicbxfi ) fil* 
etv.faí) pIat6/57ou r cg @$iootur/ rg fro fem 
Baloe fta, t?ar jiíc» ©o er nu 0toor<ii ctfe 
j fijnum íigjnífðum 09 ^ffurlíöiim 0íab 
OQ (Jarufgt fcvt (hpílöe þaO epter 3?oaftui* ! 
í ufiar batte gawjrt/ þa munoe ^roorcn rnn j 
1 ©(ij/gauga lucFf cper alíaíí 3örÐaruncífcrt+ 
(gii ab pao ecíe fo jhiebut/þa ex þat) at> þac 
fa ®uD6 'Mncttie/ ípuctr ab Söafncnu £>epur 
rnf'jirfocff/og fcfem f &tíeðb«frefe&/nibúf 
j &)n*p 0ico.fi aune/ 09 jnnftgfab SOaíneb 
þar/fo fem 2íet/te tor fuebur ab Crle / 09 
i)?/3ur fcff Iftólícn fo fcm fil megfuðrar ftetf 
. lar *Ourbircf»ur pcrfgrir.ba/tu ab jiícbprg* 
ta 9301 nnl/fo Jtfwi íöfefl ecf e ab pðlía apf 
tir U3t fqnum £<jfmotftiro/ i)ellbur Í>ai7be fter 
r if faatane/fofem eirn uppbíoafiii QSelaur/ 
fuo jem ffl 33+ pfa ímur þot um talat* £3o 
þotet trn ecíe (^ioorinn fo fonngf ab ganga/ 
cba þtoofa/ 3 fuarar eiwre ^maurs SBreioö 
cbur £>umluno,e/ upp nper þab ÖLafroarf fem. 
jjjttum er af <5 ibe feff / Duiab þo ab 0í 
ooren fte mpffu t)<me cö ^^ben / cpfer |?t>i 
fem þar feigerf þeim io4- pfaime/þa þftpf 
tir þo fðiw ©iíorcn ab þaííba jier f amann 

) þrirrc S?tft* preðíFun fz 

■ ■ ■■■■■■ ■■■ i ■ »„■■■■ . 

( peivie fuie $3<gÞ/og faö Ouörftr riie man^iQ. 

(gtl þrgar þann/ fa SUaicaffugt $?erröim 
09 ©fcaparenn brpíur upp ^rii'icMrty o& &i* 
pa(ar og lepper ©icoiium aö gowja a £anö 
Ö PP/ og fiepia ^ötDena/^a fcrijtp í;ari a meö 
(Iqfre opurOOTagf 09 unfterlecjjjur £anívö/aö 
*ílf þat> fem pprer f^num wrour / p íœber j 
ÍGþ/ 09 ©an&wrpnr/fuo fem þabcjircf fil \ 
3loa glooöe/ ©en* 7+ S>ar um ftifmug* 
tn fo litofUqa píiooöar / þar opmtbujl aller 
SJrufiar þcflfintflaDitrpð/? gUuggar fftim* 
^nfins (ufu fter upp / og þar fom eiíí íXegn 
pper 3or&en« j 40* SD*ða 03 40* 3tofur* 

?)uaö qiecp þa ©ube fil fccjf a& tfiebpra^ 
ta foog jnftgto ©lOoen mbar J (mo íöiwpef 

Þjí> gwr&e í;n f il £tyr&.ir fijmr w^fam 
legu 09 (we&ele<}U Ptapne/ feiger s>jt> 

oor* é«ja&fO0r OCfótóur pcofc at> 

Öffají ^an 03 t>cia íjræ&fcur /sfaer p£ 
mpf Ut Wflðt. 

<5o ífcttíii JDfrií c<t nu ()ier tut afí/ fadaj! í«ra .;>ier af jþeff ÞeíÍOnjr aö (irceDafi (Iqfann 
íft wa/ |em fo pperp«rri6^oora Stfagf fcefsur 
hQenöe / ao fu ooibr^&jní.ga .iiapáriiit 
Plga/ þlijfur eirnen að t)Íijoa þöimro/ 03 a* 
moofe riu< Jíaífarn aö fogia (igog peía (13 
j öavpttju/ (oa fem ( cöru $caiigelfte ftwfe 
pprer ipenuiii* 

0of^futn oier nu/ eíflmfeger j ®Xött 

ne/i)iagaö ftj íifeö j ©oof 3faífuruiiar/ 09 
uppjileíf fjenarþremur SSloöum/fem er/^t* 
«nn/ ^arö og Stoortil/ 09 petngiöþar (nne 
ao fcUia/ í-joarfu bpröarfanlegf ogSöegfam* 
iegt aö (je 2Umaffe ©3íDSE<5_ 

ð?tt btiuim vierffcripa o(f upp íií Stfintð 
W peffare 25;>of ftttf furunnar/.þri«r 3örun 
ar Dírginr* Scafurn o(f giefa ©aum aö 
Jvim/ og glepma fceim ecrV+ 
i* @u pprffo 3orunar 3?eglan er þefle* 
fttfor e-iru ©pnöugur $?aöur a tít> t)uya þar 
um/ ót>. ©ud a íQimna t)að (teeirn ^rm^ft^ 
ugur 0ui)/og fí? fier þe(f meire ftauöfon a/ 
po.er faöa 3Dran/aöfomajt ( €5catf og S3in 
Wffu oib i;a ji apfur* 

Œlffculeger ( ©TOiSSme/ þegar nocfur 
« fomejí j SJaíur og Pbíqöu eine fiocrmegf' 

uge ^eerð 5yrfí<r preWrtm 54 

ug6 fytiaoq pperötottnara j iöerolioenne/ 
Y)vab fjrœööur cg f uijöanDe wrður fa þnm 
f*me ÓWaöur* $?»ðrfu íeífðff í>an piö o öfl 
ar f íjb&r / ab nca opíur ptff (gtaormcgíuoa 
$>rra 3?<»D 09 93inoane @ð þuaD eru í£er 
allDfecjer ^öingi Y c CCtfagfar Wn ab retf 
na?fcetr oilia ab fann þcifa 0foormett,íucjer* 
SUyuiee þmjíerfe falíaDeJtg íQrceöflu aílra 
@ricf ia* QLttila* fkipabe aö fatla (tg Dqn 
cg Offa alle STJéimfine* (gö e& rteíf er oaítff 
*b/]pa meiga þe\t aliet peita£ýtcla\aa,nat/ 
3aa/ mebolíu OJfoajarlaufer/ fo fern ftaífj* 
Hr f>.Míagur 2ínöe ®uös þar míltjnaur/Hö* 
J>faíme/ þar f;að cQminner effmeb þefíttra 
Ðrðum /31re»íieb etfe uppa <}£föingiana/ 
t>ctr eru OQÍeiý freirfuiw þo ecVe aö t)talpa* 

©pracfj feicjer/ ^apifula 10* ftonður \ 
Ðacj/ öouöur a CCÍforcjun* 

€5auf ^oiigur imr öauöle#ur Ownuí 
þeijgooöa Óauiöð/ fo ab £)auiDf!ooö fioot 
Qffe 09 jQon ap (wnum/ famf furte <gaat 
aííörei aö ^efla 3>ttö a 0atf!D/£)at>i& flapp 
olíf japnf i>ia t)an6 fl3fooögt)rugti ftönöum* 

f>Uí?rittm flipflDe fafafr fo aD fleppa F;ia 
^möe Qrof feiw i 2lö fcJtju engPttuVNim 

ifij. ejreim « etrn '&totættugor 0uD/oq þcpiir fo Isttrga 
íO#nð/aD pðJÍ og fo ncpr ötöur | í&t 
«3armé/ Ipao )iíeb!?rs)er fo «0 $ijÚt ÍJafVD 
od bflö Dírftnr aDltyaia fo | vrw aiiar $atiigé 
jppfttr ^nuiD/ 03 þ<JD ooaar ecfe að brarj fio, 
urn^ to í) ir3 .ð^to 3 1 burf p<töc?ö/ þui 
<r jiupiD #> i;aíí&a |t'á / utati ©ube fo Itjfe* 
Deíta afrfajjaöe fa ð5:i&í;r<2ðbí DaotD'wí 
fcat aprer fwe ípaii tíer ti( QDtOXXene j 
vnypxi %>ibvaty$n fiine iTJiarta meö þeffa 
r >unnuj/pfa(nrt» 139» £)3tO : X$eri/í;u* 

{jrí íWaf eg pipafpwr j^jnum Qlnbaíefc, 

■Qler a'ð yejjiw °3 {Wtaff f<* 3brano< 
Stoiig-qr i'.??anajfe6/o0 txgna þejj' pmefama 
|?apri}far (Hfl fo merfefega Stíttiaffe &)roíf# 

tn$ i ft/k 3ðr(tnaríöce« og3'»ín'ng þ?íí«re 
Oilt^dOe þanneouppuefia jíjfpöti lig/fti rt» 
etteieqí ooj roefeíege 3brunar 2Uguro / 
P'tafrw 00 lucmpffar pprer ©uöe* 

iQiiraou eirneti !;ier ntn j þtjnu T^iarto/i)* 
pr l;eil/i þn ttt / mimt (&)riíteii ©rooDer og 
gfyler/oo. aaloiffabu fo meD ftaípum þt€r« 
Bta/Suo Q3COíE£Een er eirn SUmaaffua,* 
ut 6«d/ 3oa/ foboaíj @nb/ fem gr^rf ípepur 
S7tmin og 3oro/ 03 t}epur júTiotab 0t$oeri/ 

með <5yrftii pre&íEtm 'tg 

í — 

«ko i'jiu töoðe/ tjl $)eiotie j^iiií tupfja f 
(>r<* 'tU'ga fttypfe par pprer l»l eg «ti a\U 

*ar ðualar ? ©nDaöör«ftar/fn»vcft (tlþne/ 
er þe,i oefnr/ frm eg gtef fsfí mig pprre 
íjoð/fo «o ípans i;iö nttfia 2tlmatfe uer* 
*c fnifí fjrífður f »1 ftuggunör/eri fil Ognun* 
- £ °ð ®fielping«r/fo fem fca& er $)ieplnnQ« 
2£ í»aö er jwtföffrcjf abjsalla j S^cnöur jÐJX* 
I D^ene/ ^ob* io» 

3?u fan (ma fkie) eiíf 3°ratiöe fJWanns 
SQiarta fpjer uppa fuara fo og fetgta/ fcað er 
tftp/aö ©u& er eirn SlUaiííugur og (jrcebe 
kgur @uo/og |?uí er þeff 6eíur/ fm enn faff 
efi fsprre díö f;arl meö fonre ^Oran* @n ö0 
3 örafl/er cefe j uorum #fatíe eöur $U?egne* 
j «%ífurlegur öWaöur fkiiur ecfe neif f ap 
3noa ®uö6/þaÖ er (œntl reifflífca/ og £ati 
fan þab ecfe aö JjccFm/ u @er* a+ 

íQier erutn etf e Öuganíeger nocfub goíf 
^ljeinftaapojffíalpumtiU J}t)e<rne»> er 
^ier CEfogufegf ap mtjnum eigrn ftrapfe 
,'Our ©fifniuge/ðögiefafutteöttiter íil@u* 
ö ©/oggieirf faiía3öran? 
| Def fa er faf f/aö gt^ra 30ran/^aö er ecfe 
SÖerf ppre ^njullio/penour er j>aö ©uöe 

€ o Söerf/ 5B?rf/ @5uö ueröi |?aípi aö giepa ^Ðranens/ 
<gfa + 31* <5ap* ? 2, %m* 2+ 2« par | 
þagioiöu þier mi pramueigie wt ap 3(mcj5 
©uöo 2Umceíf iö/þefFa aöra 3Drttn v $eg!u+ 
@ud eretrn 2Umœff ugur @uö/(>aH (jepur 

ffeapaD^iminogíSorö ap ongou/þav porer 
frm í;a« aö oerf a | mier ríeífa 3orau 09 tpp 
erboof/ f>ellöur ocj eirnenn otll {xmit gtcw 
ta þaö* ^a/ (m ecfe aíleinafla fan uel aö #i 
£>raþaD+ froifb (lenöur meðlioofutu Drbu 
(feripaD ) £eifagre3íifningu/ @ged> 36» 
@g oil giepapöureiff npff S^iarfa/ 09 eirn 
Bparl 2lnöa j PDttr/og ecj uií fafa t &«rf ©f ' 
einþiaríaö ivr pöor íQoUDe/09 giepapDureiff 
<£i0fleaf Qiatta/ @g oil wfgepa min 2nö<* 
I $>ur/ og oií grara foööaii goolf a$ pDwr/ 
fem gonge \ mijnitm Ö5oöoröttm+ 

£«tfu pab aö enrn ecpe oanfa f il fem þ\» 
er &er/$epröu meö ©atwigiœfne Qouhe Drö 
þoi J?aö ei fa ÍXKiöiíl og $8erf f?cere/meö í;t> 
#riu 0uö oeifer og oetfar rietfa %m* Dg 
j?ar meö mf a þa &iö þu ojj ^ug og ftioría/ 
nteö ©poamanenum 3eremia/fem fo feiger f 
fijmim þriöia €ap+ £)ÍXDÍ££enn fnro þti 
mtrr/j?arouneg fwafyþvtö feu 

eð etf m ett miít ©uöt Dg t»t a|> þeim $n Pfaí* 
me p« btó þu fo 09 fetoy ©uO/ffcapaön i mt* 
er fjrcinf ftíaita/ og gíep tnier eirn ntjann 
Piffan ^nlw* 

íBtlíöc N pramar eiííOuerf £|)riffeö$2í 
otía (0 þeinfiaconr feigia/þo cg meigegicí 
fa giorí einu ftúe rieíía 3Ctá/|?a er p aö Qtf 
ofi/ aö eg nteigc faí palía optur uppa nijíf* 
3* 21 moofe |1 ijf Mtn ptfnfum fhuUim oier 
lara uð jefia J?a ptiöiii ^brunar ÍXegíuna/ 
fcm og etrneit fail oö tafaft tvt «{> ©uös 211* 
tncefíe/ a þenan Ijattf* 

@uö er eirn aimaiffugur ®uö/ |>ar förer 
ðefnr Ijíi epíer @forf letfa ftjne Oeaöaitlega 
3tlm«fffó/()alíöeöoJD ODfagt ^bnm og yp* 
erooof/þeff fgpnöugö 'fw 3&on giotcr/ og 
fctfeö (jana oera og oaraýalíf pram" íil þefl/ 
Nlearfceílqa fítifuroiö þennann fynn* 
93œre þaö íQerf/ aö jianöa fleöugur j faiirc 
Söran/fomeö unber uomm ftrapfe « 27?íefte 
inceffum uier oef oera ugganöc og f otjo* 
finöe ^ar um/t>o0rf oflfmUBöe þaö fafafl eö<? 
ur ecfe I þoi ýoarfn fntfgf og auðuelíöfega 
fan þaö f ii aö bera/ aö CDÍaníkiepnan fjrape 
H palíe | @pnöena+ S0?eö j?vt ftiínirígin 

tottat/ $9 3&r*n«* ^þroottf 

woífar/prou* 24+ %o fa fjuin Otiffífoaf* 
paíle |i(?{túum ð ;£)eige* <gn þegcr oier burum 
tlírt vot 0»luf)iaíp*r <$£pne/ .þarigutwr 

ei aö atfijfa oorn Söðnmaiff/ jjellbur 0ub» 
Stímcttfvfo fem ©♦ JMurfeiíer off / þaö : 
imogftuajunatfamfeð.afeiaanöe/i* £ef« i* 
fcier oeroeo ap ftropfe ©roffene fprer íEro 
una &»uaraber/fti é«ía(>ið(pareðar« .peifti 
famplicooatþaö fm ©♦ £talí fKrifsar | ptft 
lenura til pþiltpp- 2* @ap* ©ub er fa j em 
f pöur oerfar fraöe þaö ab viíia cð öö fr om 
foúema/oo, { nceff (3prerparanöa@apiíulð fðf 
ma JJijtiío fetmtr f>aú ptam meO þeffa f rap 
fugu <í}uga,un/fetgtanbe* ©a fem j wburþef 
«r uppbpnao þaögooöa íBerfeö/ l;ann nmn j 
þaö 03 pulífomna afíí uppa paii 'Qa% 3@ 
ftt Sprtíiú par bprer þo oter epfrr gtorötf 
3brnnpollum op SBetflíifa oorura f marga 
®pnö 09 raorgann tSref?/|?a burf f aítar þ>o 
©uöoff ecfe famf fjtafqnu ftugjtfe /þeoar 
vier fenunfi oio ootn ðSeifíeifo eg fcioutra 
gprergebntMgar a (wmtnyog erum fo fijp&ug,? 
er og ðpraftt pdrum f rieffre 3&*ðn / þutaí 
cff f íl n«f octrarar <ftu$a,mat fleucitr fo fktip I 
*öipfalm< 145* §DftP$£<nn beiíbur 

pfomðgf Syrfhi prc&ti?tm 40 

wiö uiðöt sUuttt þeim feai palla/ og reifer 
upp apnir afla £ a fem möur cru Peoner* 

I 3tmi j 37« pfalme/ @Þ f« 3íicfíta« 

| prífar/ þa oerönr r)ii þo ('amf ecFe ) £>urf fn> 
í maöur/poiaö §)DlO%Œ.<n f;ellbur Ipenuni j 
SQotiö/pön þiAlpnr ípenum a 5«íur apíur/fo 
fem eir» goobur gaöcr SSarne f tjnu/þa þaö 
toítur oporoaranöte* P<j M j>irr um fuo 
©era wftalaö öö ftne* 

©ptnmaöureri Of eae } 14« @*P* pa f)íi 
Wlíoc jöarl íhame enDa funa ^örunar preöif 
«n/þ a fator £an meö þeffum Deöum/tilfiíta 
SilprorenDa/ 09 felgcr / Slareö þeflc Drfr 
meö pour/og fnucb cöur til S>9ííDfieiie/ 00. 
ffig.cb ftl (Jane/ gpreröfp ofí olíar oorar 
íoonber/og gier oflf ttí CtOcöa,þa oilium uicr 
Wra íöfum corra 93t-ra* 

31 fama (;<aff þa cnöo eg nu þf fía preöif 
titi.'og feige fil aflrafcm þeffalefa eöur ípc* 
Pr a IrfiO/QCufeb þe|7e Drb ueirn meb pöur/fm 
(tanba { þejftwn þrftnnr ^Örunar Dtegíum* 
©Ptvibpöurfil ©$C££eu6/cð í«»9«ö lil 
?*te/^?rer<|if|iOiTaUar uorac ©pnber/ í 
fiier o(T uel fil/pa oiliö oier Cff 

r« SOru ocrra §3aro/3lm« 
Sfurnwt Ptttfím l m m 

&lanaffi$ S3íw* 

%$fot> pi]n tfcice et O&œre 
teQ/lftm meb jnt cQtiat $cim 
©pn&ugu, @u OPtyfíunfeme 

pina §t)teti}cita ct omæteíea. 03 Otati 
fáatútfr þmab pu ett 
en/ fa allta fabfte / £per alíre Sar&at 
Erm0tune/ mitelitat jbou'nnmæoe/ c# 
mim Wtyf t unfamur/ c$ 6f raff at cqí 

axtian OyCemm/ c^epm ajs fiue ®fc 
ffu / $)rer£>etfe& 3&rott íil Jprer^p 
liingar (Spncanna* 

Kmtitla Qtpm SRafícffn ©uM 

3Cfoimf %an &ÆO££@jl £«r na jl/ 
Æei&arl £)oomara, oa í J?nt> ta Ofaíð/ 

Œtm l»?pffunfattian g$&ur* 
23m $>aú pnrjla ^cgfemöíir ? QPgnar %it 
et ©'ube/. [jepur faíaö t?ereö j n«jí {jpiwpör* 
anöe preOifun* íí?uepf«rpt;ííjía í)utef íijf 
eir/fem eru j |?effam fbr&itm jnc>uci s fer« 

<$fi ^ijn ^ci&e/ 1115 fymept Oatiat 
fceim @pn&ugu/ er Cfoœrdeij/ @a jit 
$?9fEunfeme/ fem J>u $)rerjcifcr/er 
Omælele^cg Öian fé atútQ. 

3 ptftaxe ©rein (fo fem eg nu jiray fagðe) 
&cenar SDtonafpa/ xwöur €5uö cff mcrfekga 
SSppmralaöur/ 09 fijnöur aö cinu kite/fm 
fcm eiru reiöur Qoomare/ @tí aö tföra lei* 
*< fo fem eirn 2£ft»nmnfamur $aöer/ yjifcn 

*neö fiisiggu Qlltfe fijncff <tb veta l;t>ao a «100 

*r eör«» Kwiab fb öcemer VRanUQW éfV 
ifaíiigur/gHf íD^X&feiieirn reiour Ðr©« 
*n / þa fnan þ'aíl fonie uuöireine et aö wa 
fnitjficofur 03 ÍD7»;ntnnfanitir ga&er* 

<íSu vier fhulum uifa / aö þeffa fuenf er 
*tfe bv&rt a moofe eöru/f;eIÍOtir iþamai)o# 
^ff oeggia þeffa rieffelcga feigiag tim ©ufc/ 
^nþo j aöíHilianleaail9i) , ?<afa+ fc>i?ia&3?e« 
,5 >ur er @uö £)9tOf fen epfer (ógiroale ftjuu 
Viö fliía ^prmiöítoMfG @pnöara/vi& jnœriá 4t ^Mttwar ^þMöti: 

i ■ i ■ ■ ■ ■■ ^ — ' i ■ — — — . — . . _ . t _ 

þatm fafi ecfe epíer fjjna ftrengu íXtfff/af* . 
poruotje ab auefijna fig/rn fo fetr.etn; rnö* 
nn ípcomara* <gn jpat 'a moofe ir oann 
CDfpfltunfamuc epter ©oangdio/ oiítjtt! 3t># 
ranoe 90?onum/epfer ftröpfe gorþiítjnpn c_j 
gprerboonar oors CDÍH/Ðafía ©nourjcnftu ra/ 
? ppparfia ftie!ifrr«6 3cfu ^rifli/ÍXow* 8- 
3Zu/ { 3@@í8 Síapne/ eífcuíeo. ©uf 

fSorn/ oiítum vier þa pramar ffccoa cq pper 
oega frejfar fo*r 9?apn_jipíuryf&a tónfia 
fem oorum SUmcaffuga ftimnfflta ftcnge 
oeroafpfer Qtpm/og $ao viWtm oier gtera 
\ foeintttr ©reina fortium* 

1.3 freirre prrre oiíifi oier fta * ffcoba/þa 
fatrt)etfú DíeiDc ©SKCSEtene a moofegpno 
ene/ 03 a maofe olltjm Söruiiarlaufiim / frm 
fouögauppa í^caöena* 
2+ 3 Jxirre fetrne ©rejnfnne piluim piff 
þ«r a moof fta cg fltoca £ a gniY fa?|t gftp 
fltun @5uD8 oiO flífajoraof £X7?en/§ íJTaö 
ö6 9pmö|?/oð rpffr ^cfl.^icípriif þptpu* 

$}aít ftutte fa £D?rfFiTifáf Gfofc/ vitlift 
fytt til ao gffa fíjita 2?oac t &ífffó7feg' 
ita ftttr,rmt?í« z £mfopai>ra* SDfoffmtar/ 

2W?@9? ea 

•'■•^ ^ ■ ^TV'. • L ■ 1 V ' i - (^21 ^öranOe affonoflce li0gurþar/| iQa' 
bplon/j fqn tm ijeroti ? omittfu ^oriipíof 
»um 00 Staioum/ 03 fri^er op merÖMt Iqfe* 

'wu ^túrtð* jDÍJÆtelea cr^tjn titibe/ 
^orte jrti Þcofor J>eim &$nbu$u* 

3 þeirre&ripitt ÖJiblirmtie ftciíur þoö 
Orba £ilf*fe/aÖ unöct Dfeií* ©DíjDt&n* 
1« ömogttlegf oö jianOrt/ eour ftahbeft/ cg er 

Pat úpfoáb merf tð/fcm aö ©uoo fteiöe fie 
oftaö (juotf fð pper móafa þun$ } ob omcgu* 
J58t ftr noífrum #?öne 00 gefo unOer þenne 
Jfoöeb/röa (jun öpníe pfet pá epnöugu/ ft»ð 
jem arlaö @fíolegf ^locöog &renanöe ©focö 
|o cö þox ftf ^ngutim &?ofir þrff eegna unö* 
**/ fccrrf nte |5<rrf« 3*/eoftarlfgo foiíor^ 
'fðð er þflöfo/inijner elíJufecjcr/eoiTorFfga 
Po er Ofriöc ©uSéfo obcrrelcei:r fcunge/ 
jjrtOer £ct;i;m fail eingen oö flonco / fjd.'i,*, 
P'W Oftonrflúan urtet Jreim bufiqo/ t\io* 
j»t [ ©ritn óö fccPuo/cð miro fo ne oöfo cö> 

»ú öcrwofe SBefiv @rpn|?i 3?a ; M!fctú 
öoöe/eg þoö J;ei'nama Soorona 23rfn/ fl f rr* 
J«« Setuii tvfprefroö/mrf ffecTf j $ gTfóé 
»«i ©UOÍegrcr 5íetöe/ þafitoorþisder 09 

ÍD tic$ut öö 
öur 45 jámwav^Jjtött 

fifflur þaö 3]Zaii{kitpmtm urit f tjðer/ ) þa 
H«D)iaStoðl og'^iiðruri $?eloijti&/fofeiR fa 
firrfe/ uoUÐmje/og vaiiDícetinö-air j'mtif <£uö/ 
fiaipur fei^er ) §>uf+ 32* (gllöur er uppge tn 1 

gcfi ) mnií DfreiDe/oajparimunbKúöaílí niO 1 
«r )-£>aö ttföífa ^flyijff* 

^fUíii c{f ftoba nocfur £)«me (irier fií* 
T)w brenöe upp vneö (glíöe oa, Sörfiiefie tne/ 
«p S^imuum opau / ^íoöena (goöcttta 03 
©ommorra* pao gijpröe ©líottr ©uölegrar 
Dfriöe/ ©ftt' 19+ £?t?or ajsmmöe og porepööe 
þan ^onunðlega £>fab 3*rufaletti:'<£Höur 
<25uöfegrar 3?eiöe gtoröe þaö ©fa* 24+ 

^icr þurptmt rcfe jvo lontgf SÐame nö 
fœf ia/mnnu éi eri ( ©aa, epöaft Senb t Ditfet 
S^oaa aþfp norum aumu Sijntum/ eru oar 
U% £tjeeuöeoröeú7íQuaöo!íer þefiut QJttn 
fuua Pijíí margar aörar Pröfafrr ao pínna/ 
eri þfjfe fr fu rieffaS>puö Dröfefen / fftfl 
tfJianafóe wílwaur l}ier f þefítt uoru QTerfa+ 

^cctm pcim <Bynbugu/ %un er (c Q 

fccereíeg/ $0 pprer &ene fðó etogeii ftfartff 
(0 gapöaíi* 
i ® á ftonunglcge ©pwmoíjgóW £rpíte 
pab af ^epnfluite fseingiö ðö uifo/pvaö £> 
frarilegur fcungcy? biíurlíga &rciíöijDe @iibe 
Jiegh/ aö ©ub6 íXeiöe |Te/ fcar p&rer bibur 
1)0« foo meö @pferminnefegiiro jCrbnm f 
im 38* Pfðlme/09 feiger ; £)9ífC££enrt 
<5fraffa tms ecfe | £tnne fteiDe/ og Sppfa 
«113 ecft f þinne ©rimö* 

9lu þo öö bff(?e fíenöf frffá/cg t?ier p 
cfö þoi hocfurnvetgeu narre/ap ^cttti ©atrt 
«m fem oicr ftáum o$ jjeprum / ab ftcite 
IÐíKoífene fem f;o(í (wctúr þeim ©cnDugu/ 
(ie mrö 01IU Ðfcæreleg/þa pprne|t cff fo flr# 
*í þoö/aö prðír óier fcpm £ar ap 3lu 
9uo/fca fruurtl oief pvi rcfc/^'otrrmeigft 
meft rieffu fpprta/fo g fa gccDe @u?e Qfoð 

Jj OD?opfee fpUröc (jorímm/ £g meb S^oimé 
S)ugarfeigta/fo fem j?ar (trnbitr ) 90* þf* 
SÖftQStSefi/íffí puor frtter £t>t aö |?u reiö 
«R fö mtfg* fc)g £iw toöDer feörer flúfre 
Ötimöár 3?eicef 4 v 

3 £ahbihu péíeh fjefeuf Si&e&ncnu ypp* 
JWcb pprrr freftui fo bgtsbíesa SBuíu ea 
JSuölofíun/ aö þaf {jmVfi f?eii- f (ro frfia/«b 

»öÖ ruSe fUýrei ab retöaf ^ jjjfetf a |?ob þa 47 ^ietíhat ýpioott 

f?eima/fem fyw ^pmbt 0)lanaf(<$ feta,er £1 
er { (Htne ^atntnauf 

ptjn ftriW£ÆDfíe« / feépu fcocf 
er jjetm (gpnöu^u/er Dbcereleg, 

t£öur j)Doö þrpur fcab |?o aö þtjba few 0» 

Pcalí piripar íil 3?om« J* gap* 2lö fteise 

^ÖuDe ap SJtmnum mtine uerba openber/ pper 

oiíu Dðuöíequ 2tfí;<$eec«,QriefítefeKj?art 
aiía? <2n ijvob f lenmr £ ab uib cff r) vaö 
freir íöiopulo SÖtllu 2lnbar/ fetn pra ricfff 
»m @t)rif?e nöoom eru poifoti/ peit Jiuo.a eb* 
ur uppbicf fa utrt þon fatta ©nb? 

©itö giape ao a mebal uor fem 3tícff# 
cbrt)luer mfnunfl/09 þoi ftafjne oiíittm f;e> 
ifa/ptn bufl ecFe jjejr fem fo eru S)iröulaup 
£t oa SÖggJauffr / að {?eir þeinfc tde eiw* 

prle um þtffr VJtatiatfti Drö/ 2Cí> ^et&e 

£>ÆO££etté fem i?aft fccotar feim 
®ytibUQU/i}\m (te ObæreIej> 

^ri @uö 3?«öe/ J?eir (tirta^ / og þo ecfe 
afl&cner* 2?u/ oiíte |ceir ecfe önme/fnítfa 
fo afjram ) fmtn fhpnfaufu cg 0ubl«u(tt %t* 
jtu^alepfe/ 03 £emfia fco fcm forcpöbcienn 3fuffur prcttftm 48 

©oracf) feia.er/þeir þeinfe/3 5+ (éapirufa* 
2lö Q5uD|te mt0a flOíöfkutifamur/ (>o» irr.ne 
ecFeftraffa fið/þó þeirís#nf>a.e fo 'mtfifeg 
^ le tnge fem þa liiler/ pa íca ím» pa |>lcupa 
ftff fjlaup fií ©íofunareriau 

(Sfi uppa þaD/ aö uicr |>m ttppa 0<nujf;t 
alpena otlium flunöa/ me tgiun fli.fa inonnfa 

, feoua«0 niDuröempa/ utltuat uier (eggia a 
»orí ÍJtarfa tvca npffamlegar^bruncrOteg 
fat/ wt ap þe(fttm fprra paríe iÉerfane* 

©u porre (Kal uera þe (f e* 3 ö J?aD/t>prjl 
©uöe fteiöe/öuerre f;ofi[)oofar þeim ©pnö 
itgu er Óocereíeð / pa a ípvet pprer flg aö 
oarajl þeff meir 03 pramor €tynbena 09 

. l>era þfff Oífafamare pörer þeirre jO&areíe* 
9U <35ttöe ÍXeiDe* @Da tnun ei þab uel tií 

i P^KeOí ©ariíeaa/fanlega. filiiíeri £8ern 03 
9<>ober Oteoarar/ep Jretr uno döfm $aber « 
S^weíjerra 3feiDi|i cofopíega þayari Weibijt/ 
þaporoaji J?auap premfla ÓCfí'eatie * 
Ififne/ aD ftpggia (w/ebaep í;ri er oorberi flpg 
8!/£>ít Ofraft þau p $»nu7? oilia e ftjjl auf« 
þð f;öe g>f igD/fuo þri uerfe ecfe eri mbate> 
ÍTftt er @uD ^aoet uor a(íra/ 03 ??erra tor 
«(lra/eri ui« jj>ane <2?eru 09 þtotmar/ 

5) iij • 49 SMimrt* Zþvoott íad)\cs x , ífap* Pvi (tttum viet meo r ief-fu 
fo fem ©:J33 i^ðrn 03 Dtenarar/afla off fcar' 
fil aöteðgia/ <?0 met^Qqmm fem ftjtf þeií 

€5oiiöum a moofe ©atnwifífcune/oi'ifyifan' 
ðð otrtato j^fcj %&e/ 

5 wc Jmjí §oofor jjeim %no«$u/ J3 
Par|íi;r:r/i?u ^^ri(?en S^aSífiVin/ 1)001 
£elfö þu erf/ SJiíie £)i0fjuffen eöi l>iff fpnö 

iiöa jjóííiv ogfpiUf £íatffura/bíco,fa þter 

{joilpfu paunfítj 2rtðop«6>ia/Mt 

et þut íK?gf oð foma from Sojta3prn& 4oinne 

mt er £ier !;ægf ao n»/ j>ot /eour J?ot/ap 
í.o ttT^ane ©oíje/adDrei er þier fo anooellf 

fem nu/aö foijffa 03 mfeííafí íföaunðati/oa. 
.iora íotu ©faDa a öatie ájjpe eOur 2Jru/ 

j?ar ísprer u.oa,aðu nu f il/fJrpp ecfe þeffu 300 

y j Jxfeí3»ie/ fem þier nn gefíft/ ©otfer 
tö feoia eirrtfftnbe ® prnö fqna+ ©ofe 03 
^eninga ergoffao eíga t 210 gieta einu* 
t!ie (jepnoí ftjn er jnÖÆlfa eii aö meiga liffo 
'&a gr dpfti flrar fif J?effarar ^Drunar 3?eg* 

■U f« f {)aitð o mopíe Oiafufgne 3S6fafire/ 
arttáue prAt'Fun t o 

— i~ ■ m — i .m ■ ■! - .... ■■■ 

09 <Qo(íöftn6 Sjfíeicjincju/? |rig fo/Q mi|ti 
P mtít SJlarfo/gier þoD ecte + 

þpi fu Æeiöe fem ®uí> i)cofar jjeiro 
<gpn&ugu/er Qbœrelecj* 

2+ @n 0ilur ^örunar fteejlan fem oier fhu 
íum lœto tvf op flijfre 3þugoii ©ube - £>6œ* 
reiegtor ÍXeiöe er þejfe/ÍJlD meö (dw oD ©u 

ÍXeibe/er/fo fem focjt f;epttr weö/Cbce* 
fefeg/ fem ©pnbucjum er (joofuD af ©ute/ 
þo ber einuaumo" 0pnDoro þeff mnr/f <$ tff 
pprr ctö pltjfo fter 00 ejiera ^oran/ fo f;ti pat 
þeirre o&cerefrcju ÉSprbe (Eubfccjrar ÍXeiöe 
? S^epnoor/fem ollro pprjl ojj ftcr fo[taD + 

t>oi þor er eeferf on>.b 3?cQb/ eDo 20?i&* 
Hl fi(/ a ftimne me 3eröu/f tí a& pca fon efl/. 
Mnaoff þeim o&^reíe^o Duncjo Bptiborerar/ 
jlírar éominifhtt oa. ^uoe SíetDe'/ f)ef!ftir 
eti ðíleino|1o feii 3öron/cg þoD ob fuwa pet- 
fil ©uös apfur/fo fetti Jercmiöö 0pœroab5» 
ur otfnor 3 I8 + €op> Pinaö í fotfre 3&r<m/ 
þrt^ur Srrosrf^nöftt flerflega íiíþeiirctr 
bcerefecju Q3prbe/ocj feggur jwtta op ficr / cg 
öppa ©;ri#um/í;V9r tí> et pal> ^ambtö C?iuca 

9 6« alíoí SQsralföareíiar gpuöcr/ 3»f?-i+ 

& ttf $&tr 5« 3öMM« 3frrodtt 

Htíat pomnmu 

CSUab O^na^aDiaövt _&©ub fíe uib 
valla 3'oíat\admí& €_pnDaia/£aD bé&m 
iner |)niðao tií i>prf. •% f npr ^fonatfeo 

u n } f ^iutn 3«rn.-i~frtinir.iippa Imw ©tjt* 

uni, jau. bttf^iier 09 off ppr.r 0ioo,ier/_ö 
U**' 3j>UðU*l í>«r | moofe/uuab t>rla SC»?p 
fruuf líjiiir 03 .,'?„t oorj) iarn öiyö t ie/ui& alla 
3oi„iic«r •Xffen/ þa fem inmgrar 09 þprfier 

'pfer f;aus Jfabog ftialpl*oe, j_>b bana 
(0 i;ioobanDf/ <§ft fif í^?pf|unfcWe 

fcm pu pyxefyétcx/ a omgMcg 03 

j/aii jiíijr ^tta jiporf amofe e&ru/euoe 
yjoofmi tíJuöe _?prert).»f» 3fetn/2l aö< 

r*í 4«5ij)ii/ _íuí>5 iXetDe/enn abra (gqou/í^tt 

&* töíyikun 'i'uie/ fo |Vni §m uiiibe fotutFeD 
fei^ia. 0.( v>juö8 ftei&e fíoor og tnegu/ þa 
et po vS iöð ;?cod ntif lu fUwe 09 megnare* 
<éá fo peffa m*;re ueroa offþeff|1uliau<> 
legra / *>a gepur jpit COTpnttinffm. ©ub3/ 
fu_ merfeleg Jtejjn/ ©9 epfer freim íWtfptm 
<afp.Ffar \)w og í;elíour pprer €5<sn7aD &uo 

fte ettn _0?of>anfamt_r W>og gqber / oio 

allin 3f ttfftir prcbtfuit ** 

°Ua £a fcm j faiite 3 öra »/i^gfí»ö fi<} ott j«* 
'Pf ia/ ) bane unof Morciöta DXcatöt hgna 
e0$abm* 

J» fffrj fciger t)an« aö CgtyffunfemC 

3<BvÉ><*niega/ faitlega ír r)un oti»a(ai;|cg 
þot fo feiger©pracíí 6crlega j 2* gapiít.ía 
Œuöð 23t«?n»utifcme er fo jfcof fen fmí£i (jri, 
®n jnwrfn fíoor cr þa @uö ftaípur? par 
ftl foarar fo 3ob n + @ap« fteii er barre 
fciftimeneií/SQodö uillfu þaguraf íÐtup* 
ðtc ctl fteívijfe/ ftuab famu aí> mra? fiaii 
« letttgrc crtjíröin/brctbare eri ©iooreri, 

9teif ne ttu bo^r fcm rejfnao gefur/ ÖPítfle 
nu oogr fem m«lf getur / fEelle nu bucr fcm 
iöícö gefur/ og (fcrtjie þucr fcm fltnpaö get* 
u, 7(>oaö f;«» ©g flocraft ©uöe æ?p0iunfcmf 
!»# þar Duger ctncjerl fteifiiiticjfliapur/CD «í 
i"a ; Sa(a eöur ©fripf ♦ £ aö *r allf otu;f f / 
Utteöeinu Oröe cr þaö fagf / og faff fa^f* 

Oftpflíunfemc cr £)m<rfanle^ 

3a/ ecFe aííetnafla Omaiauíca. / beiicur og 
©UQ er mtftlloa. oftenötir/feiget Job 36* 

Ö » @apif + -, - — * 

f£apifirla+ íQðne SUa'ölu fan eíngeii atmpp 
leifa> 3?u er.íSuös COípílíunfeme f uo /?oor 
Cfo fem fagt uar prðr) fo fem @uö (lalpnc/ 
þar porer er (;ttn og fo oranfafaníeg* 

5Joaí>íTtaíþar margf umfala / fyvab V' 
Wttffugf off (tc ab ranfofa þaDgrijpaníegti 
©uö$ CDípÍíiutifeme? 0ie« nu vorer SBits 
^muner 09 þecFinð £i?r j þeflum fyUni, fuo 
o^»(ífomtn / ab oier pcoum ecFe grunöað nic 
fkoniab (juornemi uor <2eín fomíeiugiafi ( 
SDíooöurlijpe/ epfer þoi femSDauiöfeiger f 
139* pfaíme/ íQugrneíi pwum uier þa gef<* 
aögrunöao og ranfafaö CSube SWpfítun / o# 
ööraþuili)fa©ube Sepnbaröoom at @n einf 
aalrga er þaö þo Qmogulegf pprer o(f/aö pa 
£aö piiíeö/ ao ©TOffcií <&uð er fo 3?icf f> 
toofur/aö í;afi joar meDoð unbcr eine cr CU?o 
(Kunfami* fccffa f)ib fama fallarfa ftonung 
Irge ©pcotna&ur ©aofö/þaíi £uíöa $0ij6í 

boom/ pf* 51* £g 0* P« II \ 1. @or+ 2* 

(mlöu.og (j<itnua.íegu ©pefe $5uc6» 

€£n þa& ab íDKDffen 0uö ucr fie eirn 

3?«öugur ogOJf>íTuinfamur ©ub/þab prtjf' 

«r c oeoijfar Sffmiaflb mj toefölíöu Qlílcföc 

r* ^etn er f fa {jprfla* $ö |?o ©no' £>3&>íf 

e» fic Sruflite pteWftut $4 

*n (te fo a\\xa £œö(íe/þa fte í;n þo famf ita« 
fta mioo, þoíetimooour/oa. íttngíunöargieööi 
faattir/fjoar mcö f;að íaöe 09 locfe þau fpnö 
fatwlicju C0?annaHna Söorn fií Zmnat/ 

Dtanu 2* €aptfula+ 
2* fcab anao fpan& $fteöe / »*f of jwrítt . 
fcati beuijfat aö @uo jte niiog t^oxöugut 03 

SDípfhunfamur/ er fseíf a+ 2Cð gðtíffraffc 

ÖKennma egiattran* 

3£ (joaö íQíarfnœmf 03 ftugðunatpuíft 
er þeffa Orö/ 2lö QKD3W«f fttafl* OWeö* 
ena ei cjtarnaój pui ep epfer 03 SÖiíia 
@3uöo geinge/fpa fcegc f;an ðiarnai?/J?aö f)ofi 
þprpfe allörei aojlrajfa neirtt CQftw/ fpellöur 
öí> jb fem f;an er fu í>c*öjla 09 mefia @icef>ö 
fo maffe f;an ec?e nema ewíoomie @f(fcu % 
íSíijöu/ fi«t oo, auöfijna (ttie öprmcefuflu ©fV 
cpuu 3D?aíienum+ D# þaö er f;ano etgen* 
legf 23crf/ @faict 28* <2un þejar {janji 
f«ii ecPeannaro/ enepferfijttu Dumbretfan* 
J ? 9U 3íi*íf lcefe/«ö ftraffa aWaít^epnuna/oeg^ 
t»a f;enat@piiöa/f ^UfHuvctfa/þaer ptym 
»m afiaríegf íBerf /oð f;aít gierer |?aö a moo* 
t« fijnnm ítaente^uro SJilta/ fo fem §n roíf 

« meö — — 1 * - — ■ hgM, 

or mcö lioofum Oröuoi ()ia@gfcfM8» ? 33* 
par \)an fo fem þroopar epffr þe w ^örtmar 
ianíti/fe ii cttla fier aö D*pa œf ap \ íBrpnöun 
um ogfleppa fjfr fo j 'Qeloijfe möur/og fa(ar 
fil þeitta mto þtffum mmmffegnm Oiöom 
fetgianof/ ftoar pprer oifffu þa ccj;« 1 þu 
3fr«íe ftive* poi ca, (>efe ongoa pocfnuB 
a íDauöð £eff fr m öcori 

ftu oel/fteþeffa nu faff/fo ffm þaö fað 
allorei aö eilijpu ooruoije rn faff rc pnafl/ 3ö 
©uo (Jraffe SWeáf wt ccfe ð i«rnað/ E>0 

f>3fe *3uö ongoa po<f nao a SDanfca þeirra 
fcm öepa/ £>oerneo mn p þafafr oera/ fent 
éafoiniflar feiia/ 2tÖ ©uöo yjafur f ir ftim* 
ra ODTanna / (te fu pprjla Oröfof til fccirra 
©cöiugíofunarj 

O nei/loangf pra/0uö oiHccfc aö riocfur 
flTJaöur fhitfe gíaíafl/[)fflöisr ao alíer, oq (jo> 
pr eirn fntvef! fif ^örunar/ ogoMöe 0<o(u 
£olpner/ 2, prft 2+ Do, i+ QEim* 2* 
götpoomfnfpnf OT?efíuinfeme ©ute oö oe 
ra Omalflfcj/ cp þaii viílöe ecfe oera öllurti 
Wiciiuim 3?atöugur? 

3* *}iö þriöia 2líl«öeö fem OWanofffð fcep 
or pprer fter/ f il þeff/oO ðWpffcun Gtooo (íe 

Dmíel* XHfiux pte&ffiitt 1* OmctU I a/er þaD/ 2C& OalW W ct 

fjctfeb 3&rmie»c fil gprergtcpmnaðr 

2l{j J?ffl^ntfar$prcrf;eifum <r elí ^eifó^ 
dhtmnð pulf/f þar uppa er bpgDf allf £öd 
bfiiaga prfDtfuníir@mc«ífr/fo frm eonur 
©ute ftaípitr þcö Wxjfat / fciganbe í;ta 
£uc. 24. jQlauf ecfe @()ri|fur (ii)ff ao IqDa/ 
09 upp aD njfa fra ©auDum þrtDta Seige 
* preötfafcaiía 3oran f gprergetJning &pnb 
ono j fjjttu -Uapnt/a mcDaf alíro ptoooa? 

fcacIVr fú;u þter/ 3«/ eíítjpar þflcrer flett 
þier fagDar og lagDor f ptt eiíijfe DJ?pfhun# 
faaic Ö3uD/aD pu cff aumum 3arbarmoDfum 
f'l %iöa 09 etfijpra ©caíarnofa / pefjur 
fluerob' oo, f itfeff ^Drflnena/ocj í«sfef> cfj utf« 
an þa? (tc fcirí SÖthe aD mebfafa 3ö;uperra 
ÞP* er épnbewtar/ 0ap* 12» Skere þaö 
ecfe/þo ÍOct ofT/íBei ojf anmum/oifr í;fpí* 
Um þa íípinfega aD bepia 09 fórf tjuafl \ uor 
•'ut 0pnDum/ en J?u fpefur epfer þtite &ia* 
ftu 1 pprerípeifeö ^Drutt ftf gprergeptiiiToar 
^PnDonna* pu viíír giera ofjf Jmuq allro 
Ngeieguflu yjaínaDatfKipte/aD uicr ífcuintn lataþíQ feo vota 3ör»n/fo mtiu'þdt a n}oi 
gepa ofi" Spreraepnirtg oorra ©onba / feprer 
öoro jiooru @pnba ©fullb v\llm meörafa 
Jbrunetia/og vera þor meb íilprioe i>ibort> 
pðo cr nu f o mro pcf pnm Drbum fai^ 
wíw ©abs OJípfKuiifctne/epfer JjPifemSerf* 
enn gap £eibarvíjr<r fiU 

9?u »llium t?ier j>ier tvf op tafa eff f vgtt 
mgiafar ^brunar 3?e0fw/ fcg erfu &in m 
reþefje r v 

i« @irn Sbranbe gönbare ffo! mifia fioíp 
an (19 a 9?»bðrrijfa afeming ©tioe/ 
pat aö &oö vil! meofafa Soruft ff?rer gnnö 
«rnor* (gllegar fo t»icr sijfjum esfe era fiaf* 
fse SSWancfjr »e jöroum* 

?C& r;e^ur ^rerjetfe?) 3&röft tii 
"mQepninpv éptibcmnct. 

ftter M cg eirn epnöugur Sffabur feí* 
^bran ðiarer/ ©runboolla £ru fqno fteouá 
fega/og, vUitþat ppret awab^rorf gjiofmll' 
eS ebur ipano epnðum fpillfa ftollo/ ff*í>» 
penö þeiTa $renfiiftg r fcxmfaf £) U g + f>ð> 
tf etngin Ottibilf nie ^nrfií j?eff/ aojtf 
fcmeji íödo fcro pimtn éfntym* fca M 
ttitffur pwöífcto • 48 

f>afi fhojrgríjpa íií þtfata atfanoffré Df öa* 

. SQter »tö ffcoi (wí) ftuggo ftg / oí þo @tiö 
tocítte meö rieffu / ef fpatttt i?illöe forf ijK4 
þeim 6í>nöugo/ron oílrorS'fmöar/ ft?o jen* 
!>fln ^i0tí>f utö £)i0plauo/o{fgo£ ptim 

£n S8on þof fiJ/ oo þetr mceítu pprcr neina 
•Jbron eg g}pct &oof y fomo(l flpíur j ©íöff 
ög SBingon otö fig> 

fco famt og &önr i>f)nr f;ií fiwöoflTSEJTisw 
«»>uw fo itiiflo glftu og aftpNn proin Pp* 
" ^itig(ono/fcn?ijroí)onuttt pielíu/ (topQ 
úb oitr f9tiögum opt og fijDittn fl mooft 
P-ins ®uMco,re COíojCjlof / þo oiíí i>nn 
níföfofo Sörutt pprcr woror (gpnöcr/'ftuot 
f^rer ep oicrgiorunt ricffo 3örun/þa fvipf 
** Q3uö þeim oBcfrefcga puu^o uotro gtynöa 

«J3 off+ 

©rog þSer i)irr ivt ap @f)rifieu €5atf/ 
Pcffö ftfonöc ogfropfugo J)uggun/ og feiö 
!0* cr mtntur ©pnöore/ þob joaf a e# 
D 3oíöurfeue/e» fa frt*pðfte og 00?PfKunfome 
'%&/&*$ w b<M $ier P$. 0»u ^?flfi;eðu^9# 

fij *B0* 3t>ru»t*r yfaóótt 

ne auöfpiiöt pa fíootu 3t<no/aö fyfi vili mrtr 
fafa3 Ð "»" pprcr €5pnDernar/og ípe^iir gitn< 
eDmterþaö $öreri>fjf/aD fjrgar cg gtcrr iV 
ttta ^bruu/þa utltf [;ii op gffDurlcyrc 3Vc«0 
pnrergiepa mier allar mijnar gönber / pat 
vib þcllÐcg mter / 09 t>il giarnaii »0íi,r c|l 
K«D mtjne allM vtjfafta og gtafKtiþullöiia 
@uD6/ og polgia epfer t>na ^fpcf un j pv\/ 
flö giora rirffa 3bran/ frepjlanbeþtn @(5iiu^ 
arlatift / aD l;anu mun< %bxun meötafa pprct 
niijnar 0rjnbcr epfer fijnu gprrrþetfe* 

©11 oiiur SDrunar Dieglan er þejfe* 
2beingeö©pntHtgurM | fijnnm épnctt 
cfrnilnofl / ttie arwfnfa (íer ©ube ^wDai/ 
t)el|bur $>gga fig utö obrioofaníega ©uöo 
ÓWofnunfetne/aD þo ab €>t)nbeu|te frflpfttg 

þa ile Wcab ©uöomifíufropfugre/ÍXcm.S* 
gpnber voror eru ab fomi potat / ög mcif 
tóftoútM/því fcrrwu giorDar a mocfefrfft 
bctbfta og fforfla ©coba/fcm er Vub c fttitf 
.nuA/þror p prcr cingcn 6>t;nb er fe lijtel/öð 
(wnforþienr td't etlijpa $orrcfmwgn/ rpfef 
þeirre 3Utkfunor #rein/ fem |?ar ftenDuf/ 
§)euí- 27* ©oltfntar fit fpwt fofemecf' 
{ictíDur alíf t)uaö fltrifiab genDur j íogwwl' 
(ou/aö (>a» ðter< þar epfer* <s£nn ípuaö lim þab relur / þo aílbieijté 
©Pnben fo floor / 09 meir efi fieor/ £a er þo 
^ubo 2?«>ö og SÐípflxunf etne «n lcötiðfutit 
jtcwe* élrppftt ecFé þe jfare íQug^un/ 
fru @f;ríjieí ftiarta/i þeejar ©iépullffi br^i 

þier uffí ©íöíro $ 8D?er# ©phba þina/ 
þa rajlabu (jenum ápíitr pprrt Vtáfir/frfiiM 
Sörunár £)r&u ODíattaffie/ 09 feicj meb f;nu 

% ÓRpfíunfeme fem pu 
£ n* ppretjetf cr/ cr £)mfclattle<jf / 09 íO 
tattföfanícö* þbt jrti ctí £)#£)£2: 
tntt Jjm álírá Slkbfle/ ýpei áííre 3ar& 

öt!rití9Íu«e/ mtf tífosr þcíefimfc&e/ 03 
&Qríá Ettftffjmur/ cg| fíraffar ógiaxtí 
Qti Ö>?eíitcnfi* £)§ t)epUr eff et jbiftne 
. ®teffu pt)r.eií?etfeo g&rUtí ítl gpicr 
8 c pnitt0ar €£ft£>ánfta« 

Öpngou £ar umiufbgídcre ftcbfctt/ nifö 
SDouio |>icjianbe4 kömergoo, foor fte 

Svíúnleg ejjnO/miffu pcerre effonbeii/eíu 
SKmftii ogetrtien a þa œg»«fu 5>ap,un# 
, W ©reiii/fcm fKrtfub jienbur ) tytwfctoi ^eremi* 3- (áapituía / er foo t>liooDar* 
paö er ©íioe ©itfflia/ ati vltr ernm rcfe 
eUð'mgio gfovöiarpaöer* ftane ŒRpí^un^ 
feme ipepur eun »u enguaú <gnoa/f;ellöur er 
t)ua a íjoaiium Sfforgne njj* <ge fem nu o9 
0íoíen uerour \'oo fem perfit 03 uug apfur 
upp>ct n'-jff a f)u0num OWorgne/oífbreiDer ftj* 
na ÍKicrra CSprf u 09 ©epjla/og loífur fig apt 
ur (ía/^wfu f«m [>un a pprerparanöe ©r/g* 
$epur fuííaö ao f;apa crfceö pormprf Duö ap 
pofu 09 ©iinu þeírre fem ap ^orbuúe £rj? 
ur uppbrepgefl \ Copfeí)* 

3 fama Œftcof a upprejíur og eírnefí/ og 
en&uvmjaf? ©aglega meb gjoolune/enbafaue 
(Siibs 'Jtob og CO?i;fhunfeme/po vier ftjpelfD 
fega/fo lein^e fem oier lipum /pormprf puttt 
fjana/meö þofu 03 Ð9mw oorra gípnOa/oa; 
gtsruit ojf t)enor ouerbuga* D9 fo jom aö 
©oofen/þa f;un er upprunru/ Mjfbreiber ftnn 
íioomaog|iff íiooðpfer alla^atbarfrimgíí' 
una/ ©wo wfbreiöer o# @5ub í;o0rn £)aay 
S3»nge jífiar ^oaöar og SXflpfhunar/ ppcrþa 
wqbu SQereflDu/og er p»e t?g fi! reiöu/ oífa 
þa ab Sömfabma meb (íne ^006/09 pprcr ei* 

Iqpre $prcrftmtingit tyim «0 poröa / fem a 5íttffUf prebtfttft 6i Um gDeige Ftinð öd palía/þö þeir upprnfd 
opíur pprer fanna 30rfln* 

fcar pprer -þo Dier Dagíeöa ©pnogum/ 
<>ð porJ?ienum ecfe attoD «] &ttaft/þa upp 
Mur þo cirtiíjl ©aalega t eílum ©rcðuut 

roeo 6oolunn*/ ©uoe @i*pta og atfoffcuní 

femc» 

t?ar pprcr/jic fo þu fonoa.et a þeffum ©e< 
Wþfl (tufaou þat vppei/aö a þep ©eigi 
« ©uoo jrfaD og OKoífcunfeme pppruíien/ 
Pjereö »tbreiOcfl ppet af/onn fteimenVfo fftl 
joeipar @ooíartnnar/epa|lu ecfe þar t?m/aö 
£un mune þíer jb vei $ cllu ebrö opprutjen* 
®n munou 4b»ig DinYaö ©ooíiu gðge ecfí 
»ttOer/ Opit þijnö $0nbft7fó J?u ^aperecfe 
wrra $brafl atbur/þt?t þu oetfp ei/ f;»orf 
©ooltn mune þter a SKorgú vpp apiut) 
£no/eöur icFe/og meo ©ooíutie ©uce 
iRunfeme+ er fa ftm fcefur £>orí t fee 
gj* PPtftu SBpprtfu / ttpocðf* 20, @>p« 
»9 jWrrflr ©ftlu Pffca eg mier og mtína 
©amdpfifinum t 3@e& tlabw/ 

jj þtioia r t 6$ JKbíMé *$))Vöðtt 

pctbia 'Þcrttfun/ u?t 

„js }>m }>u erf <_5uí> ^etr 
ra 3ftef ílottu/ pa r)ej5Ur P tí 
eÆe feff 3&ritn ^eim ðöeíf 
foceu/ 3Cbra r)am/ Sfoad? 03 Sacob/ 
erter eo ecfe fapo fpn&^ao a moofe p , 
er, @fi eg íjepe fnnc_tafí / 09 mijnar 
'Œfynbet eru plepre enn <_5an&ur *>i& 
@ioo* 

/ts*v Ifhufeðer | <_{)rifío/ €5a (wa f f nppt p|l* 
jp. €9aD6 37»aíi/£)auiel gpfcmaDur/ðior 
rk^. a pprer ©íXÐSSfne tma íq|fefmí leg a 
íofni nay j J?eim 9. €ap» fwar ©patöeoma 
SJofar/ Ða. f oíor fcor ntcD Jarfl" l;«fíar Crí' 
«m f il @ut>8* 

jDjXÖÍEiEeií (feia,er f)aíí) SBier llgjMimi 
pramcftirer Jjier/ mcD oon m ffianum/ ecf* 
itppa oorf 3(lef fícefe / (jellDur uppa þqtw 
jlooru SDÍpífcuufeme* 

ftier fo fcm fppmer fa ©uD&rg&b. ©«" 
ptítia prcbifutf *4 

ttf ptctfitt / mrö f ijniun 0011111« $o?fee<ílöm 
ítjnö etgeil £ röug'ftfa/ 53<ffú s §ot}?ien 
°jia/ @/i me«> cövu öregtr fwi< <*ö |í« @5ue» 
Omalelega *J?oaö.í Ctffypum/ og lcttur þttter 
Vzta fiií Sanarftool/pram a l)ucrrt f>a»frpp* 
ttf/og ptam £wtn ^temir fig i fin> 25«° 
fcuiaö þefía er (a atlta befte <Ér tinöi^líur 
Þ»rer eiro @£ tfle&ajíaii / aö bpggta C£an 
f tjna »ppa &abi $tm*/ 09 eiwfanlega 3«f# 
• * ln 9 fttwa/þa f)» uiíl j*j»a gtera^prer ^íuDe 
tleffeíega/íwaö £iö fama fia n « 1 2fDranar 
Pfaímum ©öiúöe/ óg ernfcnm t Íwm !>í* 
fc«r £aii/1rar: j ftjmmt gprftu JOtötwt gruni* 
ftoífar Stettem* f qua a Ö5nö& ©tttfíuj 09 
QDfyflitrnft'me/ 03 féiger/ 0u& uetfw ruier 
^oftöugwvoo, afmo* mijna ^pnö/epfet |?ine 
mtfellre CQÍsKÍiunfeme* 

btfta f0mu ftonft f art eirneii Pi& f;<0 
ttt ftoao; SJtfanafFée | (liie nafuamtí 00 
öcrmu JcatniuðUi/oaSoFUflar Söcetr* kmcö 
ftfQK gi tjpur (;oti fil ©höb (gnöafauft :« 3?caö 
*f 0$ dJtyíkmf embat/lcit * Iton-a uera ©ruuö 
vaflen uppa bwn baít 6pðð f * 2kf nena f^ 
no* r^jer nm yofmw mn | no-jt pnrerpnfan 
&«}>re&ifmt nocfuö raiaooa tieniíf octaiijft 

@ ijj um wr JBgtmat? Zþtöott 

nm oier fo það (sprfla £arf þeirrar merfe' 
fegu CD?anaJfi6 Ó3<snor» 

Oifu epferpplcjer fo annor poríur feuttu 
^anar/íjoorab pefur jtie ob l)aliba/©frtpí 

orgðtig og <5pnba 3ofniRO, 9J?onojfi6/pg 

mo þejfe f;ono 3«fnin$ Ówpfafi funbur j 
foenf* t?oiab» 

1« meöfefttr ^on 03 fanoíl otö ED?era.& 

(í mo @pnbo» 

2* por nceft j ööra íage / onöuarpor {jann 
P3 fíagor pger ©fcrrb 09 þrabeíeðom fcunofl 
Bpnöoiio/_ fetn í)aH {jope örpo> 

Öo, ui« pe0o foo porfa Otfanaflfie Ö5«n 
ar ebnr 3<ntntngar/cef fum píer nu að faía* 
<g;ii roeö þoi þab oill oera allf oplangf uítt 
puortoeggtaaö fofa ftl fomwe/ þo otliutrt 
Vífr olíenui þob pprro fofa off pprer ftenbuí 
oö þejftt jtite im ob fofa* éem er joeffo/ 1 
3la OTct'tajfee ^cafor cpenberíe0a/ (fcptf 03 j 
fKttggalouft / (joob opf cg ftjbum þan pape 
fpnbgaö moote @ube oðjjano^ jQrce* 

©t ^mpajie ^uö/gepe eff ftí Mfa' 
W íömpíftiííHðar/ f qna <SuöÖoowiíc#* 
mwb 09 fyila$afí Zttia/ 3 3?af tie f p* ptttita prcBífttrt <S6 

<£ífl?uíega &>nat S<$@2$ <£3?rt/?i vm 
f«ía <Snbml<m{nataf %n\en* 

5>ur «ö Sftanofleo 6príar fimi^r'ripfarí 
gana/J?a l«fur i)aií unöúð pata/fvo fcm 

nocpurefonar Sil&wmngoo. 3n9»«0 r»l jwe 

IÞcfTum jOroum* 

@u meö pvi pu erf @uo ^eirra dtktt 

fytU/%htaí}am$/ < 3faaC8 00 Sacobs/ 

§D0rier at> cíqc f)apa ®t}nbQab a mote 
]pkr. 

fca&fpneji fo fem þau pprjtu OrD } jbef> 

i»m 3nna»nae/er fo fpIiooDa-* $UÍ> er ®u& 

fcettra áiefítatfu/ peu þuert * moofe þvi 
fem fa SrwlinDc ©udo OKan SKopfee; ijoít 
ðr o^ífcripar um ©ub/mcD lioofuö íOiduu J 
í^um* 25*27 + (^ap* ©em fo fjíieooar* 2ÍB 
^ÖSScn fte Ö5uD alU> íyanúa $>WDe* 
^n {jcíju fkulu oicc foma fo faman/aD epur 
þctrrc pprjlu Xrr»ararciii xmit/ am Bfep 
im 09 SÓrrnDan alíra^fcpna / £a cr (£uö 
^t^ufcga ©ut>af(e Sfjoíloo/ €5o fcm uicr o$ 

e Kncn fpn^inm w fö oorinn fmaa í&ðtnum/ 

@ iijj wé <afs f5f y$tmnt 3þ*oofcl: 

íyt Qp þfínvi45» ftfaime ♦ " 

4 igu uona til |?un £)#Oí££er1« 

Qg ) peim 44/ Pj'alai' jtenöur fo t ^0roeri 

er Q^QXlene/cg puai l?ar jtie cr/3ároar 
<gt epíer joemi íonbin (íSrew uorrar 9Lr# 

qri#f i|ngar/ut« fte/gunena/ þaet/ % Ijeiíer 

0.io/ öþeirraí)?ietíf<»tn/(JV0ntím (wm 

<xx\ ap : itaO jtríe/ qll8 ©006 / 09 ppr j þeirtl 
i'prer Æ'ttfnq/ ^oþa<i-» 14* Öð i»er eiga 
í)tima £<?ff.' líftaflaff |ð Qrö/^ar Iwi feiger/ 

pu eit %ð peitta ^iefílaiíu* 

3 03tu líjge íru þeflV JQro/fem þar ffraf 
epfer jfcmi/uovf uð uanöíkifui/fcm eru þeffe/ 

pdm ^ielííotft! ee et ^crtttt fctU 

f/ij|u j puíjt ecrV uerba famaufouiiö piO þaö 

jjVui jkorað ftenoyr 3 J8« @apitulq ©iöm* 

itijatoofaFeuqr* ©uö .^epur öUu.n 20i>nSí 

booeo 00 giora 3&™n« @ð pier puilum ui 
ta/aö ptab er ut|ft 09 uel fafí/ aö þabef aö 
föitu eUum COtoiioum ^oícto oq fef f/ae jþeir 
gttfre ^öraueirnéú þeim íXieffltofu/ ^uiaö 

fa íXiettloate fellur og fo fw(tntium a ?)eige 

< ií jíeuour upp apíur pprrr rtrffa 3 fW JJrftía prcbíFun 6$ íííger ©íi(om'n { Proef utöa i£of* 

<áií þat $jlawfit(> feiijer fym, no 3orun* 
?U|te ecfe fetf þetm ftieífiami/ pa (m 
«*ut(fa/aö |?ar fte íloor íXTítfiuunnr ^pn&ona 
fcotao funtar í$pnö# eru famtDpaOOr £5?cq te 

uimiar Q&rejlur/fem ellum rj) jjpker. gprer 
(Itjfar ©pnöer (>(ioofaog cime»|;eir alír« 
i»e»(0gu(tu 2/?en gormtab cjtora/og QiDia jo 
feni jlenour | ptmíuSten j gaöeruor+ ftpr* 
CfQep off »or<tr 0fu((Oer* 

@» i 0brulage etn þett obtat pocr ©pnb 
JJ °9 &fKr/ftrijöanDe a moote ©amotípiune 
a9rer(lijfum®pn&um tafaþeir (jeilogu fier 
S3ara/í þurpa þpi ecfe pprer pat ^ötuu oo 
8'ora/fo fem 5U?ana(eee oa,afcrer £rocif$i:b 
<gtr / ^oorter cb §apa fceröf 09 þpngf fijna 
panuiffhu/meO (Wor ©CnDiim og fwjouöe , 
•<ðum pfre Sofium* 

_3 priöia laae eruecfe ^eliour þefie ©rb 
wíaitaffte 0ÍlOun^te auOftiiin/ þar l)n feiger 
^^a^am/^faact; 00 3ac*b fim 3í«eírícqtíU 
@n r)ierti( foarají fo+ 2tö Jpq aö emain 
jWoburoeree 3fiefff<nftie pprer fjjneiQenn 
Swrf/ fo pan meiqe óera þau fpier jig/ jtcr 
W 5uHíijua,ie/oa. $rtöfra0Utgar pjm Qbbt 

<£v pa imt 69 ybxwtat jffcraotfc 

pa famt 09 caDur/ fúö 3J?aDtjr pprrr I£run<* 
3@Bum §t)riílum / ab vetDa 09 reifnafl 
dtittHcatnt/OQ j (Iqfa SErwarenar $iettlatt 
fetaer COTanafl'ea/abraþam/ 3fa«c 09 3a* 
cob Oíiefffcafa* ©0 f em tneb fk ijrum cg li' 
oofuttt SOrDum iWur fhripaö 3 15, @ap* 
©cnef» ©9 f pifilenum fil Xom 4» @ap* 
S5m gorpeDutifi 2lbr#am / 3tD í)ami pape 
trttap ©ube/oa. f?ab pafe {tcnum Jieifnaff íjí 

3tKttI«ft6* 

3 piootba Sftafo f j$niji J pltoofo 2líife/ 
fo fem þrfle Drb SWanaffie/ 2lfcMÍ;a8t / 

£att fiett J?»erf a moofe þetrre aímeiíciegre 

§(BO.un ogíöoífatt €5+ £ax(e cr fo fetgcr/ 
ottu 3» piir cru aller 0nttbuðer/og þapa 
©rorf a Jjeitre ftrofön/e J?e»r caf fu ob fyapa 
a ÖSttDe* £)g a moofc þvi fcm (lcnDtir fhr* 
ipa&t; íöofene gccíef* 3+ par cr eingemi 
EKdDttr fcm goff ðíore/o& fi?nögeft ed*e+ tgð 
otcr ffeulum oifa / ctD vijfi cr eiugen 2D?ctDur 
m ©pnDa/ @nn fo femno pprer fKicmfftt 
va? fagf/þa er floor SJÍWtfmunitr ©pnDatia/ 
þ»Uti> ftuttor ©pnöer / etu Qpen&crer ofre 

£effer/ frfter/ gorcr peim atfatat SUíanajlee pafyi 
legu Sorfeöur/þa f;að fetger/ 00 2tbrrií;rtm 

Sfaac 00 Socob Jape et fynt>QaW <£nn 
€3 Jepe 6pn&3a&/ feiger I;atim eo i<m 

Nn fejOe/þenr SQetlogu gorpeOur í;opo oor* j 
ojl ©toorfpnber / 09 &ftu/ 09 f;ofa Mlöeö " 
Qtrtwíe 09 gooore <g>amoití>u/ <gn þaö pep 
<ð Cþoi iW) ctfe gierf/rpelionr þar þvett a 
moofe/ f;oar um mtjn eigeií ©amoif|na 6er 
S5ifne/þöj faneg mig tfngootioetgen þat 
unoaií aO Þ«r<i/f;e/lour (tlot eg míjtmm épn 
oum Itoofa SÖiögaungu ao oeiía* 

3íu fera þab 3&raitöe ftiotfa jwp&e fofeö 
*n&aíj parafocöan^ngang * SÖnöet&n-uing 
<»Ipftar3cafningar/þa lee fpaii fqoon aioar 
íega ptam |tn ©f ripf trgang f ©uöt ? feiger 

@iíeg!?ejse fpn&aaö/ 09 mi)nat @pn& 
er ertt plepre efi ®anbw vib @ioc, 

@cfeoeif eg oelf;oaö ao alvaU<Q%cnt* 
ning mm §eifo/ ef þeffemat etfe pvi iKapm 
t;eifa / þviaö ípn f?ecíer og oibtirfcfiter ecTe 
aö ein6 6?fuggaíaujt/aö l;n f;ape ©pnögaö/ 
fteliöur geingur £ann cg f ir wn f?ar oiö / 09 jri ^fcnmst yptott 

fearmar fter fcarit\jo ^ar porer / aD fqnor 
0ipiiO« fteu íomargar/ ognteir en margar/ 
«o {JioLöe þeirra fir uietre erl gtanofoman* 
ö 0icQp«rfttÉtoounnr* 

par uor porotftit rtr» merfeíeigur 3?e<» 
ifnmg»>me!$are/fem(>teí 2tr<f>imeöeo/ í;ann 
fjrofaöe \w þatapab fcati fpntteecfe allein* 
ðO* reif ita ailah ©iinpmfanben/pellfctit (70 ao 
aflur 3ar&ar£netfurefi vcttt ein ©ano^rtcga 
r þo etlltp 3?rom fem er a miHú SQimtne ¥ 
3aroar/uarre pulíf ap €5mtoe/þam«fíe pm 
tra ÍEöíu af íra þeirrn 0aubfoma fem þar t 
tp»ære/ og f>an> Oítre þeim Mqvamiqen Q* 
iwjjuíegf / fem f Jwer &onfler fem þetf <* 
KTÍcf Ungorl tft Dteifn ingel 

@&i 0)f @/;riflnttm ffcaí þa* oera f«.ngf utrt 
(ruatiiegra / fem ©uoo Ótnoe fetger pprer 

CPÍmí @patmaíi(«te Dfrœ ^apifnla/ 2»* 
•giioctpar ©onbeS fune etttgeii QDÍaOur imt* 
tea$$fiala nie 3teifna+ 

0o femfra aD gjancureú 0tmparerieer 
cfeiionlegnr/ fo í<af«r og viOttrftetier og fw 
SÖ?aHa|fee/aí>f4nar ©onoer fteuofefianfeg' 
«r/og £eflf meir og promor f em r)atí taufaf e 
ftff ftiorf a og f jjw* ©ttmPiípm / P ltú€ 

og pietre ogpinrc ©pnrcr púpiöe $arVf« tíd a |?«r 
Deroe c*tigre Söltt rcmcD* 

t)o 'yaii ttepu.fo roifeÐ filfefifc/ab £$níet 
fqnar t>me fo mnrgot fcm ftcniin uwt j fuo 
mpf lum ©anö« fcm fptle 9pct «D gtipua 
iucd fttle ftcnDc/ þa fccptw þao m«tf «< ifo«p 
tteir'rri mpfeb / þoiobfwob mer<j Þufunb 
©anbforn fanájíaour jnttc ab Ipf w) fuU«o 
ftnepof @ií t>an maler ecfc |?ari e<u.timi f 
fyicpa/ &cllour (jcilu ftope öílrar Söeröllo* 
nr/fcm (jri reifnar a ntoofe uib Bpnbcr fjjnor 

TOjjiflr @pn&er ertt jileire di ^anfcue 
®te&p<iren& 

t>ao cr @uman/ab |an níll iwctfioíl lcofd 

«öfjjrar©pnt)crfic roeDtfUu Ðmeaulegí/ 
<Jö feíia þo^ii uilíoe/Dg er fo þeffa 0fnp* 
fa DD?*! oa. <Sp»ba Smínmg CO?ot)# 6 « 

9?u tMlmm vierpetra cffpana i 9?Df 09 
ftulum uícr wf ap ^fíum Serfa fofð o(f þr 
imr Mö,j<sfor 3örunar JXeglur* Ög rr 

ffe £in (JWfta* 

21 ö lingenn ftpílbc broaa ftiebur ppcr 
Senöer fijnar / Beria þeim möur/ cöa lcofa 
far lyeb íilþcirra piöafl/fo fcm fptlíf 3?«ff n 3trttll«e y&ott 

uta ptaaat aogma / öellbur httpta epfer 
Ðcrme fflianaflif>+ 

fivaD qwet þan pa$ Qv0mft pmfí í;ö« 
um f i( finc* ©pnoa?@c?e ber f;an þemt tiiD<? 
ur / ecfe fapnar þatl þeiro famann eibeifí 
@an&foni/í;eilour PiD rina ppermaita fioora 
0«nbbjjngiu/fem fo (te jioor cg mifel / ao 
ftatl jjteeöe uitber í;etle þloteb aD f tepiafl/ 09 
ttiour i ftelmjf íd Slpgruð uuber í;eitne aö 
f0cf oa/ufan fo (te aö @uö tyfc fijttö. íijfit 
or 2tugum f il paiio og ^ialpe [mwm (iaípur 

tittbait -þetm oltjDanlegapunða" 
pefía pio' forna giorer eirtten fagobe 

vib | fqnum 40 pfalmc/þar þafi" fo f íagar/ 
KJítCj fxtpa imifrpttgr oíeitaníecjar ©orger/ 
nttjnar épnber í;apa (»n0toD mig/foeg fað 
ecfe Bra mier ao fia/þctt eru pleote eíí S>r' 
en a míjnu fttfpbc/ £>g mttf JQioría £epu* 
tnig PBfrgepebf 

@n þoornenn f;agör SÖerellbea og f;ennaf 
íSern (íer j þeffu @pne ? fcattg t)aa,a fter fo/ 
ðb£o abþau (íeu aííbcjlte fuobiupf nibur 
focfetf { éfafner og í8amer/£oftu eg íijf'/ 
09 €5pnöernar(teufo j)«jff oornar wppop'* 

|?a/ fo fem ftoorer gjanbbatfer nwn* upp pper ©loomim/ viö €>mpMpmtxne/ 
þa eru þau ecfe aö fqöur fw í«í og f oijtoa* 
Íou6/og ganga fo Ctta og SÖ^glöuJl taaw/ 
f em fjau fcepöu aflöret faurgab $8afn ppwr 
©uöe fqtitt/o^tð t?era jiallöeii ppwr þaaUra 
proomuflu 09 bejtn QJ?ervfemíil«u/§w 
fu fem ©amutífho þeirra uoífar þcigtonte 
j?ar a moof«/fvo fetn (wilfl ma (ta a Pmo* 
fonöum ©ourljjpio 65trwfum s ©telpnm* 

@rl jlqfí $ooíf f;e ^ur ecfc a»a» Sloafa <$ 
froiujfti fqnu pa,itökgu 3?atbfaðe/<n þafc/ 
aö þaö |5or í;?rDer þar tneö / <x titeir 09 mtir 
(iff ftiaría/foaö þtfi oeröur þeff íorvelfoara 
aö friwa opfur fií rieffrar Sörunar* pvicb 
©ud Ð3J©!ESEen viíí cnöe leoa 09 eflu p* 
Q m y /aö cróeii fltufe foáa|l t>iö CDfcrgö ©fotrð 

£iooífeifaþeirra0Onöa/ cg bera Srega 

c 9 Slirgur pprcr þar/fo þeir fune f?fflf þelto* 
* ^ior aö'n t ífcilia/aD f>ia i>9nð cr mifíö 

**teire 3faö í $örcrgfptring/ pfaU 130* 

€5u onur 3&f wior 3Í« gf a/fem nier eiguw 
** f af þefftim Serfo aö fara/er fcefr** 
*♦ 3ö eirn og fierfpwr 3öran»e 65out>a« 
oö j»fafqnar@pnöer/og meö openberlegw 
fyarfans íHiigrc/ aft gaitrga fliö 6f*tlU> ft* 
ÍPter ©nöo 6* 7f yxvna 31>mw 

€>o ðiorbe ODÍanaffeé j ffliutti £fíiprar 
gange pow ©ube/É>n bepger ftnte f tftii *Qt* 
arfa/jcofarfía. ope«6erIe3d feigwniv, 

etu pleite en éátibut *>j& 6tcc* 

pvi £o þaDfie v^ft ogi'aftyaD viern eö 
3<afninau 03 ©fnpfarmcah m uorum/ pct' 
þienum ecfe ap ©uoe ©Onöeniia gprergeö' 
timg/fo |em papiflar paffkíega f ieiia/pa fttf 
ur f«ntf ©«do 6f>ftin þe|f ap ofl/ab uirr 
foafum Jofitr gpnber / fcm oier viWum ofT 
fhule pprergepaÁ / epfer (werre ©ubé SOtjD' 
boome D?caDe€5fp<íun/off ferr ab£aíIDa e|f* 

£effu famf;íiooDar preDifaren 8?alomcn/ 
3 $♦ £ap, fcar fo jfenbur fKrifoD / £epp ecf< 
j> tjíium ÚJiune aö Imf a fpnooa þiff eigeö f;c 
llb / 09 feio, ecFí pprer @ingfeiium Cþat> er 
pprer preficnum/ þ^v.um &ft\pití?em/ \p* 
crn & uo fiolpur (jepur fenbf 09 feff m ptef 
bttunat <gm&a?ffr|ín6) emfaflane/aúaié 
ma @ub (ipggia|í pprr |>itie ÍXaujt / 09 pof' 
tctma alíaö ©lorning þiíiaíOanba- 

^tngab &hjber og eiriien jiu merfefega & 
fin/wr OrbsftfiDa föecí éafcmcme 28* 

Gopiftifð/ P *M* ptcbidm 

§*piíuto/í>U8r f;áii /rpnrr fjjtititti $Rl\s$m' 
toínð'/þílnitmil! pab eefeuel vr§no/&fil;»* 
* reiti £an ríie Off rlrr ög þðrlaflir/mUft OXOIIt 
««t eölðíl/@cfr t>có,fið$öfrffm* t fioieu fur/ 
W etra liiföfíne fcoo jíff |Vrti r)an þrpur gi* 
J«/ pefiour togtia þ< jf/áö ©uO þefeur *>oö 
10 fi!fIipd , oö+ 

JjtugoD o Jptf og éirnrl fftti tfcrftöO frn* 

?£r I+ ^ öp< ®P m r^ditilw ob uirr i>f 
«m 0ti0t?o @pitO/(?ú wiuim »ier fiáífo off/ 

«8 ©anleifurrfi e r rcfí j öff* @fi rp ttier t>iö 

jjf irnutii porór ©pnber/ J?á er f;on tr»*r ca, 

^tefflwíiir/fo ci> þán pbrr rðeftir cff ©þhö* 

«»a/og prélhfár off op álfre fcööðO* @p Oi* 

« leiíjiuíri aö oirr i>|3Um rcfe fpnöðoD / fcá 

BHítum Dter f;ö ab £i»á,árð/ca 1)0116 Dro er 

pOicfejöjf. 

Soafnina. t?oi 03 efripfárrwf / @íí7<nifg 
p^íKili/erfo tiloö Iqfiae ein ©Ullpijw/ 
I gegnum (juoriá v\tt bí&fnm j 6tJifpfo'cjí/ 

*9 m uotum £>iÉ , m;ltt þm þtta&tmtm* 
«511«/ rfi brrgum cg f frgum c<b cff oprur 
1« ta Bvmlmt ©uce 2?<nbor + 

ttoi meOfurTerfo ^ontingtfge^r/ftJfnó' n 
Vtoib 2 pfo me, fco cg úiiiít l;ápa 77 3&Ntitatr Zþvnótt 

ii - , tl< _ | , „ - _ __ - - ■ r r ■ , .,. '_ i j ii r 

(?agaD ppcr mtjnum BpnDum/þaSöaHineart' 
uöii|1 mtjn £Sem ap mijnu ©öglegu £3eine/ 
J?Dt þtjn ftonD oar föactoo, ^íofí þting W 
cr micr fo abmiií SBefoe uppþomaDe/fo feflt 
fkteÐur | 0um<írþurf/0«Ía+ 

pat pprcr j«.fa ea, pprcr þier tnijnar (gp 
ncer/oa, íc.ncecPc mijnumCí)?ifgiornn.gum+ 

<éa, f agDe/ <gg v\\ l»fa {sprer 
ne mijnar Spfjcrfrcbflur/ pa porergapflu mief 
£D?ifgi0rning miiía föpnDa/ <£*ía* 

íQuor eim rietf ijDranDe fpnDugtir QJlab' 
tit pinur \>ab og reiner a fter en ) £)ao,/ 210 
4?egar þane S^iarfo er J?una,f/og þoi er bana, 
cD uf ap 3(;u3ð" t fccinf ingu ftna €5pnDa/ 
« pií g? mgur f ií ©fripfa/ fotfar flg þar/ort 
lœftir fierfilfeigia þa Oeiícau 2lfJJöufn/ þa 
jjtfer f>i9iiu j fatiíelfa fo & pat f;efbc oeriD oclíf 
cinum niifJMni t>mij_ci / ¥ wperuœf fi6 fíeof 
0feirn þcpDe vereD (japeii afj f qnti ftiarfa* 
ífjosre oegna ojer ffcptfoumfem opfafi pwft* 
egpegner »ifia 0fripfajiooifine/ igþar flf 
auf 0agk0a/5^y0ííD og SDíorgna/jtnfaföf 
ar @t;nDer pprcr ©DíDf fnr/ oa. oiöurftnr>fl 
«D oier í)espum margpalíDfrga _ti§bf pfie ©u& 
&<wwífa,* 07?ajefEaf. poi þöD mi f oðlf0« 

&ú , ttm#lc Jö þaö er QSooí nocfurSDanfane/efi Ulúú' 
vtb/fen, gtert í^tir. &m fe frro m 
£eua 9 e æernf,aröue |Vi ö er j einutn &tct>,m 
Getfwg epnoarefiör fte upp^oe eraUtf;iaíp 
orenðr* Ðg fan fl ríe 9 a þfijDer 8 ooö aölaufn 
H uppa ð oooa ^miiws* fDg fvo frnt fá 
loooe ög gamte eþrifintöar íarepaber 2lnt* 
^roftue fe iger/@ B ^afning w epnbuga/ 
Þer nnm/pa í^rpter (trt &e|j nt> &uoe al fo 
Wia a epfer* 

©u þriDía pDruitorgfegía era meofe 

, Zb y% mt M [t >ty «f* W ab uppfdf 
w eöut a nmat 9?efina allor ftjhat 6pn» 
«M fijtium ©fripfaniíoluttu 

£íapi|iarfn>ga'og þteinaiaþat fii fúmw 
£Uf;epffnbUrtt/aö (jwt eiru eg eirn/ Rarl oa 
ÍHoina/pra f»t?i förneb er a fdo/tefa 2lor þeit 
»a 2UIÖUÍ6/ |f tifut eiff jífl a ^ r,u 2Ure/ 
emFöuíeaa um fofiuttftnamv cb^ta ca iit 
^fnpf a ab 6er a t»e ö 0?aptie,aít ö r frar feo 
™*Vftttt»ar ? ffoerör/retn eim oa fmbtm vt 
"flð gierbf/eg ab feigia m 3f e f <Xoof 
H 4fe,f/P9 Siírtafer áíiar rtl (wrrar 79 ytewac Spttott 

öar újftttw pt<\ie* (joefo þttm'au* 

mu JJUimn/ oö cf þeir Oraga nocfra þ<* 
ema 0pnð/þa fcat þetr mincfl fig orpgt fjð^ 

pa/ o|vöíaca unöutt | ©fripfarm«ilunum/þð 
fhulr þrim «itig<ð aóur þeura £5pnö pprer' 
#ftn ueröa, fctnaö fu írpnöa 09 pprrrjpfoioDa 
00:0/ ftánbt prnöt* pprrr @uðr/ og oof fao* 

Þ^f anffar CDíöíí SQaptefonJfaa filniijpröf 

^or xmúngar a epjia áDeettt?* 

OJlet þelfa þajja þeít $mt ftoolf fb í;r«bf 
«0 £)orf+ 0D?útfit«t6 £uíí;rr / feia,efl fyapa 
þecPt evtn fcnt uercö fyapt Ðocfot f Cagari* 
etfc/ftuor fo oapr ucrcO fuaíeiin ogplagað 
ur ' meo þnm Jkripfaro.mtia.e/at) þti &ape ^orí 
foar eoa optor/ fomrö apfut f ií f^ne gifnpf 
apíföuro/ aaöur eú fjaii metfoof ®aaamtnt 
eo/ D$ þrgar þaun caffe nu aö ©etoja/ep 
jj0nurtt fom þa nocfttO þaöf $>g/ frm í;anit 
þa?oe ei fprre filmnnaO/ þaþapc þomi ecfr 
þoraö aflaö/ eð !;oqfla þaö ao Pre (Iciiuui/ 
þarpprer QUIfarenut 

(jgríamooíe þofttjfrf'&ainviffkti ftW' 
nmo, ogpinfmg / þa pmlu<£f;ri|mer Q^entt 
» if a/aö flijfí Qeput enguanörrnioucifí/ eöuf 
2tfl<*öe j ©uöo DrOe/s fau tvt apDlitnW 

nnne ea^mnt i&m *ö &f Pijfa^ J?*f f>ríN<t pttbffun go 

poiao þtt 27?aim Pilte j grgrwtrs íefb cg 
tanfofaafía ^eifaga ftiJjim$/ft>o íaiing \tm 
&uner/þau\af þotfmerge. pt»ail f í;ene/ ao 
^tiD ^afe boöeö etwr (Kípaí) aD uppfelta skJ 
^íojjne alía o$ (krþporia £a cira E^rö/ 
fcm flOíaOur ^einr awrf og Orpgf* Ofif ec?< 

j»útfl þor uppa nriít ©ame* 

<&H pas þvtvf a meofe PerDa funöcö og 
fefúi al!t>tjöa $$tm< pat til/ob þeur þeiíogtt 
©uío íQiner/»0 aíler ^fr ^ OTfenn foúpa 
tfmeiieUaa o#j etrne ©ttwu/3®fao ? 23tD 
'ttfienöf fýiar0Onöer+ 

X>at> er o$ eurneft meO w*fu Omoauteqf /ao 
Q)?erT gier> jtnfaö aifar fqnar ^pncer / o$ 
**ppfaleö þau ©foDutn íweu neti þinn fcrfe 
StopiD jo&far fjg/og oiöur \ þetm 19* pf* 
$sXOÉEe«y£rwr pctr fkiUD í;po» opf þafi 
Mlm* ODfrju le*neff0 2lf.brpí forttgip pu 
°% Cfeiaer f^tfto 

3)fjer f)óiu f laqor bter ÖDfaiafleð? 3)per þut/ 

2Cí> ftjttar ©pítóa fœr fíeu pírit c cnti 

0oö fetn þa/ aö Qmeflukgf et aD felia 
Ötatar éanöeíl/ foemoðttirgt er 09 .cinuð., 

$ if aö nocÉ'ur aö n<xf ur cirn funne cö teifna eður uppfelifl 
allar ftjn.at éjonöet* 

©íftocj Sk»t\ego giota þoi þeir potóUn&' 
nöu Ptapifíar | þoi/aöþeir íeggia uppa eiii 
pallöor SJfaneíkiur/ foo Dbcsteíega £§r;röe/ 
unöet fxoorre marget niöutfocFoa j J2)ro<eaí* 
tno,/ 03 95anmegna|l cepeníega* ©n | £trt 
tru peír þo en £)<«tíegfe/ aö þar þeir «f íu 
ao ^rnnöoaíla 2lplaufnena 09 ©pnöannf 
§9retg?{mina,/a @nöurIaufnarano 3@©0 
$srþi?nt$u aítejna/ .þat tilíeggia þeit |í* 
na ecire aKeina @&r«f!o/þeim fana ?}eimffti* 
@tiö:uríaufnara/^Höuf 09 eitnerl aubmitif' 
tfgiim 0frtpfamcoI5/ 09 £qíeí<aflegre3«»f 
ningu/fo fem fa merfelegc £>ocí+ fieilagfaf 

$i.fttAna J ar/jem fjief S3r&anue IXcgíue/ voH 
ar u.it Ittmutr/ j þcim Sune&urgifKa ^críugfl 
Ooom'a.o ipctv (wpe plagao ab gepa þeimfent 
, ^pret þ$m fl»tip.fuDufí/ €5oOöaó Oguöleg* 
&{jlaufnat $orm/ oppí&tipaö a eir« ©eoii 
fof?Iiöoöanfte femepíer pplger* 

%* ftprft í> rjna íörofíeneuore 3efu &0* 
?♦ Ög $arþi.enufta £rar ÖDffepar £v?örití 

|« 09 Sot jMlöcm c#r.a. ftc ílogt a* 

4* ptlbía pttbifwt sz 

— 1,1 _ _ 

4t Qo, SluDmpff þijns ©fripfflrgöngcyeDur 

4?innar 3cafningQr + 
$♦ Ötign 03 SDírDuglfifeþjjne ^fglu^lí^e 
6* Og allf pao |llf eDur ollur fc. Öp?ocfgang 
ur fem þu fyepm íiDeD/ gtórer þíg fuiffann 
og (aufaíí fra þtjnum €5pnDum* 

petfa þoffeþeim frepfug 2lf lflujn/cg fya* 
tia eií ongua o&ra mcaffu þeitra^fripfar* 

borri Infa jtcr IpttDa og (>;fa-» 

<£»> pcopifiar íjapa þetta fitr til ^orfVate 
$>ier um/ «d þeir feigia aD @fripfap«cerHi 
fie eim anðírgur ©oomarr* £at pyter/ fa 
fem eirn Éöoamare ) ftjnu ©oome fcefe/greti 
flafl fem ncaf wemíegaji epfei clftirn 2íf otftr 
ODíisgiorningPne/fo bprie og e'umá/ ao all 
or BpnDer þetrra fem ftí éfripfa 9«nga/ 
Web olfum ftjnnm Qííotfum fteu ^cafaDar* 

3fem feigta þeir/ aí) Prejlurenn jte eirtr 
anDlegur £cpfner/þDi fnnr í>an ecU ©oof nie 
íafning ab piiia ftjnu ©ff ipfaborue/ ufúti 
fo fíe/aD^amtgiorUipcöe aD Diía/(jye*ncít \ 
qIíq ®fabe fte fl ftg fomtD íim þa anDlegu 
0ooff oa, ^rcqnfD«me þcfl* fem {hnpfaft+ 

@n cjefe @l)riflner Wltm <£5aum ab/ yvm 
Baóíetr'anð Ofof Dier vilium (jier niooís 

pramfifi* $ ty SW 9j 2föru»wr 3bw<*M 

mc/ 3op. i$» Díi pprp- fetntirfq (gptaiijf 
t«g ap $&ral(ölígu«i ?Qooaif(fcíc par {ítff 
uio pc$ öuq« pui aí( fr ccftrt« 
$ . par n*jV|?« fr fa cilijpc Öuöe £5onut 

3@fu? í|)ri|lí.e/fa rieífe pg fannc í.afncr/ 

fe.ij etrn raií aö graoa allar COIfinfcmöcr voc 
ra @ajlna/ 03 ao íafna ðiíðn tforn 23ref!/ 

<ápo« 15« (gap* $fal«wa^ 0U?atfu» 9* 

Qíj í;atí óeif a? olltf þui ffttt j öPfamtenurtt 
tt/.$$« 2. @ap* ^Uor posat 0pnö«fru 
U j n n 11 funar/mpfíu pefur 00 praniar eú þoö 
yier fniiö f;0nú fi aö fcigia/ cOur ftrcr 
mn ao ic«fa-» 

3 paot* tageeraífufiuo,f/al £ijfam(<aut 
^csr'íier í;eput marðar SLfounöfr íafntff 
Oððíiranjia / feat ppret f)f ijwr í)an aö ajœta 
uaUJlfga aö/og leifafí epfer/ fleríwrre S?t* 
<anf feif«t?& 2£e<jtftiÖ/ fo jjonmi&faf* etfc ttí 
J>afntðöoo.nftne/ íieí.öur ,eg<je þaö eiö þpfl* 
*W Stutiía 0« OTeín/fem f?ar oiöa* 

<Éii f irn ©catuforgare 09 <©fripfapaöer/ 
fpepu» a moof f |íerí;»ertc ©9nöare»ar CEflf úl 
fe nö/fdV ufatl aUeinoilaeina iafntnajð er 

Ö3fo3öeö 32g|u€g»rt(íi 0ouar0uö6/ þu* 

«t o(f |?ríb/« pwfeíFtm 84 

offgitfrer þreinq af Cífum rcrum09»í)í 
«m/ $o&. I* 

Dcjf a ícffning/ brttfcar etrii Í5fnpf<n 

Mer al|en;«/a mooíe ellunt oo, jlfr£¥orium 

C^íar ftmUa/3öranöa^»)Da»a/ ogþar 
a{3 baínor þeim eurnenn rins elmm/ 1 þuerrc 
í>ellp @poö og 0«far aÆtinfemo fem ^>nr 
tocfuru SEijma meiga ucro í;alíöner« fcut 
er emðííi fcorp 4?ar o/ao $J?«ii ffcule |«fa ? 
Uppeclta pprír þenum/ aíiar 09 fterfpueriar 
fi|nar@9nDer / meb 0líum þeirra 2lf uifum? 
eöur íOmfiabum* 
SRema fo fune aö fhie/aö þar twre nocP* 

ttrfq fem jierlrga grcofiing ebtir ©furíun jj? 
pöc apeimre cöur aware ©pnb/fem fpú uag* 
Jöc 09 flaaaoe | f}a«3 ©amuiíptu/ í?a mca 
J* fame 09 « / aö ftaga flnff pprtr ftjtuim 
ftrtpfa «?i?bur/ po erfe íttaubugur / fxllour 
93»Uu<jur/fo |>an mcigc poa |?eflT mctrc ?)uð<j 
ttn amooíe flqfre igamu tffhu«4r $fftf<jun 
Ma fqnum 65cnlufor<j|ara/ 03 aöfjaii fuW 
l>fir fjelfbur pprer (tonum úb biota ítí ©uö6« 
Slffareer þareingcú" &et|> f ií/ aö uur a 
^capn ncpnum /ebur uppfedum alíar uctar 
^Pnörr/£tllbur iitfger þaö nco^^aö ÐDíaDur 

5 »? íöiöur* J 

*y 3&rumtr ^þtoott cQmiháet og í«for ftg almenelega eirn 2lum 
on @ostDara/jÓg þifejt uiö @5uö(w* wfbtot 
eDf>apa/ foo fem 0D?o uajfeo giorer | þeffum 
porum Sqtta* íían uar eirn 23erfpnöug»r 
SD?aöur/ogt;aþöe fvo fem ^aw paípur ]atM 
09 oiDutfener/ofeíianlega morgar ©onber or 
pgft 5^efoc pan nu É>apf p«apifra 3Sni/ J?a 
fjepoe £an caíf aö nepna a 9?apn f ijnar Bpn 
Ser/og feigta* 
<gg þepe pooruparf 2tp0Uöenum CJÍoíocfo 

min eigenn @on/| SDaínum ftinomfgg f;ep* 
þeím og þeim átpguoe upp&po,f Qlllförea 
þeirre og þeirre ^«0« £«n og þatí ©allö* 
ur Jxpe eg promeD* @g pepe foafeö meöeiru 
ce Sriefeg faga funDur ) too parfa &pa* 
maíien Ólfaíam/ efc* 

<én a þoilijf an þocttf/jcofar QD?ano(fe$ |tg 
rcfe l;ier/ {jelíðurþa oiDurfiener f;aii og jcaí* 
or fö almeiieíega / ob ^on feigeftoera eirn 
Jioor 0!cepa C0?oöur/f*m mflrgu ^nepylttníí 
bape oílaD/og þaö er mnctgeíegfi 
■ ■ peffa (7;al nu fo yera fagf / uf ap þefTufW 
potum SfKf a+ 

S3ier feigium fceim Stupafta og Stjfnarf 

puUa ©uDe/£opog paePer/pprer þoD/ob 1;»' 

{jepuf 5t'öif&« pfc&tFim . $«? typnt prejfob off / pta ®amvitfhu pt&Q\i 
þeirre / fem p«»pijtar cufa f rjnum (Eiífjípr* 
fnDum/ ©ioianpe l;a» / áö fpcm vtlie fsrailt* 
wi^ieporba ofl" og wrna/ ^prer fltjfum 
feelrraCÐfarDtnðlegtim Ipge^n^ 

Da/ $twn« 

■ 

giöörta tytekifm I u>f ap 

$ er ^epg&ur } jmngu 3^ 
ta&um/ c^ ea, Jjepe m^m 
%ijl& / t)e0na J?ef# ah e$ §c 

*9<* Sílffu pprer }>ier/ Jwr mc& að e$ 
« Vpbptia& e fTðlor @tfi)Mr&ingar / 03 

fo mnrgQr ^neprlatter* 

ímuleger \ g[;ri|to 3@fn/ ftper aD jte 
2?<attura cs^tgenlegíeife ©öh&öuíí* 
ar/|?aD l;e|>ur 0ud ©ftDSXcn faf{j 
«r fiení 09 öugtyff/ þat í>a» f alar méD fptftu 

£>rbwa 

97 ybnm*t ^þrootc 

OtDum/ tií þe\J grtitta C5tooöurmot*i»a,ta 
<£í)tnö/ ©en* 4* 0ierfu ecfe ©ooour/ 
5p'i<er <E5i?nöen porer S)?ruii«ttH 

iQær Oröa^&öomít-grat SWojeflofie / e(* 
viergaumajafeícga^þugtuti Díanfoíuflt/ 
epfer þm fem fceir l«röu ffcr i&a/aö þau fyl* 
iioob* jþt 1 ! y>ebreííta m7?«(entt* fcamrma?* 
la f?au 00 fpna off ^pnoeuo/i #?tnb oo. £tj* 
ffingtteitte Dlmeíjfeeria S^unbö / ^r c& 
iiga.m ^tD Öprttor/rírf fer pra fter ÍJepuö t 
gsttarMn* *» |>r» fwtjte & aifra ttðtrafi, @ntt 
u'n&er e ine og ttocfut fefur f tf oo f toppa/ f&' 
stt betta aö íöPf utmm, þa (jrflcfut pon jap«* 
Jlfctooff upp mtb xtfafct @telífe/§& gtepfíw f* 
allf | frtngum fto./ob aífer þeir fem ) ^œf* 
ffwu eru/f)<Bpa noog abojora/aö (>a/löa 
tttn 0$ ftaittfa/fo fyfi a,tore ecfe @f a?a- Díl 
frmlijfur Ormur oggrimut ftíecf io ftunöur 
öorpej! jafmv* aö raaöa a jtií etgen $>tra/c$ 
fcijía. ýaff f tl £>ouöe/fem a&raep ftí tftlí* 

(gtne er Iwftab 03 uareO/mqner &ífha* 
fcgger f 09SOS£ne/um ©pnbena/£ n 0* 
•ret ftg j pprpu fo Itttpa og auöwílöa/aö [>& 
fciftor t>i& SWaiteff/ o^, foo fem plooror uppa 
fww/eitte og lefiö vrrour um ftunð <£obi<f 4 Stobia? íöoofar ii* Saptfuía/ Dg þctfðge* 
ingurfo ícingeeg J?arft// ob *r fxiwit 
1« ppi€f £)pr jQíftrtfliie/þöf ítggttr £u« i*f 
Fnrr og fpof ttm 0rtinbar fafw/. m e% p 

f 0#pe j roeftit SSa t b og 3?«0)uttt» 

föo f öpnfiiúrf fem £)íXjDSE(£*n _efur tu 
ábbena ao ©prum S^wrtöne / með Qmte 
VJioot Í£tfífwie/09 íöðtiKftlfine/ @te/ fo twf 
narþun fkiooílegö/ og (jrecfur upp/t$g(rpn 
for fo ög ®epar j frttogum fig j ðftonnftit* 
*}iaría/ab f « aume gpnbuge CWaotir / fem 
fitjf aíi jlían <&t\t þefttt fter j JJiarto/Wí ec 

f e ^oao í;a»í fKu íe ajj fiee giera / $Qta þmtt 
t&riði^/Oroo og $_uijba/fem f;r1 þefi ab 6ert 

^pfer ctnn @pfe rbcrine fwr uppa/ purp 
um. oter ecFe icangf ab íeifa/ íörer Ooputtt 
*Wf aittgfiooft cgfo fem Jpreppanícgf <Ö«me 
toer fi< o freun goranbe C^anöflY/ a mebarí 
I faf j ftprb c ^peff uppa ftjttu ft N cttung 
1*8« <E5lofej 3erufa!em/í'aforjbbe^»iengt>0 
t?ar f cufur og g/abur/ ©pnbgaöe of o qbenn/ 
I Þoab o^aö a aóab/Ðagepfer íöflg* t^u pe$ 
: °r @nb p<?pbe fíappab a£)pr t)an& S^iarfa 
ttx-bpf irre Qíucfu / ob þönn 1« j $ar-§t\f& 

^tirnennrti j &ahfknbmtoiimo puttQw 99 3&rtm«c 3fctd<)tc 

I ■ ■ ■ — I , ■ ■■ . ■ ■ I . !■ l i k , ' ' M 

3camb0nt>um/bf90ður fem ©proe/cg ttot fö 
faítiati relrD* f ©rooraa/aö ^an fuiíe {juotf* 
qö fjrara <Qenö Me goof/flror unöer e itio uof 
nar fa ©amvifffeutmar ftunöur upp | t^mo 
S)íotía/o3 uetöurfo Ottnur í Stfiefjbatþuít 
ur/ öö CWanöflfro fefnr fil þeffara (gorgar' 
legu 8oeinjlafja/og feiger* 

@a,&epe fþnt>0a&/c0 miíttar @ptttö 

etu plette en ©an&ur *>i& ©ioo/ 0$ ea, 

etbepg&uti ))unð«m 3«wtbjG»i&um/£ 

§e}3e 0tt3tta$?m|l&/t>egna J?e(f a& ea, £e 
ft Ujpf oafeo fijtta ^ct&e/og gietí mð 
rgf jlíf ^rerjjier/far me& að eg ttpf 
bptia&e f ítjFar @t>tjtnt&itt0ar / og (vo 
Jttargar S^neptfaner* 

3 (jDortu öröum fpii f«for « meö<jein#uf 
^orfl JOÍergð og JJeargptiíöá fítía épnbð* 
par naft f fogar f)an flg/ eg anöuarpar pff* 
fjeirro ©fferö eg ftrö&ílegleifa* 

£5m |?ob f)iö pprra f^pfi vm faldö nOcí 
uö f n«jl pprerparonre preöirun* élti vii* 
ium uier fafa f>ab fetrna off. fprer jQenDU* 
iim <*ö íaío/ co, gtóra f?or rrt $p eina flöfw Sforöa ptebtilm 9« 

»9 einfallba ©anwifffcu preðifun/ 3^Isooöíp 
auöeþar um einfanlrða/oö CP?an<#62Ui&o 
uarpar 0.3 flagar ppcr þeirre f«ru ángrjvpif 
ðt ©ampifffcu* 

<Sa ciíí^c ©ouur 6uÖ$/ 3>efue Œfynft 
us/ Jjwyre bnrmtffa íðíooö aö^rctnfot oor 
ar ©wnwrf&ir f ra íÐanönm íöeríimi/ 
8tcf c fptcr rtí f f tia ©uööoomicga 9?mö/ z 
Sínöagppí / wðn« f tyis aWra fccilagafía 

íöíeoöe/ 3CSD2@9?» 

^cttaíl ppr?rparanbe Drb5 /meofenbe CEffan* 
•^aflfea 09 f lagaöe Ipat pper/ at> (gSpnöer fijn 
or uare fo margar fií ab Kjfia/fem €5onöur 
«fi [;ia <gioen5/ , ^ö0rn 6œöe cr omfgufegí oö 
3fta4a Ovj 3£elia/Df*e* 2+ @apifufa> 

3?u fser fpaíiapram leingra / 09 fntjrfier 
pro rojargfsioloa/og fil ojjeprefegrar g5farö* 
ör(liia09n&a/ oganboarpar pper þenemeB 
^corum I;eifum 09 aloarlegum j£»einfís?ÞUtif 
t>U0ria I;fie fteeinflape/ aö 3Ni a * og SÖw 
fccinf ing f;mto ^tloerfa / f;epur trffreifi ©9 
Píeffaö ap Ipam ftiarfa/ íií 2Jet?tjíingar oa 
öughopcge 53ifni6buröar ^aruín /f;oorfi( 
ob ©íf <£amoií|fea fte |í>«ngur cgporbiar^ ■ &o Ditium mtpa íeggia mt &9tá/tfó 
tofl »iö OJlánafiitfffltín/DQ fetn beílau 0a 

um og attooorpunum* 

!♦ SQín fprfla $nöoarpan ebur .ftwinjiap' 

ur |öne/rr jrlepalefi | þeffurn Orbum* 

ci hty$m ) pun$ Smrttten&tiro* 

$}an flagar £iermi0gaim.funarfamlega 
H &orgariega þar pfser / ab orgna ©Ptioa 
fuía frm íwtin þapt giarf og prrnnrD a mcoti 
®ub«?og ft'íie edmuifÍRU/þaflraffe ©uöfíg 
fo f/aröf/aö ^oð pme etfe fuo ftíif ta SOaðö/ 
öi) metga »era &dU0fft ) #ohglegu$AHrgelf< 
fo fem Jx> ©iboettidrl' arVra þieööa/dD fát' 
ta foohgaíia ftongd og yjerra | riír jierfí 
&art>i;ailD/rn f;©nöla þ* uirbttglígar tnb J?d 
f oííu cöru/ rnn aöra gomgd* 

€>li)frar ??<&Dar nöfiir ecfrV ðÖfdndffrö/ 
!;ellDnr p/tjiurl;ai) fein díior ftunöur/ ab W 
ta icfjtttr og pteirööur f frungum 3&rnoiö> 
iutn/inwiör fo |-ungf á l;otium íiggia/öö 
tt bröfji þat ap 0l/Dungi6 íofiíi og oögienn/ 
bg rr íqfate emum Stbíhboga/e&urbrpgDnm 
©weiayþdíönr rií etmtm fteil&rpööum ttítt 
Wrnum Qpfauuet $(ótlá ptMfun ©iaeb p\et/ eífhulea, &uöe £ern/ fo taH 
®ub od 09 foflulcga aötaífa þau þ«pu@e 
0fU6 £rlen/oa, ©renefricn/Og ab Itofa þofr 
fjrlöfl fem ©aniel f»efur (fcrtbab $♦ gopif* 
Wr fem ©romblafur er/ þart farl fcarí vel 
«0 ItjfeUtcFa* COfanaffrö þöjibe letncje pro? 
Woit fil/QTr^fíUðífgaprarliðeingeb/með þet* 
[Utt ©Vijra oá uppíirrffi J?*lfe/ fvo fem 
Parl oilloe ftmnga niöur ftimenlrr meb (tnn« 
SCoronu. &B ®uö ©9?У£cð aubmpf fe 

paö fO/Ob þan blijfur nu \ 23obplon ab liga 
ja niöre ©oolpe/föittaiifiepfur og brpgbti* 

I þungum 3«rnpiofrum/ fo fem anor 3>ne- 
tir eöa3arbarmaofur+ 

<£nn$u&e fíe ícp pprer þig QOTanafle* 
5tongur/©g ®ube|ie fxafí íöppprer alía þ« 
fem f;oö lijfefttcfflr fo bier f ftetme/ ob ^beir 
9>efa þatap fartofi »iö ftí>fpa|tð/M'f ©5» 
J»* Cqnar/giÉtf rjeffo Söroii/og fomefl pt 
pr« eiíq^re ftorbírmingu* 
_ ÍXteffeffcja mrlaum nierþier um feiqia/ 
™*> þeim peilðíjíi @&ri£nemtor -{arrpébtir 
*«#|Jino/ fefgiðube^ CDa'CSI* 

hOfffi 1 !' Mu ° ð *ff/ f<> fem 

(^for ^ierf SQeiwe/ltaífu c|f þi<r for# 

© <|l/Ö»« I 

9J ytstM&r "Zþtoott oíl/ í;ier brena/ tn i'ægöu ojf oííeina j o&r uiU 
S^eime/fo oftmetge þa eingen pico^a fnerfa* 
2» gjoomir 2lnöparpan 'JOTanajl ie ftona$ 
fem í;aii j ?)imenin uppfrnfcrr / \ut ap fijnu 
fcid>a SQtarfa/og funöutframörr gamuifíKtí 

<r þrfr/ £epe 0ti<3t»<i $2m*jl& eí>ilí 
$eo* 

$J jaoa S?öo| ab Þ«° (Wþegar SWaour fað 
ícPe aö fopaeöúr (?etjíofi/rr mergum fufiuá* 
einfum þeim fetn þaö £af$a peingeö aö reonfl 
f elijöanfega fltfiingum ©ooffumog ©iuf' 
feootmtm* fceir fHriföcg eirnenn/ fem 
9?«f furu SEegunb CDf aníjkepnunar vet þe<f ia 
fiöODfoiigieteetfJrmugare pijfl upp |?e itif < 
íil aö fueíia eirn ©íoorbrofa CDían meö/eíí 
J?a/ e(? fjann er bunöeö 0$ (ttcingöur nto 
ttr a eirn 0figa/og fjemum (te fo j nocfra ©a 
9« og Dícefur l)oaö epfer anaö/uarnaö aö ntö 
«b fopa/ þoiaö @uö ©ttD££@nn f;epur 
ffcapaö og fKicPab ©oepneíi CO?anf>iepnun< 
íil S^uijlöar og fteegenöa/a allre £>enar CPto 
eu/ Pfaím+ 104+ 

3?a f lagar po OJc'anaffee £ier eg feig* r / $<oort>ft £rct>ífcurt $4. S^uoö <cfe etab fltflia tfnuiigf* Uítt Jjðttf* 
Oorfie Ðí^göSiifamane/'jjellöt mtfto fsrcrtl 
srum þa IwcOncaöðii 0araoif/)tuiTar/uitt 
Duaria ©patmaburerl @[atðe fðlor/meb þejf 
J»n IÐrDum/f ftriar S&oofór 48« 57« gap# 

feeit fOgublegu $*pa onguori griö / {jelíbM 

po eru þeir fo fem jDJgujmltor etoor/ fetw 
**e fa» fort ab ocro* 3 einu ©rbe öD feigia 
f>a er ein fll ©amuifíhö Itpelíö Dnatbmi* 

ð?u/e|» þaö er nocg f il plotgu cg g*urí* 
unar/þeðar eirn f an rcf e «b nco $3«rb ftfte/ 
»Ut ©urpne / þa f;u|re puer eirn i.íii foret 
Her/£oab m# íu ftarre ftuolnlngar Staun cg 
Wpbob |>ab f;ofe motff uero/ ðbOffönaflee 
*>ar fneiböur 09 pprbfur/ ecfe einungíe f úh> 
•>&t Sijfomlegum ©vepnc 09 tKoo/ fjeílour t 
I© Ijfo ©úmuiffltufiar ftuqib og 3íoc* 

©u ptre Droo ebut ftuijlbor og 6ucf3ní 
•Wtfj'er/er twcfurneigefl lijbonbe « uir.berott 
JV *>egar ÖWabur f;epur Dtooíego ^amutrV 
£u/ og ueif flg öö uera j <$inoffu ®Ub$ ö 
3?«mnum/fem ftg mune epfet þeffa £ijmöh* 
£9* £nöab/ jfiíetðo fil riíijprar S}uijlbor cö 
War og ^oofembar^ 

«n* Jjpiíijffl roofega '&ðmHfflttt Nur 9S ^brtiitftr ^þvoott 

QDÍanajfio $o»g .oihaí) uanta/£aT fprer bar? 
mar þðiw fie r fvo fmrgrfiifclega <og feigtc/ 

fa tfoiiii-iglege ©pamaöur ©ao-tö 98« Pf» 
i?ar fjaöfeiyer fvo mtú gicaiaube 'ilugum* 
foXD£X<ii/ Pýiat pijlnr (lanoa -f 4*101/ 
J>ijn ií>;ið þrpjer mter* @crr»t <er #>i4br* 
pgöt j tfttjnu iQoltoe ppret þitie $>otan / 00 

þar er eiitgen ^riöur ) mijnum ÍÖemum/ 
fprer mijnu" ©OiiOum/þPiaöroqnðr ^Senbtf 
ganga 'jjser miíf ftpptiö/fo e ew þnng 03"* 
&e/eru þ<w mier ©pþungar «rönðr+ -@ö g** 
ing lofenn t»g mieg bogienn/ aUað 0ag*ntt 
gerng eg JjtPggur* þwaö mijnar íenbar erö 
mto otíu uppjyornð&ör/og þar et t&ettW* 
tI6rogof j mijnu ftoílbe/ (£g etn orbeii um' 
Ikipfeíegi í er najla rniög j funöurfnofaOul/ 
<gg gr«f af ap Drooa mtjno ftiarfö* 
3» @u þribta 2ínDu0rpanen ferour pctl 
tpttt þa átea/ og (ílioobarfö* 

Peffner nu fu pprfta jOvDf«*T og 
til jpeff Öroo'íeif a jem 2Kaiiafíe6 f>epur/&* 

u « CíjfoBið fijnam 09 puno<o/oí , !?" , Stoort* pttMFtm 9& 

|eföe upppafeö, Pger |ig.©uOe ÍXejöc* ppioö 
©uoö IXeibe er oöcs reíeg/ fpo (< m ftau þíput 
jialpur pprer flietnu ©iöur f tenöí. fcao cr 
fcpiínfur ojHirþonge/flö unOef {jeiiefffr eiug* 
*«5s jlaoeö~cöur geiogeö/lpellöut íiggur (juti cp 
oii a ííRanafíin S^iarfa og, €5atnt>ifi>ti/fPo 
feu» oáar ODÍpJnuflcirn/ pwjfat þaö og ntour 
jicrgefc fo£/#/ aöþaö fan (juorfe ao Einna 
$}PijlÖ,'ttie 3Coo/ \mtiV fo lemge oo Q37ann 
gefut vellt þeim.ptaDeUga. punga cpan ap 
fm og (tne- ©amptfffeu* 

2tf þugeö þíf f a. og íare ð í; ie r ap / m ij ner 
tu>u(:eger/oo 0pnörr poror ctu allleine rif 
QO reifna fVtn otíaÐ SCuuöur. eour pctbur / j 
fcoer jp aÞ 3fcttf ©uös fpifnar £a£arlega 
1 09 (tatnintjj. varer/ oggpe ppp fcm etrn £106 
Soge/ ebur&.re,ianJ>e 

VJPWfr PvgtTa. fiaf^ur &nt> feigerfao pia. 

®f&* 33» ^Öíítí tWa Qguölega ftcrflcffara 
©tiös jjíttöar og ÖD?#kunar* þterg^ngf 
w> þungaöer aö «^raftJErcau« / f)<nfaj tntmu 
&i«r p«Oa/@ÍIOureB mun portara peur nvf 
Söar þungutn OD?ooöe+ 

^ii ijf ur <^Ui)tirfo fetnp prcr ffciímu t>fí 
l # fagf prre&V fan meo«tjgi>u 0öru ul|!ecf* 

© u? »ð|J oöut 9» 3fetit>t ftE ^pKOOtt 

Vaji eöur ftiííajf/en alkmafia pgtet þaiityl 
mcefa 0repra 3@Su QJlooðá/ og þaö fjei* 
fa 2tugncwafn/ rteíírar 0$ (úartanlearar 3» 
runar 09 ^er&oofar* 

4* ©«• pworoa 2íubuatpait þejf amna tyfí* 
írfna &ong6. OTaiið^Tie/ er þefle/aö fjtl feí^ 

erfraftiueígi8/2Cí> §af §opc §mt pööW 
$OHÖf&!, ftftC ®UÖe/ 3 j& aö öantt 

l^e ap eraö fomeö flijfre ©wjolröingu/ 
03 fo morgum ftnrjftfunnnu 

^ier íceíur fycm um ftjöer aflf flff JQiorí* 
t íioofe puílfomíega/ 09 örcöurpra þi'i aíí* 
frtiföti 09 ©f ijfu/fo ab fjver fem oiU/mca j«* 
) pfta 09 íkooa/lwer ab ft* fa rieffe Öruó* 

ur oð-íBppfpreffaþeirrar fjr«Ðe!e^u Cníaö* 
ar/femí;afi f;apbe aö6era f ÍQiarfonu/fem et 
fu SÖouöM er btá (jaföe .^ietrf (5ö«r @u&e/ 
þaö er/@pnaer fem {ft görunarfaufl og Dtta 
laufí Þopöe örpgf a moofe ©uöeog^ðo £ei' 
fögutnöröum/og gepeb þar roeö Oröfef *'t 
aílra QanH Qmpfla* 

SE»0 ^0pngepurf;ai5r;ier ©^nööiM 
um / og falíar j?sr Bprfi / 0ois?tröing/ 
£ar uíeji ftnepríe. . gfootba pffbiFtm , 98 

Stfeö M» QrDenu/ ©wijvirDing/áö^f 
cr Sföanajfee $ot(ijfur <ftluíur ©pnöe n f»c 
I ftalpre jter gprcr (Sitöe 2fugítfe+ E'emcr 
ftuitjfur S^lufur fem flqfa anöjSpgöor §> 
(9f f op (ter gepe/ fem eifí roteö DouBf ftrce/ 
eöur aiiur oiö&tooöleg Dþccff/ goerrar gpla 
©3 Döaun/legge oílf upp ) ^imeneö/ og fie 
fo jíía íucffanöepprcr íSuöoog ollro þerloQ 
to (gingla 2Sifum/aö ©uö metge þab £>oor* 
fe Iijöo nie j?o{a fil leiiiðöor* 

3J?eö J?ep jOrDenu/ ftaepjrle / bamms 
Gftanaffee ficr þar um/ 03 oíiöparpar fcumg* 
lega J?ar pper/aD $afi meö f ijnum Ðgublrgu 
StpnaDe í;ape fjnepgflaD og ftpuegaparf mar 
90/ fem (íer 09 jtne jllre rgrwne í;afe epfer 
ÞPlgf/og fagf fo | S7iorfo fjjmi* Ö9»jlSto«g 
ureö brepf er fo/þa er jpaðricfí/eúíie £ab ri 
ttt/þa ma eg cirnen fo giera + 

©0 geingur J?aö gjarnann í / oD epfer 
€5iöum ^ongftne/ brepfaf;ane SDnDergcfnec 
einfum f þoi Jffa / fem fpiflfre ^arffúru er 
jofnan auDncemara+ f)vm vc$r,a S?et:o 
<*r og $}£ifoinsiar eigo oD vaa þeff éöfftðtf 
ore/oo. ilnoöo fjeff &efur uppo aífef cuar 2£ru 
09 Dpgöff/ 3«/ twp&lto ©fillöo f;el!öur? 

© iii pem 99 'afbrtmar 3þroott 

— — . _ % > 

þfitsi þar fil/aö £eir {íeu pramar tföríí _?J?efi 
«n goooer 09 <_3nö|)raböfr + ftprji bec 
þeim paö pprer |j jlpra jut« e i^cn perjooiiu/ 
aö Da0i ficr wl og ^prt/lelegci/cp ^ir oil' 
ia @jxifJnfrOP?oin /pejca o_ oera* F'itr 
norjt uegnafqns pnpa (gmbcrtfie og pppar' 
Ky« ©fjeífar/ fo aö þeir meige gefa fjjti 
um Sa&crfafiim'ciff gof f °9 lopiegf Épfef 
Ö<*jjjí/ igii oarajl (fcab/ea. ftiiepríe epfer fig 
aö /.ata/þui fo feiger fialpur 3<gfue (&þr jp' 
us ®;iD6 ©oni)ia COTaffp4 93ej .þeim 
£flta porer fuwnaö ftWflanén f iemur* 

peffa rru n« pctt piootar 2lnöoarpaiier 
<öur Rvem$apit \ Jjperium affanaflee j lioa 
fe lcrUir ftjria S_iaríane Sngjjl/cöeamuif' 

'5';n1 'touarpar fyan tȒ ap f ijnum fcuuga 
3onmpi0frum* fcar najl m ap Oroo t 
O'iouöcin fijne ftiarfa* 3 þriöia OJííafa 
pper þm / ao fpann fyape uppoafeö ^er fíg 
Öuös Vietot* 3 pjooi ba aj?ajfa anD' 
uarpar Oa.i £ar ppet/ aö pan' i)afe aitfrí f u« 
tuifeö jlíf/oa. fomeb op <_5_aö fe mifjilre éoí 
í liröing 09 SQneprle* 

i)_u tfilium uí« öf«aa úfi* I>ier *f of/epf * 

<r SSðua/ 

___X- fW^yy ■• 1 _i^_.*'_'J>_í_í^*_ai_í_5> .! •_AP-_k-_f k V 4>Jm^BL jV _'/> !Í-.,+ .»_-__Jitflf -T'A" _*3 _> í_J_**lk f^'<*Á ' 5f00tí>*, pwbfitm ioq 

«. 23ana/ ^frunar íflegiur* íDa met> pvi/ 
ao Xerfe þeffe faíar þllfí 03 n e ( í uhi £ am 
utffhu EQfaftjSne* pa fftulu þao oera rueir 
fcmtcfar/ebur fuar JXegíur/ fcm otl uut 
Qftortfirts ©amviffliu pramfet i« / (%$eö 
nu qd ©uöo íBern/ þui þttta er S^eilfufam* 
legtiríarboomur porer ofj efla* 

©u porrc ÍXeglan er fo ípltoobanöe* 
*♦ &<x er etngenn fo þrabelea Pfmga/ 
rfojr fo 5>rmuleg SCvalnin^ unöer 0oof* 
öne/fo fem ein ;ll ©amuiffra er* (giff goft 
09 glaöf ©irö eöur rooleg ©amuifflia/ et 
©aglejf ©teffa&oö/e&ur ©íaDUcrröar ^QeiU 
Ua/feiger fa Söijfe ©alemon/ 1$ (gop* 

fa gooöe íarcpoöer 0ptad) fei$<r fo 
3 13» @op» (gjcelí er fa Oflaður fem ðngua 
l«Q @amuif(RU í>epur* €5annflr íega er fa 
faíí/ og meir eö falU fcuiao/ fwerneri f«n 
Pfnum geingur/Jjo (wiííjic £a#aöur/þo ftann 
l'f Dpfoffur/þo t)aii f?e píoactaöiir og afref 
f »» 09 fpröfeu fofem Wim viha/ qg jtangaa 
fem Qj?m uifta/ Jpa fann þsnn {50 famt a& 
P«9ð«(«ðuibftjna gooba^amuifíKu at> 
Pafl fjjöe aiff þeffaoporfcunf og a» benum 
Oeðiwöur jOrieffurcg ^crgoQngur/ i;i>i?rn 

0o #uö ©uö faiXuítloQte ©oomare mun^apfur ri' 
e íto ð íijníí Sijfflð/ og mune omleiöo f;nð 
3Íi«ttlct«/ö onob íiooe/'og fjmio £)oom fem 
ÖÁtoöoaö Söprfu/ epfer £t>i f*m ©ai'iö f*' 
iger/ 37* pfolm* - 
&ar þwrf « moefe/ .foa er ein 2>lf ©am' 
\ viffhð/cirn (ipellDur ftpalnmgar ££ííOur/eD# 
ur rieffora aö feigia/ SQeÍp^fe fmlpf/ fjuar 
ppret £etm er 93ei og mifeo 58ei / fem |H* 
éomPiffKu f?apa epfer oö&era+pptaöem í>r 
a&ö og f pqoanoe ©amPiffha Potiar (ierafijö 
(»ne Píjla/flenöttf þar fhrtpaö | föoof 0pef 
•nor 17* @ap* Ðg fa ©amfe prf mnnar 
ícrrepaöer 3ljm&rofiu& feiger/ aö eingen 
re SXufe fie meire eií fa / fcegor ©rooour 
€5pnöareiiar/f|ijngur ©amoif(huna* Oröfcf 
þar fil í)Por pprer ©antPiífhan (iefo S3iö/ 
f pam/feiger fpin (jeilage Q3em{i>öröue at> (t< 
J?effe* 2lö ©ampitíhaufre olíf pta peruf/ 
?Jun jiepprj! fialfi Söoffuren/ (ioíp (Safor*' 
berenn/éptolp Doomarenn/ pg (iafp ©oo* 
ttlíetm* 

fcpiaö f)x?aö rjcfffj fprer ©pnö og ©ftfm/ 
fem CXTíaöur gtorer og preraur / fcaöPeröur 
Jfrag* allt upp fhripaö a &ane ftiaría/fo f"* 

upp« +*" m > _ ' 

ttppa oiio& DSegiflur 09 Dínfninge SMab* 

íðr þep 3í rft re nu U* &amvitfran 
ia|jnan €5enöer OJianfim uppi þo nocP 
ur oiíie feigia þor nti o moofe/ patmtt þab 
*i/þ»iaö f)enar S3ifui6burí)j er fttfate eirn/ 
«n aörcr fcufunb/pui feia/r ©alomoii 1 23of 
©pefinor 4 + (§ap* £>fir munu fcma<£fa 
fatner meb ©omuifíittt ftiio &$noa/og þeit 
ta 0pnOer fhuín (írafía unöer Stugtiru 
ftier ab ouf þa oifnar ed>e öííeina <éom« 
viffKan amoofe 01J/ peflbur <?a fo þaflenöur 
Þun pprer ©uöe g)oome 09 Q&uajife/ogai* 
f lðgar o(fftalp/fo 9 0. p«Jí fiener íil fto* 
3 2 + @oprfuía* 

ofjann aþeffa feggw &amvit$axi 
S)oom6 2lfftH*Öe& 09 SOrífcurecrmavj porti 
SOtarfo* ©ia/ fuer feigrr í>un/ þoö oa þao 
Jkpnr þu giarf/ @ii allerfem fltjff gtára/ 
Jwr ^apa poríKulíbdö @uí»e Síeiðf, íSr^rtion 
ÍcQf 0fraffo0 eiltjpa Supun / epfer þeirre 
Slímenfíegu aíotffun/ fem fhriptii» ffrnöur f 
©uöo $00matle S3oof/©?uf« 27, íSelraöí 
P< í^uor fa 9 ecPr fceilöur þaö fem ínri|jaö er 
! ítfgmralentu 

éewaji þa cr cm Jíl 0amu iffta SSab* 

ullenn *iUen (latp/þnn pq.net : fflamn. meb ^ns ciflt 

m &vnt>wn/<% mcb flcabjlu, 004 ^UJjOitppr 

« porþttnfu ©snoa 0ftðfte /' fp otijoaulegö! 
oœ^íiaujiyciö 3J?an affeð foflar ttpp rat* 

ag fcorðraíclcða og fciger/ $cpt0fI{S 

ípa; 3fae* 3«/ j fi ©amuiffHa rcítir fjo fiö; 
tbf epfer fitruum/ aí) þetr geitigta fwjpa>|tg/ 
ebtir meb etnf;veii» oöcu raeoíe / lata ftaípec 
ap j?er íqpeO* 

ftvoo vac £ab fem ffeppfe ®iin f ÍDrvanf 
tn# SQane jlli 0am«t f(ha/' fpoatta. í;an þitp 
fie peiu^cb <ip J?vi/öDf;aú bapbe wípellf fótií 
35roofruto (ðtoobefafiöufu*€5ii> flla €5awf 
wtfffea btenoe fo oo; fttifíe(wn* ftiarfa/foftit; 
aíiarS7el»tjf(Biir@U0ur/ ©«u 4* 

ftwb- oar Drbfef ©aul ^onge pat ftl/ 

db þair fíafpur f'«ef I t o fijnu eiaenfl- 
^oetöc* ftan* jlí ©ajnoifÍRö/í/ueriö f#«in 

íjwfDe peino.eb ap ftjnttmmorgpelloum éoitb 

tm/fm fyaú f>a8beöjöK ogpromep f imugö 

2T tjma 7 o raoofe ©ube eg bano Ðrfie / u 
0om- 32 1 

ftooo fom 3uD« ©nifaröfií / obþatin' 

ftegbt gjiisrunn ðb ftaípe f tjne jfclfe / og 

^eingbe $i0 ott>tt yrcfr'ftm <*w 

'HuðOe po, ftfllpwl fiön* \ll&ammifka/ 
Um »aa fpapD* þawt op/'úD $an fpop'oe ww 

o$ frííf i;ati f SDouöan f af í auf aff* 

%n f uaÐ M ob IrtDa $wr f il m0t$$0&# 
^lÐtrme/ Sfcpnflon ftenner .þaö-o í;eer*it 
%e/ £oob ^aöiíeg SEilprrle ^rijTiw/^dle 
mn oeona )Uiat 0awortpw* íœxtm 
ojf mtata ojf pprer y}enöur£a<obr.a 3ö*»a 
árregluna/ fem er Jxjfe* 
z ♦ flpíeo jrt>i «io«n |H &mtym «et fot* 
an iirn OðUDIegur ífttuíur/ þoter áfí oö ifia 
fotil/öD vi«iogi;0!loutu $oodk €*HWtíffc« 
Og j>ar>vrrt omofe wrunjl og porbuítjl 
atoorleaa >aö ^iero o|f etfejtalptmt |Wo ®m 
viffku vijffuitmiöe/í ap ftlfefni ÍXeaör* 
$)»er flrbur fu aívarleoo $minwno. 
^loaöj^ SEtaui* €ap* E>ar þati fetg* 
er uier (Kiflum foppfojTa aft fjaílöo íErurle 0$ 

ðoobre ©anroiíftoi* 
fceir pinajr noef rer/cg fon fKie ccfe olíp«# 

* j SðerölimBe/ fem '{jeitifta fo tg ®?ema 
ob ^egat þeir ^apa goff Otfanorö / pa 
°tt9enoog/ {jeurþurpe ecfcrrcira /@n>ðt 
Iwngt 1fta/$oD er Éfogvarnieiaen tw$* 

#afe- fcoD er m\ faíf/aD gotí OKaiioiD er eirn eD* 
fa giefíooDur/ fo fem ©prðc^ fetger / 42* 
gaplfufe/ @ii (japc QWaöur ecFe ofíHuf rkö 
gooDu ODÍancroe þict SWotfunum/ eimeicjenn 
^fa gooDa ©omoifftu pprer ©uDe / J?a er 
oltt OgillDf / J?piaD ®uD <altj f ur ÁiaríaD/ \ 
W @onu 16 ♦ 

©fiþoijer oerr/ab ftoun ber SÖfíne J?ar ð 
£oaD íqfeie oD 9000 ©amoifflw perour mef* 
en % 00fuö ap eeljjiepu , aWargur þeitifcr fo/ 
puileea. ecferf giora mlaO/ cnfjaD ®omt?if# 
(fcon íepper mier/þo f ieroj! eg ecFe fongf fcor 
meD/J?ar meD vili morðt mííf ©flgnca. m«r 
gur min Sbafe pcrfoomafn 

|?arp lijfilírar #arf«íiDor níe íopeoD 
wenfafterf SSeroflDeoe/ fem láfur fijn* 
eomttfíhu fo ^olíDó fier f £oumc aD &«nn 
Jwrer ecfe oD giora neiff/ufað þoD ^un lepp 

W/ f)on þe pur 09 ecPe marga gooDo nic gleDe 
lega £)oga/ fe m Jafur 0flmoifl>una beegio 
fler pra ðllum ^oílDfin* ÍBclIpf»n ð um/ fcor , 
fprer/fflre fu ©omuifffco fcm ouðeD wrDur/ 
| í>lqt od gioro mig eDrum lijfoit/ 09 þieno 
1 mmu ®ic0e+ go f pnoðð pa r^ efj ofí$pf/ 

1 0$ epotoufi §vaD epw onnoD/ og ocffa ccfe l ! Síotia ptenttm *<xg 

cinufirie f;t>ab ©atnoiíífcan furrar/eöa murr* 
«r .þar a mootu 

<&ii flijfí er banwtrn ©aalörfwfke/ tnió 
Sfcroobet 09 ®9(tcr/ fcoor crf / brag ccf« 
fialpan þig aSuoalar/fu ©funö mun foma 
a epfer/ þegar þýi é>amt?itpu» mun uafna 
og Qma piet fo bomgeb 09 þraungf f fcijmi 
i fyatta/ab þu (fcDUbet DNÍ>» ucerer aííörei 
i pceöbur/og verbe þab ecfe | þeffum fteime/ 
fea veröiir þao a þeim epíta íÐetge / J?a 
öcemí veröur uitt el( ÆRannana flO f ?a»íepne+ 
fca mun/feiger íarepoberen Qtyprianue/bpr* 
mcefare t>er« @oob é5amuifm« / eíi pulíur 
(Sioobur meb ©íallb 09 peninga* £>oi 
cttfe þab ab uera oor pprfta ? fijbaHa 2t Jíunö 
an/asi meiga bijípjalíöaeirnregobre 0amuifr 
mu urn oora ©aga* 

®ii ípwrnen et rm?guíegf ab fcob fuíie tíb 
Pue/ meb Joui þab liggur fo morgf 1 53 eí ð« 
fmibffger offþar praí 93ier þurpum etfe 
Þ*r fil toinga 9Bnbermifun» €>« 9«i»l* 
tepaöer 97iJue fenner J?aD ) paum Ðröum/ 
Þoerneri oier ffculum gicía 6eí;alíöeö gooöre 
^amoifmu / «9 ftx^tt fo* O *>u Eftiööur/ 
1 Nöiifffijö ©ami>iíN þíjua a mrDon *>u 

Uper/ 

■ 


006/þa muníu ecfe fpnoga* paö er þefiar* 
flWeiningfir/ íojfu öö eííu þoi fem | u lítlíí 
giíjra/meö £ioofe þirlar ©orauiipm/ fpnefl 
£ gSamutíltune pagtirí og @»f ty fuo giorou 
{xiD/en fpne 0ðm»>tfhu íioofeö þitf þ\* 
et p Itootí f 3llf/ |?a ði0röu £ ecfe* C$ 
meo þoi moote gefur þu &rf;allöeö gocöre 
0amt'if(Ku* 

par pprermiö ©roöer/ ©iorDu ölíörel fð 
uocf urn ftluf / ííö þti leifer ecfe ÍXmöe þið 
©amoiffku þine/þuert )• u ffculer þaö gierd 
eöur ecfe/feio,e fjun 3«/ þu ffeuler fo öiera/ 
fo gieröu þao/en feige §>un íttei / fecflwöu 

þV\ ap/oq Qict þaöecfe/ þamiWfu ep þufö 
giorer ecfe mijfagooöa Coamuiffku* 

iRu/ep CDraöúr þepur aílaretöu mtft ocoöa 
€>amuií|}tu/og f*j?ur ) ftafcetl f;en<tf p< iv$e » 
fUa^muoifpiu f ftiarfaö/fe fem £rir Birl^ 
ojt ^cof r/ fem ecfc fyapa eitf ftó eöur optar/gi 
erf a moofe @omoif|hu ftne/ þni þab bet 
oel t\t!ni uieruepum gooöa é5«muií0íu/en 
tyvab fiuffa @futi& oifí þoö flunöum vetai 
£"oaö fnegf fon ^oö oo fkte/ðD líjfa vrt fa 

SJaicgojte jVijg* «rt af $3eigewunV00 fpnoaífl 

a mcot* • Sfoðtbá þtcbfttm »os 

.ö moote fiSe éMtitjkui JJbáb *r t><i fi'í 
víabd flb rafa / fuö ob rih framen bo farD 
©timbitjTiö netbc cf>íur l&fnubS 

ZmooU ijbrum <giuf boomum 09 jEtjrem* 
one Seiffeifum/ fðnn ÖWonn óö f« »tnfð 
tofnieboomft/þia þírim fem íafhtbge faft 
IJUrrfr fríuu @ff i ölirí ÍOwoUc^é er cíii 
ð«» fu £áf nmge 3urf / ffmcige i>t6 |llre 
©«muiri>u/rbuf (jahð giefe í«fnab/ fcoiaö 

To f?m tnbte ©aubanum |»nc|i rihgcn íú 
wmíeðt«fnincj / fUo þinji bg o mocfe jjfre 
eammííhu / cc fe brllbur nbcfuif Cafamleð 
Íafning. 1 * 

Otfeií fUfrö ob plpá öc) þorbo (ter ppter $b 
tom Pícogum/fo fem pbrer ©repfcff c g 00* 
Wm í>efíTf;<&ffar ^(cocji m/ @nn tinöðii jíjre 
0flUit)«fhu foil Ö0?ðbiir Dtwgc hccfurf>öar 
ob {5íba» t>j>iab (wetf belifl fcm |?i! píijr/ 
f ppííjer fu jllð ^ömt'iffta ^icr* £g fro 
J>t« fpriéf o» (J/pa | btírí wr &e ri?ífBcnne/ þð 
rorifjt þo frð þtfme e igcn écrouitOtt etfe ðb 
ptya/fttNbiir þöfelnfur f?u «r> bencfj oib 
Ponn hðganfce ftiBtffliie fcw/ fcuor fem £u 
8nngur/rbur fíehbUN 

©m$en fmir ítjfomíeg ftve\ ebur ^crm# 

# nna/farT i©9 Zbrunat yþtoott 

uug/fcau að vata femgut eft $,ijþeö cnbe|l fil/ j 
03 íDauöenn gitfret uiu f íjDet önDing a £ni 
eítam* 

<git þo etnt Oguí>íc9«r CSftaöur (?<m öepe/ 
J?a öepr þo ctfe þne jU @?amDtffha meö £01» 
Utn/Oell&uríefur í;un pprfHií aö í;apa mifeö 
uin ftg j íbautamiiii / P*i fienöur þat fhr*^ 
aöf;ia @fa* 66' fceura Ðrnuir mnn cig* 
öepa/og þeirra (giít-ur ttmu ecFe |lerfna* 
£Jg | SDpenberingot SSofefje 14* (gapifula/ 
íKetfur þeirra <ftoafo muti uppfhjgo pxa & 
íijfö f il @ilijf3öar/ og þcir jjapo engoa fXoo 
<9ag nte iftooff* 

SQuoö cr þofil 3faoa/©ft]D££« miðf* 
JJoernen ffcal CD7ann þð vcröa Scefnaöut a? 
tlírc^amoiífku apfur* SSier f;ítoofum oö 
letfa f onölegrc ^urfra $23tvt> @uö6 fjeiíagra 
65«lu£iaípar Dröa /þor þgpum vicrfinð 
börmctfa ícefning a moofe þpifem ýjiarfaö | 
uorf frcpnfer/f ettifu a moofc jílre í D rö " 
legre €5am»iífhu/og þcir cru .þrjjröijtmtff' 
tt ftlufer/fem ©uö þeiíagur ígnöe gierrr of 
pa fKilnama ftiarfane oo, ©amuitffeitnnaf 
£cefningi 

ppríic « fraO »leflaöa SDafn uorrar 

... |<ila3 rölt í i>eil60r<nr ©fijrnar-4 ^ptjö er fcao £efj£ 
£ab *r 3Crulépun a,oobrar €tamoitfhu vxb 
®uö/f5prer S$pprifu ^efu e&ripi/iipet^ 

| íííu £o toier 6rtoefu«i £rfran ©»tf m« ia 
meb uorttnt ©pníum/fem ofcr öiorum a mo* 
t« éamptffkuufy f?fl ||<n&ttr ýaDfcjtebuajf 
«9 oraífcflnfegí/fem *>or er ffcrif ab -2« £im*. 
2+ @ap» @p »ter fruum tát/ipa er fm fömc 
írttt* poo er/ fo fem f>n £rpur eifí frn unbrt 
6unöefi vib off/j t*itte £etfogu €fijrg/ ab 
(wtl oiíie wra oer ííftfwr §aöcr / *p v\n 
þoaum 0|f vtO f)an fo fem 6afnatiöe Í8tf> 
r n/oð tafum op Porum fþhðf amfegum a í<» 
Pfipnum/fó fjefföur f/atí fcab 09 enöer o&rpgo 
fltiíeöfl oib olfa öff/{?ar öter feiíunjí Pib fiaíf 
paoff / 09 meb í^eim forfflpflbfl épnerum/ 
f«m &teao faíar um 154 gapifufa* Söumff 
norra Bpnöo/ 09 fmíum Jtar pbier f>num/ 
fngfflnbe* $abereg þepe fpnögöb f ftrttreneit 
08 P9«r þier/efo 3111« flijfa 03 þriiijf* 
fefur {jarl apfur fjf fteabar / ©§ j eraff t>ib 
Pg/ epíer ftropfe þrff 9fabor gaitín colö $ 
»iet eift fiti Ocpufn rtb f;atl fmnöfO/psrcrpíis* 
urí;flii j3*im þeirta eentrer/og £af nar aptv 

*r þefrra e*rb frferfu 09 éamt>iffluir + 2» 0a ariát S^iufur fem þepret ttlþejfUrti 
eormcefa £(xfmsÐoome / amoote þetmnog' 
anbe Orme @ömotífKuiím/ er þat> |lmaffl>e 
ftepfelfe QScínarrrtar* þoi fo taiMqt ®íiri 
(Subs <8ama/ | Dpettberingar Söcf* 

tétnf-itn þienar f)írt ftl (tt ©amvií(Jtfl 
atnöuarpan ÐaoiDe/ 51* Pfaíme/þoena »1 
ee eiguntepfer íptfuutit aöþðpa/ meD ©crg' 
btfmt 09 auöniiufu SQlarfa ©ub biöianoe/alJ 
f>an (nlpurforer ftrapf ftjn$ (jeildcja 3tnöo/ 
vilte ajepa 09 fetfa meb off ð 00 ° €>örhoií> 
(fuu ©etcjianöe lajjnöfi/^rrinf SQiarfa ptop 
nbu fmier ®tib (min) oggep mier eirn n9* 
on yiiTan 2lnDa> 

3 + 0a þribie ftlufur fVm ©ant»tffUi l«r 
ningett er famfetf ap/ tt þao íXauDö 2SloobeD 
3@|u ^prijlt 6uDo íombo/þr |f gíerf lútifð* 
?Öm fpuorf ©fefTflba £am6ftno ©focO pifl' 
illeó fit ftebrwð 3 9* fo ooífdr/2lD j 
þab fjreinfe oordr €5<mtmf(RUr ap íðauDuftt 
Söerfunu ÍXietíu nu SOrijien OJfoour ftó' 
no þióar %xwat œf/oo, örepp þtim eblá íOf 
*pra 3<5fu rauöíifaba &I00Ö6 um bitf W 
ítrfaog éótwoifOu/ cd,(<i0 fo 00 fpnð«n<° 

æ?i0 $ímta prcöíftm txz SD?tflt pfna fcæce <&t$i oa (gjpríb, ©cwi 
oiff&iúe pafí mmæía / {>csr rru píeprc cun 
€?impar (Sanp/farof fíal rg wn fyalp et 
^ía/jbm ÍÖrejwff rauöí 09 £>aut>e piii/ 
$)X10tttn 3<£f« ftrcífau nnn/ tt mt}n 
£frðtof og ®«ía* 

9?u/ þt|fa ©amöitfku íctfuing að &mf a 

tief íílfga/Og off |»atið f íftijr ab para/ ^öD 
Viite raier og poiir fa aflra frtv^öjíajíí íctfn 
W oorra &*lna 3@f" s Sþrijlttí pprtt ftr* 
öpf ftjos oprma fa SSIooöe/^wer 00 er £5l«jf 
ttourog ftotf íopaour um allar 21Uð 

er/ 2(QP?@3!?- 
11 1 
£P?aiiafft$ Sfoncj* 

ytt ppta bepcje eo, iinie mr«? 
n$ ^tarfíT/ca bi& Jít^ <D$ef f 

<9 it? gftft/' 
gafí/ q$ hnafí wo w)im Wtifem* 
cr^ €9 bit> p0 ^ríwí bœne pi§/ 
eroepou mieu Q ®$^$Qií$xá 
0fcp rotef }w&« CmÉíumio, 
afí i mi'tnum @»ní>uro/ og Imí ©troff 

e& e^Be cg^eníega a mtet li($ia/ ^eílout; 
fa^ j>u mter ooeröu^um/ epf er piðc 
fíoorre Oð^fíunfeme* / @o tfilc<j 
Íojii |>I0 rtílfl miina £t'ipoo#í> pvicfr 
rólojifjk flííur $#mnana ^er/Oa 

//sV^fTita Ofómeftiaría fcjn fja&rícife* 
<§>*'; uuöa/í;t?öD flaor $OirDin&/ Pg 
l;uab niif<ö (Ba<jn þöD önwre $?anw 
fíuepmi ueifíft } ^oi/ ðD^unmta þea^r^uti 
fo opí fcn f;un »UI/í;a!(Da éatttíal 
y if> |*ií ©f apara/o.ib ©5?oí uii ©prbareiiar/ 
yib&ubj S}i.nncnum+ 

g^F « þa&funuíjf/ a.D $uD falar oib off 
j prDínu frjnu/09 í?ier eib pð apfur | $S«n 
vorre/^osrí fjelíDur of| er Qafe JQro preDifc $(mta prcMFntt 214 

■ 

aD eDur lefcö / eöur Díer fíaifct fcab ÍefiirtV 
eöur pferflegum/oö, um það ímrú j Sliorfc* 
mu 3 0Uu (?effH þafalar Q5uö ríp off/ fo 
opf fem öt« gierum porar auDmmfar Öicm 
fr pprer ©uDe/eöut eora 3«íning/ pa t&lum 
Vitt piD ©uD» @ro fem »ier erutit nu 
parfglle eöallat aörot ©fiepnur/þat »f ap 
«0 ©uD oiröer ofí (l^ 0amfaío vtö (ioy fo 
erum Pter þat a moofe aitmarr eó cílar oí><> 
rar ©fteprror/ep vier apViiDtím/porfccmum 
09 pwMíum pttta Dprmæfa ©amfaf »ið 
oorn ©ud+ (gnn £t>aö opf (liieöur fcaö 
fco? 0t0re f;»0r 3teirnina,íhop »iö pff eta.f 
eo yjiarta / í)uaD opt (jaí? porfomar aö fwpra 
©nöo Qrö/pa f/ð þo m«f fe p fcepra/ @f}/ 
tú optf or potfoomojl $>aD þe jtprer o(f/aD f>ug 
fa epter þut f«m uier ftóputit f;eptf cg faif 
03 @tiö6 JDröe* pa j anan érfaD preoifar 

opf yau £.ipc jsorfoomaö ott fofa ni& ©uö fw 
i ftjnum auDmiufum íÖÆttfim* 

@tt aD coirða fo þab bprmctfa ^amfal 
©uöe £#10 0f öpota / cg aft «f>r«f ta þnö/ 
fraDer ein :$orDamaRfeg íQeimfha* 

pa JDaviD mwtejia [)$ADí»4iítf(ej,t *>aD. 

8 uij ,* «ft 

1 • >»* go runat rifcroptt 

& tala v\p (guo j miÐfegum ícpQiftbú 

töuotc^elegum %ctxnm/$a f ? igei fym 
ttuð anöuqrpati 3 19, p\a\mu $mi9 
DJíaour fafjajl þor etfe utp, og faíQeuii(H* 
nnliir þap ecfu 0e\t fm utfttya (jafsa t>í>rí 
®uo uiö figfala j Oroenu/og auómuififga 
Ippa aptut íalaö. Piö ©uÖ./í;i?r j'SBanö fi|t» 
u »1, og eru fo wt qp fofnaöfr / 09 t)ajja nu 
fmatfaö 3lm filtjt>e Sfagnaöar/fem cr 2lvoí 
fur þeffa öantqliine 'a tuilíc ©uöe 03 por/ 
f?etr ffe p í íöu funtta ao fei^ia off í;oaö spw 
mcsíí í?aö v«f« «0 n* fetri ©amfalenu »i$ 
©ijD/ cf off uei f fefl ptö þq ap ma\a< 

Mwt ( a<iaii0fa!)/fcntporfm(aö fyapaoa. 
(jorjoomaö flrft ©arnfal aö í;alloa v\o (*5uO 
ftter j ^caDarf^öcnc/og'íplioofa þui oö i)alí 
öa ©amíol V»ö grifitlu Suepla j ftveU 
unuijj/pcir fhmu,Cfp off íepp.öefi tií j>ejrro. 
<*P tiwa) meo farum ftocinfíöpum f laga upp 
a Þa. fijna ^imfRu / oö þetr Ijte^ j 3?capaí 
ÍE tjmanum/ í;apa afn&fí baöc oö i>pra ®uö 
ftl fijti_falatJöcj Ðröcnu/oa aö fala vtö £nv 
apf? um ©aUiÞ.iaípar <gfstt>fi{n j, <3anrf1e* 

£>effa fDtWM*A og ftotfxsmöta ÖDTana 
S)<eme/ licf fa 3ör*öc SOTawflee ^óp/ficr ^rnace wrtw miBf(1 a pab fetw @uO oefl 
ur til Ijane oa> affara ©pnougra 3J?affa faí 
j fjjnu w<oDar CiDc pö $i?»«J;eifuro/ 
09 bp.nar þier nu eitt jj>i#f«ni(gt &mt$t 
uio ©«Q fiii ( J?rflum ^pferminelcau gfon* 
ar Drbum* 

SQt« Q5«n feefia cr í Wf ao fa(«« 
$Pf(Í/Wb Womiufre Sof mnju fym 
(iepur uereö gicrö+ 2* par titfl/um 2icr» 
ar SQröen (iaíp/í;vðt> | þeim ftf atfniaa »érf> 
SJWeö feoap auömiufre Soíniuðu oa Qlívö* 

Iru ©ieoe ao SKana^ee $ongur þase pluft 
fceflc qjcfnar Íprö Bramfrrei ®wö/fc wff« 
off þ«u BOrflu, Qcöa CCU^ful/ |>«r t>oó fctnjl 

fo oo Dtbt/ jDar pprcr bepge eg #8te 

Ö0Mu»ngeii er fjefTe/ fcaö pcire fi|í)epre# 
legf /a&cg 2tgmurí$ern?fl0i'gur 9PfotMt $t< 
IJe a &«ie/s prain^ míjtia 3fwQnu/amco 
«« cg faía 0io ©roHcn tnw/ eú f>u jler 
þ«önu CPilí ODíanalfeft fagf bap<v mier 
er þaö ecf c jiwgf / eg cr (vo f anianrei;rtur j 
©srpoma/} ^fflfumm^num^^nfticfrum/ aö 
eðfau Porfa aöf;rar«£cG nie gmgur/ auf 

£9 ^CÍIÍMt ii 7 3t>riw<tr 3jbroett 

l)el!Dur aö önepgio mig f &epðia/femeg Dití 
öe/eöur ÍKoííöe, fc>ar fjprer f ofíu uu íofmng 
«J5 íjiarfa mijnueúumgie/pprfieg gicf ecfe 
lofeo þirr unöer e iw m$ ítjfaroans pfre f)n* 
epgiugti/S^iarfaö wiff er obunöeö/ þoð M 
ap Jiœrilu 2luöwpff 03 Sofningu poíla j?ier 
fil groofa / 03 nteDífepífougH ftugorcangrr/ 
\ma þier ruijna JOð^tiinga / 09 biöiauuí 
SQcegö.* 

0o (ijait »ier þa §ier/aö foapolíö rr fu £of 
ning/fem riefferSiííoiDlcnDur plaga aö oeifa 
@uöe fijnum/ þaþeir vio ^arl f ala/ | <Qan 
eöur 3«>fningu jlfie/enur er fu píre £ijfam* 
ans/diíur et ()in fn>e@calarrnar/bajDar þlij' 
ða vel ftl/erl þo erfu |nre £ofninoeu lomgfr 
iim nauDfjjníegre/ þ»i a»n (>enar f 'aíi e i G5uD 
úo i({ta nmðugum 3ugum fil Q3«nareiiar* 
$ð paíla a ftnie/ og prain a rma Slfioomj/ 
tt 0$ íHpifðugf og fil&fprelrgf / þegar oie r 
gíeíú &vi o;i oiöfomcð orgtta S>itíugíf if« 
SMmans og©faöar«8* @nmarg?r©uD5 
OJcetí fyctpa þeigeð fijria ©«n ogpemgeö í)e<» 
ptöa / fem aíleúuiflaf)a{5a fomeö praúl pprer 
©uömeö þa jnníe^iarfane íoíningu/œa 
SSmc faflð pprer ©uDe/þ»i gJuo (Koöar &effji . Sfttita ptcbtían »8 

©M gi£*öe 'Xeílfícimtnmaöurcn i'ijna 
S&JM JUttöoBöe » íWufiereuu/ og uorö Öart* 
t>e»;röuu pojlularner bcaöu ftíiartör f 
^fipenu/ aö þetr prör fsrelfler t*r ei^«r* 
voifenu/ og uröu QSanf^pröer* SarefoeiH 
ower fem geúiguíil @mous/ 6cabti3@fura 
ð«mgon&e/ aö foma íií S^erfjergis u»eö (?cr/ 
1 utöu Q5flen^proer/^anoft'e$ *r i)ier iigg* 
ianöe f tJitffrum/þegor |>w gúrer þCffo fi}n* 
©ctn/ og gietm f)t?orge (jtwí jtit $ iifam*/ 
^aít oerour ecPe aö ftjour <£anf;epiföiir« 

€5o (xpttr @uö bfefloö ©cfí og @foöu/ 
©oungu og £egu vota fil fcrepfugrar 03«» 
ar / þegar S}iarfa& a&eino peífut prom 03 
attömpf er ftg j Öanefie* @ó fomf og caöur 
00 eilu (jinörttnarlaufu er froö p*l {jaKcö 09 
befia93ijfa/aö Stjfamenfaffe jirain m$^*l 
tttie pa uier tolum vtí> €5uö/og auömpfe |tgi 
f pfre ftegöuneítí / f uo fem S?torfoö j jnnra 
©ie&cnu* S5«öe þpi £ jjfonie @<&í fpno* 
ðaft/ í)tu bee bot&um þeirn meö aiu&mpfí 
from aöpaífa/f>a€5pn&w |H oí pprcr ©uöe 
apbi&iojl* ftpar f» ð ö eru fo ms<rg $)cem 
fceirra öpr&Iegufíu @uöe ajtuino* 

2H&ra[;arupieUprofn íil^möar m?& a u &* 

mmrre «19 yttvnar Jþtðoti 

i i , 9— : % 

Wiufre lofaitigu ©cniarog ítjfama/ frapn 
f aifiöe vib ©uO og baö þan 93«goar ve$na 
^faöawa/igoDoma o$ öomorro/ @cn» 18* 
^ins QÖfopfeð og #aron / þa þcir fatuott 
^MÖe ©pnöer goolfítns/ogbiaöupprcr j?»í 
9cum* ió* Sauiel f3icli þcifuar a Sfnie 
íÐagfega / þa f;aii gierbe fqnafjeilaga föcen 
(»1 ©upe/ ©an« 6* @op* pofluleint 

|>caíf feigeft bepgia föq ftnie jsprer $oöur 
©OJpf írne ooio 3@f" @6r Jflt/Öppe f « 3* 
Ög pojiuíen p«if n?iíí&ar off fil f eörum 

§aö/oö pur fluitorn bepgia Knien \ 2lapne 
®@u« fcoi fhiílönm oier J?9i QSooe ecfl 
fjftjöa j @:infum foopf fem uiec fonmm pt' 
am pprer ©ube 3tag.lif/ ofj nocFure gooöft 
úö btoia } 3@fu íKafsne* 3 ttö$ne 3<£ 
fti (feiger 0* poaíl @pljef + 2 + ) fkttftt oíf 
^niefiðbepðia/ fpuotí pau erua Qimnum 
t Öur a 3orÖun>) eDur unber ^tf'öwle.. 

©iaö M^Pfa(ía9*:ne3Wu* 53or blf 
e(rabe 3@r«6 lijfctaílfga prmnpieíla 3orö 
og niöuioeptfoe péfblefjaöa SlnöJif- fil^örö* 
atf fca f>«rt baöft jjprer vona t*egna j ©ra6* 
garöenum* ©o a off ðö vtta fpaö fagf/ 
pcebe o{3 2tmi»ingu. Jjeilage %nU/oa cp þeffu I $i-mt* ptttitun »*ö 

) bprmtsf a S«m7~3<£ítt £W/ f«« °ð <« rn * 
1 «n ötforo í;ane 2l|luina/ oD ueifa ©uce íot 
i mna/fem me)la ) Jðmtefie/cð («fum ítjf am» 
mie ftegDun þiD píea/ fqna oa. SOifn* berd 
tim y)iarían©SQr<mtiaar þttr jfire* 

@n (jwggum off þo famf þar oiD/aö þeg* 
ar »ier fomum þm ecfe t>iö /aft giefa cttf 
i tijfamane íofnlng giorf \ uoru€5amfaU m» 
©UD/ þo latur !>a» (ier ttcrðiö ©IqTobur/ 
íafelcefe ^iaríane* SQúaD famaþati auDfntt 
be a þeim poríapaDo ÖKonaffe ftonge* 

@»ff 09 piD faroaer þob lijfa/þoSunga 
Uor uerDe típSDeifeeDur€5ooft/ fo bunoen/ 
óDi)un funeecfe Bamtai ób t>á\[bámt> ©r* 
: effeií ftn/þa k*(ur i>n fter (ijfa 80"ö^otftnd 
Sfjrcenngör/og ftntepaU S^iarfane / fcör uið 
ÍJUgðorftg [>in falC DaOiD/fetðiattDe/PfcU 
38* OWnW'anbfarpaner etu þicrecfe f;u( 
bor 

% ^nuorf is íýtelctt 16 £ofttingu fttáríafíd 

) Q3tfnenV/fágoe e« mfjt l(x§t/ þtffá Sofntng 
jtafoeOTonaÍfeo til aD bera/ þm (íanfaoD* 
•fíaD faff uin (tg / a& (;að bepgoe ftuie ftjne 
^iarfá* £>a0 er/ þaii rríeb ftaíme 09 ftugar* 

ftngr# foóaDeft PÍD09 mtbgiecf fijuít 1 tt auömiufíego pprer ®uöe/|wi foor" \ $itfe 
goöurleoa og 3?caððrtea,a o moofe tomtm* 
@il Jjeim femcefe uiiio tneD aftön'afc fti*. 
orfane ftnien &epa,io / j (tnc ©pnö«3cafn* 
ina,u/{?eim þrtnöer ®uö pro fier meö þuj f;ar 
feo 3tobfoare fem þor flenöur (uo @fOf 29* 
Pð 3«r* 15» £ap* *>cffa goolf trmíag^ 
mia,meö93wmtum/ efi þeitta Qiottu eru 
lcangf pro mier / þat pprer ref þo } forf prfl 

mter/oa, fcaf |jö poro jtH SBeo^ 

SJoor jjari oifí nu þo rteffeieao (afo f?g p 
Œuöc/óg rieffelea,a biöio/ 09 3?pffemb ep 
ÍSanene oölíiff/^n 6eoa,e mcö QPfanaffe ffnie 
Riartone* fcaö tt / ©iöie mcö 2lf;uaa j 

auömpff 03 &na,urfeme/oo.f riefíte$8ioW 
f icningu t petfmgu ©pnöo»o> 

gfiíat £>aríur fkf& 6*rmon# 

93ier oiltum nu ppervcgo Q?anor ©röcn 
|to!p+ (Sto ftnajfíaufur i>fut ÍÖítntH 

þtffe |nc oö £aI!fco* 
$• gprp/biöur D^anafTco ©u& uftl 9?«ö/ 
cnn cefr um 9£ieífftin+ 

2+ £ar ncej?/jcafar i;an mítöcícga/aö t)flim 
t)öpe @t;nö0ðjí* 

3» 3 f> r *W SKmc* ptcbtftm »«« 

>nöi«i laa,e öiDur £arl SQiarfanW. 
um $orcrgcpning + 

4» 3 pioorDó fagc feiöur ^ml úö 0uD fotfe 

ftg ccPc Dcijð rof ap 3ö runaría0 P I ftj* u <* 
gjpnDum* 

5* 3 pimfó lage OiDur fcan eg ©tiboö tafð 
ðf jier epnba ©írðffeD / 09 Ittf ð þðO eefe 
itpenlegð a (ter lisgið* 
6* 3 (loífa fage nwDf ienner ^an/ab þo £ðti 
verOc \ym um JBanf^prOur / þa fteþatt þejf 
Doerbugur / r)elíDur pa nioöfc f>atí þar wft 
@uD6 mpf lu $R$\kmat+ 
7+ Qlllrð fcinofl íopar fjann 09 §eifer ÖíuDc 
ao prijfo 09 ocgfanið fprl ðlfð f ijnð l^Dðga 
tp 0uo oilie fjcpro jbcffa ftjna öceiu 

). @0 bepgetönie miinsf íjfotfo/ €>3 

fí>ciMWij5 per CDcanajfeo þier/ cnn þeinl 
f&UÍlDugo fcloon/ CWatff)* 18* £>arl bOOccfe 
uín 9?«0*nð/cDt uitt SOppgtef ð ©fulíDefle/ 
þcfíDttr um ftreji og SBnDóunDrcaff ncchirn/ 
ð ©ifalmgnum/ 09 ippóDefeima allf aD Q3e 
fala* @cfe gitfrer fa gooöe ÖPfonofíes fuo/ 
í>ðiT »>pDe pperreifnðö ©fullD fnjð 0önDð/ t$ jjftn þœr píepre efi éjahb o ©teporftren 
bn/oö, fdúabeíf þoi vto/ob aííbrei wtinbt þfi 
föét> ftjmim £krrum pcö þctr ©ube Maíaík 
tMplijr £ofi tf röö.B fif 3?oQbí>r ©ubcvco. op* 
þelferór pra ©ube firohðo 3Sifrfltete 03 unb' 
er í>öh*e mturueö rnifía dftrffcuh / ollf fitf 

C0?mi^tie* @á hib pi$ £>röffeíi um 

fóíttÖ/ feia,« E0?ahafl*é6* @tfé btjbur f;an 
þram fil vÖiíflíings/eÐur fier fil ghoþaölng 
ar ðJaDtf/neift fqh . góobuef f/í,atí fíáf;be cg lijf 
eb fil öf þeím &ofhino,e/ oumuf ©focrbrc* 
fo affobut/Híbur frygur r;oð oííf (iff QWcót 
íphe/fb ouníf 09 \tli felh þáb *r/ttp|ío @«Di 
9tab/oa, pat er fo riéfíe &egur óg brffa Qtb 
peto til ab j>cá og" íttai ©pnDahiia ^prefge^ 
ningu a|5 föbÐe/ ao bibia um ^Tðob alíeino* 

ín ftd? ^rof íéíí/ r}cpé fpn&gofí/ 

Óa vft tnin OfiifymiiifiQ* 

petta er ficaroq ©fjjlöue ÍScafnir.g/ ecf* 
op tÖTuileriurii ó!> eiU6 / l)ellDur cg fue 
ftiorforiu pto voeihaér?/ f;ucib merfio ma 
þwt / a&fjaú feigcfl fönricfluib/þui þob er 
CDÍutíftoð oD \at6/tH þober S^iorfáné öb fafí 
«|t ötb. fcefí are ^caíningii |$j>|g<i far f)ug 

4rl;rcJttna * , _ _ |_1________J__L J_ II ■■ 

;o^rcílmg/f;vabbc.öc áugiijfrtþab Díbtúcfe 
2£/ ttifD fpröriii tWen píaga ai> atnjfa t;ocP* 
fá J?a ftrfcgD fem J>a fefur frarf f >l fti.rítftie 
... Jpár ncffimá 09 þat ap rcuDa j_ab fara 
57ug«ráanáur 0D.anafl.6/aD pn fi tr. fur þcffa 

ftjltá 3«rning/feigiáhbe* Íí ^ötíííflt 

e$ feepe jþn &0afí/ Sm/ eg jjepe $ft&0afí 

@famejl Jvir ftu ftjn uto þe ffa íÐcsn'f/ 

freir fettt aífeiha fttcD Wiúninm an fyatv 
ane2tJ.ir7inð«rD9 ©wfífifn Dprfcpöb fo* 
rtiaprám |.orfrGiu& ltif& ^caftiftTgu fifta 2*r 
ctá* ptit o$ ) ahnarj gtaD fcm %tliku* 
twtf fijn {.ötfbára 09 pt$t»/ og oiitá ao ricff 
fhiiíe f;*ifá/ £t?aD jlff $ ftit giera* @cfe 
fret fo SDTanafle/ fpan cjcpur fijr.urj. $Q.tfu 
þab rieffá 9?affi/feiöán&e/<Éfg !>fe fen^fu 

«U @g bi& Dcj ðra.ítctne £i£ /' g&rer 

ðiep íttier ®$D££<£yiM/ gyrérgi 
epbu mier* 

baf fcm filatfab et puiít ap / jbaö í| pfrff 
9J?tinutfn aííbrci gtefa puíifltpto <Vco. o.ií^ 
íéi gi.ifð kccc kmm / fiicttc gtoöfjte 
» jJllíff áp £t;uDcíja %t%-.Uíf 

5 ingtt/ f>Vt 
ingu.'þoi fúitefuf unnn þejfc OtDfjrtH. 

26 &dZQ&&eTt/eQ f;epc fpntvjafí/ jí» 

ca l>cpc fyntwft. ! 

S)iarfa Uðn» vöí miegpuUf a{j ftorfta 03 ■ 
©pfcríranðtin epícr ©enðaiia ^nrerðepmngu 
þui fyifcfov fpail og fvo þcffc Qröcnn 

gþrergep&tt mier g 

giep&umter* fceffaeru |þau fo0 Orb/ 
fcm Pier æfíum aluarícgajl að faíaog. fcm 
epíajr j GEKífíe aö f;apa + @0 f?epc $n& 

gaft/eg fjepe fyntyafU $>ftD% ( £ái 
pprergep&u mier/ S)ÆOS;£eit fcjta 
gep&u mier* 

pcffa cru ©amfale Ðrb ollra @uö6 Q3a 
rna vib 6ub/ oq (>apa pereD pxa 23ppí;apc> 
<3ppa fcoar íDTOSSen bepur ctfqD 9e(5eö 
Jwífa í;ib fama 2lnDf uar* SJnfu yjuöbrau ji 
m ©onur/ eerfu y$u$rauíiЩofttr/frijm>r 
éonöer mjþícr $nrera,ífjnar+ 

£)uab fafí «wgrmDu íQiarfa / 09 ^bfanoc 
€>»úi / aö oera japu ffifíœoícgf / fem f?effa 
3luDfoarí ©uDgi^e vier uiíiöum Ðöglega 

^■f " tfjun<^ CífSfis^ — v. ; — 1 . . ^ 

£$?uire/ ÍHflibur foo ( SQiarfa/ þa munöu 
©«f oeröa j ©ttös @fjrum þejfe jDföeft/ccj 

faíf ocj ftuögunorfamf 2tnöfuor cjf p ©u 
öe rwf uega/ @» þai íicjgur a/ab þcu' |lf u op 
^ug 09 fttarfa reíuö* puiaö fo fem Öíeif el^ 
ftb gefmr ecfejiií f<ctta%lm/ep pvi cr fciftcö 
a fallöarí 9£)e / jjellDtir alleifio^ þaö cr íagf 
a i)etfaii@((ö/þa flepur þaö fifi jímanöe dieif 
J>ra fter* <go cru þe(?e_3cafnmgaro<j Stan 
ar Ðrö/ fome þau pram ap fellön 09 Sorart 
aríðufu S}iarfa/þa frapfa þau ecfe/ <gf» fo* 
tnc þauopijeífre cg oíoarlrfjre göratt/ þa 
cru þáu oijfí fropfug * f«f pprer ©uöe 2iuí$ 
íife* ífofum öfí þoi af S3iarfá 00 t;etr* 
re Siít'ðru/fq^rifcfi á þefíð Crf.ii 

ea I;ep rpn&öflrí/S)TOíf£íIj5t)rer9^ 
&u mier/ &)tfaf fdt ^rergepttí jractv 

. COíacgf £)röíafe uoit |em piet ©cgtega 
£í°fum/ceffe foúcjleðo aö ótjfia'pprrr þfjfum 
Sötunar £)röum/ócj utere þaö rMú $?ocf]-.tp 
fc+ ftoi fma,fööu um pprer þ icr/ (jnorf bcf 
ramun uerá a eftfa £)eicj<r/ j-a Éfii ctcja 
«ö ðierap a öllit JDrtu x^rum/ (crc pier |Töf *27 3fcr«rtflt ^lþfoútt 

. ■ , ■ . • . U«» !■•»■- 

tttn talab I aö etya | pt íni 3?eiftnnge merg 
ÍQiegooma DrD/eöur tttörg, þeffe/ cöurofiur 
japngoob 3&run* Dro* @o eru^ffe Dtb poo/ 
aö r)œa,f cr aö nema þau/fo eru þau Itoe í íktí 
ianleg/ob f;ccgt er öD {kUia þau/ícöfu 0|f þt>i 
femia off þau/ ep uier foíum pau op l;e»íre 
2Utt3ru/fo fem aWanoflTce/þa mun ©uö ein$ 
•Jtobuglega pepre þau ap ooru CO?une/ f o l íj 
jjcprbe þau ? meöf oof ap ODfuite 3J?ana(f ie* 
titj + fcaD ptoorDa 3»faP 3J?anajf » Sctnar 
cr þtttafab í;n biöur @uö ab loa fa fig ri öcpa 

wf ap j f ijnum ©cnbum/ 0# fotf mig 

cc?e por&ÍarjSflí? i mijmiitt ^pn&um/ 

fetgn pafi/ paö er Jjuihjfrar O^elntngar og 
53ftDer}l£<öu/ fem í>aíi fegoe* 03?DS£Ií<i 
miii/eg »eif f;uo& @ain (jepuroröeD/fgg i?e* 
if fpownen p fkfur geingeö t tl pprer @ora(i 
íOafljam og 3&iram/cg 0D1U pletrunt £5foor 
érofa 9J?0tíun?/þcir i;apo @pnbgofl/og 3^ 
runaríauí? praíttpareD alíf j Saööaii/oa, Dco* 
eb fottjf af | ftjnum (gi;nDuœ/ogf gegnum 
EEijrtianlegaii •öauDa/focFeö jtt | eiltjpaú £)a 
ttöa* 2£ ©TO23>n Icqííu wig ccFc vet* 
H | þeirra S^ocp/ foffu ittigf gKfögicrf 

tima Stttita pttoffiM 1*8 

ricffa3&ran caöur cg ö?p / nnare rare roier 

befra aö vera alíbtei pctmit* 

v* 3 pimta mcafa otöur CSRanafles CBuö 
i aö Uttta af firrftjnu Qíijnianlfgu (gpnoa 
[ GSttaffe/ o$ íofiíaflg ccfe liggia J?ar unörr 

alla í>a 2£pe/ 0$ líttf gfraffefc CCfc 

apeiilega « mt'er liggin, 

@toe og (Míijb í>ðör* ©TO_££en/ca. 
£epe bcöeö þig um þaö fem mnra er ueröt/ 
frn er um ^rergiepmKg mtfa ttiBrgu og 
mpflu @9nö«/ og um SSppgief a eilijfm gif 
rafl*>/oa 5>e^<r þaö §»orít>eggia peingrt/þvi 
er ea, nu patítat íöoimr f?ar um/aö £u mim 
' erecfe fpnia mirr £eff fem mina er verf.f/ 
i fcaö er aö fcpja mi$ pra frtfam Œ-jmrtn/eg. 

um {Jmfrura oq §c«nð#/ So>t n.ig ccfe vtt 
! w aö ftggta j jþeim/ai/f fií wijne ^auta 

SU&ugú í)ier íBflrr.ar a&perD CWanaffre., 
59r(l 6iDur ©uoum $rel|V pra C^pnfcene 
föuöð 9{e;% ? Spccr&ffminguSe/ * I*r> jier 
1 rneft þar uiwpucjaö vna / aÞ F « oq ntu snö* 
I /egu greífe s &uöe 95in«fíii/fijo«ncDfcrcB 

oiöttp £n ftf r Stegöar a f ijmaniíQU 

2M* ijé i29 3tmwA* ^Sþvom 

■ 1» I ■ ■ ■■■■ * I ■ 

f)m pvcxt a mcefe oierq morgcr/þui þ« 
0O3ff eöur aúoö ^.^iTíonlegf fflioctlate UX 
piim «9 5Q..3aöuti?/ pa tnöia (?cir f o oatii jfiníf 

if<p Ö5!j&y öö íafqafs fícr þoo s£ijmattfcg,a 

■ €5íra}f/ <gö flö W\a ÖHtÖ (úöur um 6?aff 

.03 @?nöqnq ^preTqcpning/þoi gíesma þcii 

pg u.eröa þoi jíoííöflS fÖ<?tí^e©rber- 

JJcanajfes fem r ieffelcga fjqgaöe 23«tl 
(táe/ 09 (ja&fpríi 03 jneíc^aff i}ín f tjnqr anö* 
íegar 3ta;iDfwiar/(jau piecí? eirtten grtjun a 
ftjmi £ tjfam!?£u ©frojfc. fc>oi j ^ifning 
uije wti a,l/aö í;öð f)ape fjriœtfefomep tvr fqn 
tim S&aiJwm-oa jjaangelfc wr (Sq&Jfon/og 
f;?im apftfv j fitf @rfoartifc/o3(iiOor»a& þoi 
fijöaö mcö ^rioc og $qrfceííö/2* ®þiM<33* 
Pít 3 ftöífu (?5rem mf&ffrör Oon j þcffttm n 
ftjmirn ©cEiiar öröwm / pucr&ugteifa ji^n 1 
þor iú/ao þiq§\a (iijff ap @5uöc/ fem f;*nn ! 
þapöemt iim&cöcö + Prbcfi fjliooDa fpo* 

mifdíe O^fEunfeme* 

<Qia f;epur &mvitfa*n uijfuífga fotmÐ ! 
a moofeþeim jðnanöc öOíqnajf c 09 fagf foo 
(il f^ne/o^&jarpur críu / Jsu þor.craD öiöið'/ Simta ptrcfefftm 130 
@iiö fcttöe ufji ^prergejsnusð alfraþiiialgpn 

bá/f þar 0(35 a/ um &ppgi0p baöe a eilqpu 
og ti\mav.iegu Qtiaffe / djlantu fyapa jsor* 
(Hufioo'D fo onreð goíf ap ©uöe/ab I>6 fkpíl 
De oeifa btit allt þetta fem þu þepur nu a(3 
þðtium Dftaö/mulcfi þu ed'e ípuqíqFtir £rw 
ar jRjjoingnrþu (jrpur t'ereö/ 4?of f eft þu þcfj 
para aleit oiö ©uö / aö fjann fhpliöe epfer 
93UÍ& þtiíe foipra þtg ciíií jílu/þa þu prattt 
Der (Saíföra cg CSiorninga/ J?a þtt mprbfer 
þaööpra ©uö6 pienaraSfatam ©pœnaail* 
pa þu&renöer upp2}3rtt þijn fprer (gjfurDe 
goöenu 9D?ofoeÍj* gjfpfföe ©uö pp«r alía 
|>effa þijna f;ra&efega ^Ufku ©ícppe / oiíia 
ajepa þier upp cceDe anöfegf 09 ÍSijnianlegt 

i; ©fraff i €>o j>/pur mj ©amoifjKan preötf 
oöpprer þeim auwo^^oíTe* @ítf;pn fu* 
"arar prne apfur 09 fe»g?r oei þar fil/aö (jaii 
(HÍI&e pg wrotigatt 09 mafírgðnn/ ob <&uq 

I fkuíe 'föttnþrnra Jig prer uttt / Dg feigejf 

• (ðibia aí> §fofya fkr D 

ttfröugitm/epfer jlne mttiííre OJtyfE 
unfsme^ 

pegarf^ninquríe nepnejt fumifía 

3 1*5 flmnfeme ' ' . f\ 

íkwfow £5.U&6/ þa metua{í £ar mfy ft\ 3?ca& 

(wur ni-eö allre ft.n> bíejfoö.re $orpienti(lu, 
fí^)f otj oj t vt$a? oft Wmunym fy.iá fijnum ' : 

jFcðirftJÓtjf SÖfanaflfa antooíe ftjpuin mtflu. 
Qpþmtwy 09 Qt>erougíeifa/og bioyr ofcepí 
er f;en.< méige í>aít Söc&nfteprajV eiiecj'e epter 
Qo.vcuðiíífa fijmtin. pra.tftjfajl* peffö er fu 
o.uœÍJtiiégíTi 0$ ounircEOítnlégaODíptKu.ufenií J 
fe.n JQ? .tiiqífea foepur £>iet caour pprre 2?apii 
lo^að } ^ejíare fíne S^cen.t j 1 

pejíít ei fit uJipfliunfemc feiu Populen fat 
qr ufu/ íXom> 5» @c:gtanOí / qö fcqr fetw ; , 
0$tð$* er megfug oroen / þqr IV <35ubð ; 
C^p.kíiu iwngfatn ategfugre> 0y, COTpfkyn I 
fci'r wD fter ^íröugleifan/þQ o^öret |te ft>o. 1 
rwtfifi QcKröiigleife apuorre ty.Vpe*. | 

y* 3 fípíjnöa og fijö(tfia ^íifafe ÍJfffarq 

SSamar O.röa peifer ban og lopai @»be / aö I 
ep bo«i Dií'f Wiía fter þtfta ftjna, S5«n / þa 
viííe !)aú t*erq l;on«in J?«d? (cqíut/ecrV atfruzft | 
ajla um (íunoarfafer Cfcm. niargtit gioreoþeíl 
öuntmaíia f 4na Sijp&aga/og fcigeflj j.f>fffa 1 
yiíiq pií8»a qattW (>e%gra Ö5«ö6 @ingla/ I S*'mt« prcfciFiro |» il 11 fH ■ fem þiocna iÐJCofíne fipeílölega/ 09 fpngu 

íponum þaö bíeífaoj t>ri|f<ímjg / fteiittóár/ 

ðeböoít)* 

60 t>ií e$ lop^ #3 alla mtírta Ctjjs&a^ 
£>t?ta& }?t0 Iopar ölfor tymriam 3?av 

SKicífetrga er fti f>eitoa.ra ©uo$ @ingla 
Ð,<«mf ífffö/ þui eþ fa ftinweíhe $>r« 
ftaren" ^Uagra (gingla gleDft þar otö/fcega,* 
eiru (gpnöugur ÖOTaour gioKr 3&ra»/og los 
qr þar forer ©uö/ pg [wiemifíu SK&ífcun* 
ferne* ftuaö mif/u meire ©fpilöu / 6er fca 
Wnunmu frar til/fem j?u fo fefnr ||f 
ar/aö lopa teöe ^íjmaníega og <&ilm 

imt 93ií> ^effa rotjtta efy/fOu oil tg, tati 
öft ameöaúea. lipe/og t«W miet pana o/lö* 
rei jsprnaft/feigr r CWana|ree* ftöpe f/on nn 
pttta gioröf/ 09 enöf fo fem oúj er a& f;anu 
þe^ur giorf/þa giew pn meö pqt f^u 
me/mÉirgum off ^iúrpöa/fem í;fift,m ©nOe 
Parffafe og Sopgioro/ eii ðíeínwm ^wi 
ife (Irar aúars ©ag6 / auf r)e Ifour tr.uiiOum 
Oier paííöafeaö e#eBna aífa oora Sijftfoga* 

m lopa ©uör ©ooöu/ 1? giierfi pt« gicin 

3 » anmeö ðii meo 37?a»tflfT* / cíi a& enDa jcaí) uifr fop' 
um/þar fcregDnm »ier ap ^ane ©rerce/fwað 

a f>tnme}te @#!ar{i«fW/ 4?ut (Sud tnll 
ccVe Ifcfa aD fíer ty&Da* 

3 þrfl'um fti* ftwn ©reinum Stfanajfte 
íBcenar / er allur ftiamé riefírar 3Dfun«r 
jnne bunDeíU 

I* 3 rieííre 3orun er _p|?r(l 3too,ur 09 ®?o 
íjöe ^iarfane / ap ^mpeinfinoji örpgöra 
^puDa og prranðrar ©uD6 Sfriöe/ fem p«r 
meD er uppoafen- €5em 09 eimeii ap pper* 
werjan eiíij(5ra ®cafa/fem epfer oiliapplgia 
Ufaií @u&6 3?atD pooejl* 
@Iijía SBmþeinfing (tiía gtyitöa feige|! 

0J?flílðjfes f;aj3a/ þölf £0» feigrp ÆftMtojl 

mb fi)nai ^jmöer/ 3 S3íDurf jgföigu' eö* 

m Þrcfingu f>cfíare/f iemft þaíi fo »iö j fqnti 
Tliaxta/ öd píí fcigeft &ena.ia ftttiefijus £>b 
örfo {3i;rer ©nöe* 3 |?ui S^inrfane íijfe 
Jctfe er fjaíí ftarmanöe / tyvofo rwöa msBap 
í;Ss groafíegu bröafiítafe/ jc-or f;fi Jjrqopor 

tipp oq feía/r/ 26 &)Æoffefí/ (&$ \}t$£ 

fpn&ðap/ 3m/ erj í;epe fyntyaft. 
@o eru | ^bmnamti^mw þrjjr ftíufcr* 1+ f?ecp tn 9 ^pnDarennör* 

3» Og f»r ftiartans ftarnmr* 

<2?uD fttpDe t?el futtöD/ fjepDeljane eiítjfnnt 
gjipoome fo fíjitfi/aDgií^aoff Sprergcþna 
i"9 ©pnDaöa/þo fjoorfe |?ed : futw ui?r þcer/ 
iri,íel#ffum oiíniecangruDutift porer f?«r* 
@» ©JJIOSESEeo uifíoe ecte fo r;apa £á\>/ 
pai? pi((De ecrV peíía pleo (íiíar 3?<p,cor ufaií 
í funOutfnofuD Síier/0o f<w @ + Sernparl) 
U6 merfeíegafeiger | emtim 0fao/ £)g nt 
opfur j eDrum @föD feiger í)a» fo / 2íD icef 
er ®uDo SXTípfhunar rene ccfe upp a tnoofe/ 
þaD er/ | þau ftii?rfu fem ec?e í jjfeíeecfa p0 
niDur J í?ecfino.u % íöiDuífieilmgn ftria jllw 
SSerfa/ fteíiDur renne 9?æD ©XDÍEEen© 
opan a raoofe/ £e* fil fceirra fcm cangroQDa 
ðg hjfeUecfaDa #)nD |>apa/oa, fannap riD 
©Paoer fijnw* 

?«. par nírjl omceðer ecFefjl rieffrar ^Ðm 
nar pcáivQ €5pnDeu?o/cDtir þat ^itwjur og 
SluDmpff fem oj3 ^eirre fcccfingu firmur/ 
pellöur uill þar fií ftugguu Strvarenör/ aí> 
tnpfia 09 fempra Jjrtfa 2luaur tftiaxtaue/þv 
«t pprer ^uDttrtaufnarerl feiger (Jia SWar* xr J — — <■ — — , 1 — - 

íbto l, "gapifuío/ ecfe ab eine þeffa/®if<r* 
eö 3D.rwi / fpellöur fra,<jur í" 3110 P at W Þ f íf c 
pnv frueö @t>öncje/io* 

í$ii»?n oor fjelföur fier oib f »o ftitife/ otb 
f>a cmseíattíegu í*5tiÖ9 9?atö/og tuö @Énö«r<* I 
faufuaian© fiopfuga §orþienujlii+ 5>f>ö< <i 
íJtaö ©uba vtttö/ þct fyepve (werfe fuimoö 
gö gwpaff {gubur/aufnaien / $ ei fprpbtí vier 
^eiíoue funaö 3tcf aof;opð ap ©tiöuríaufnar 
anutívfpoorugu þe ftn oiw 5£r»en flcppa/@u 
b6 íícaö iur 3@fu $or)?íenuftu/Íjar rna bv i 

ntiiQt adat$ mifl* 9/ £efre ecfe ÍRatf) <5uös nn | 
a-í geu'<c}eO/í?a ^öurn oier ecf* peingeö <gn 
t>uriauf twaií/eni fjepöum oler f i ©iiburlatifn [ 
öíoíí feingeö/ J?a fjejsöe fö omæíanfca,a ©11* 
ÞO íTíittb ðnguaö ftab funnaö (jia off aö (iftpa 
ve&na @5ubs Himtrga ÍXieff faf ie* ©uöe ppr* 
erpamnbe 03 epferppfa>nöe Ef?«b/ er fo fem 
rim pogwr og bprmafur Q5itUprpngur/ý 6oe»r 
ium miöium ab /pfer og Hoomar 3@fu $or 
£>ienují«/fö fem bffi-aQtotaftí ©imjíf irn/ j 
fcrinaum (wírn ©iraffein þejfe ©reui ílenbf 
ur f&nfuö* SSíooöeð 3<2<£u prrmfor @am 
vifOurnar «B ðauðfe§um ©pnbuun 
fcegar ^vcopiffew eiga «ö jöra/i/þa a/afa 

Joetr 00 Sltfica prcbítiu* » J<* 

■''«■■-_. 

. . ■■ , ' ; i - .. 

þeix ög ttiCutf tf na f jjnar €5t?nöcr/(gií j j?aö 
cií þcjj 'ab þvií ítífu tticö Sruncob icita |tcr 

Söagöut | SSuöþ 9Íoaö olicino/og j ^rtijór* 
one SorJ»MciiuílU/(iO lciíá t)íii íitr5)«fi8 09 
ftua,gunar jftjnumcigeii íðctfum/eg rtita 
fofcm fKpí i&a föuö til/ao ttera fsrt 3foð«g* 
0», pnrer ftjn ©ooöpcrf fftu þetr jjapa gtörf 
^ram öpcr ©fölíöuno/og pram Pfjcr þaD fftn 
ífigmmlcö 0? jjíim (Kimícr/ mcö ftwöjttcf* 
um/pilA9rime ftetfum/og oorum þcjfycafí 
•r OWIöu SQerfunu @ö tuer t?iiium 
meo OJíauoflV/ j uorré ^örttu/mana £.rt*<? 
or Stugunum uppo þa mtflu @ub6 3S?píK»ri 
fcmc/og uppa3@f» Sorþicnuítu/? faata/ 

$#íilpa jiu ntier DtJer&UíjUM / qrtec 
finne fíoorre O^ffrmfewe, 

3* 3 þriöia Qtfwto o/cafamf mcö ÍSnaj'c 
©pnöono/ 09 ©rurlc ©uös Ctfíníluinfcmf/ 
fsprcr @nöuríoufuaran/aö pnltjia oítwlígtt 

aifcfningur fa/ aö (eiötieífaf? cg ítfabefur* 
þoí eingrö Söraf? fa rie ffclcgö / fcm ccfc 

í;<pw (li)ff ípc»m,£ucr ppm <giííiirtai>{fc 
arcu romiíter fo |?an § þil ípapöe ^cilfcrtgcc ry 

3oi> 0io/nu ct þift tofWffitöém 

ttuecí'c mi ecfe leittgtir/fo þig {jenöc ecfe ðöao vma 
peir fent jiroic epfer fijna 3öfU" gioröa/ 
gatiöa fil fomu ©pnba t/ijfpiföjibe íiptiir/ 
f?eim fomlijfer ®* pefur/2* pifu 2, £op* ' 
SOiö f>oö 0i?ijn / fem t'ellfer jur i fama 
@our opfur/cpfer þab/Jpato er þoetgeö* 

ftoöfatttlöferþeuncirneil MD fjunba/pa 
fem upp cf a opf i f jjnð Pþecffar @p9u/f>u 
orio þcir (Jiefön eitf {tij pro ficr gie£tö+ 

£Tíu fað (fcieþier þife/miff JSam/ abþtí 
fuilcr ecPc ob fia J?ar wiö/ob £u fpnb^er ccPe 
apfur ftfmu épn&er* @ö eg uil girpa |?ier 

ciff gotf 2fatö -þar o moofe/ Ö3iö þu ®uö 
$?or ttitt afo«ríega/fo fem &j?anaftee &ðb/{?o [ 
munþier j?ðöoeifap+ Stjfanðffce (jepnr | 
oijfufeaa / oívariega ög öðgfega bcbcö fönö ( 
ab poröa jter f ijmim pörre íoftuin og (joiiHitt I 
oetffcft |?ab/þt>i aílbrei lefiut! viet aö f;atl 
f>a|5e j?ar e-pfer pafíeö ) fijnafprre ©foor^Ice 
pe npppro þvi í;oii gioröe þeffa oluátlrgá 
3örun* 5Qi7í2rurpan0pciIögQ5cEn tif ®u&8 
£cptsr Vfffulecto Orfaö f;to ©roffne* 

í?aö cr fafí ab jíetfiir er jílur S3ane/f?etf 
jlí dlKttuta/ og ftctftir ©itfjsuMcí} fem ofí 

locPð oiUa U\ VQtta f|ire @tyiDð/@6 fcoraf 

iiin petfara ttf Stfiita príbrtutt 

um fudtka er þo þab gprerijeit 3@ifu/|>or 
(jaú ^fpiit fagf og íopab/ oö (juste utcc bsöui 
goöut ei? j fijnu 3?af nr/ J? öD (fcuíiim utcr ^cct 
03 ðWojV %oh+ 16* iatum cflf |fevi srnwf* 
4?aö ö[3 ?}witð/V9 bibía þefí ap 2Uucru/ ab 
ö«er {-caén vorar fprre (bpnCtr (íorí'cjt/ pa 
iííuu 0ub jfiabet Dijjfuíega seifa cjf þaö j 3* 
fu Jlapw* pv\ ©ub giprer ðiarnati g>:lta 
þnrra fem (;a» eiflta/ pfalm* 145* 

Dg er þeffa nufofagt puftíeða rcf ap 
Ö3anarj<atning fjeflf 3branbe 'áRanafft** 
©ub giepe ojf femfpana v>0pum ^erí;fprf/eð 
ur lefio/ ao jþab mafte off 80fetöiejí*iSöjii ap 

(wie serba/fem fteíljl f?ietiat fi! ucrro 
©«lar Wta/ %weiu £acf arðtoiö ppm fyaö/ aö e>«í> epí* 

cr vpptt 3?pcrboot. 
ZoM&lU ffliiz £«ttt> ttl ö5«C-6 cg fct ttc. 

»favcanó 'S^f i ?3 aatnwr cr/»fi5 ctfttfar pöcfc 
c cv ffeyllDur fríér/ pyrft £d paíertrtfs^f/ aö 
frtjn SYtyflUm beyt> cjttrr nuev/ p if tti jbcffmtftt 
vat ^briw gttftv föcfflttcffc ccltfö ö5tst>c. 

£tfftuto(tn!fm þep 'dVQnt cg/ eylifftóiiftárþt'au: 
2&valg »eg' f^cílöt f Qynfcu lct'gcíf/ wtfhuf m 
lcgttr allati flsfc/ wr ^Uiðfyrt £trlc/ cíi £eptí* Ö 4áab ÝHÍtQ pufunfr Ýriáfa cí þáb/ hutfg 
fytji (jcfeut f burt foÞuaö/ aiDuv efi ^D^ngttfr 
buí margut mnii og Synbarc fa/ Sát(*» fctyw* 

fopdr^erbt þt/ab Dcya öEx^ttcr urtti. 

áíg rr þo iaiífktt 01 (u trtetr/ filtav xzúttutú 
í;ii!öur entl Jjttt ✓ éun (Bát mtcr ^talpao 
ctfe/ polgiisDe þitt er fcctta þá/ þa* þttw \cift 
n\iQ flgf m Þttf' ÓföiD {tyna nu tg írccSe. 

é*mncffc irtyfoúnar ^íáípcrt |rtju. ()urt þmtiK 
ÍRapp ptð ífymbcr ttufn/£aö ffcteDe fcenáií ITfai 
taf.tQ (VrtbgaDC \ áltan @ta&/ cffþuri gitspDc 
og bstté þab/og toiHbecf *$ lœa 

ffig bróo unDáH ab Umvtnbafb/ ca þu tájbber 
áb Qcraffá tyaft/ þó eg þtff vtv\>ut vtAtc/ 
rt'tttáff #?u mtg Éálíár á/rp fícm rg ct jbu bijtur 
J>a/l;trbanDe urfi þcncugt 5ccrc. 

fcímba Öclgtsitmng Þ*ná« pW/þu ÁÍaMm 
aftc Sabct míif/prijfa cgeífcttt ccttc/pölgiaiDc 
þitt ðg <Bi<x(kú (Bícb/gret cg ii þtlltut ©rbúro 
meD/gullþacfáD mcfl fcrtt taffcfcr,» 

ttlíg (icpur gcytaDaff (Btcsffcah fctjb/síD (Blccp 
wm otaí og bcecb mqit/allc cfl þtff ^brajl fuflc 
0pc fjcjfc rg £tg fereitab/rff þu !áp r tfc fctrá £a& 
rcccjeanöe fónbílui mttii\ 

!£g ftiírtöa to(i aD ftyggfa þfg/jbu fiunbar faft 
tíb zrai&ð míg/og viflt ct áÞ þtft imra/ t>crr cfí 
\\\t JJcþ cg fcettf&ultbáb/ tnmfcfhu €5t«tb mtjrt 
|;tm öW*er £ab/of*apfeg aúan tftata. 

0o cr 0it Éægbac #ftcn þi\in/ óg fcffivcnö 
ÍJ?á«r £ooro/HMb mtfn/ap poígtœbe fnjríu föcn 
m/i>u frcfeur BHlav ÖíVmbum ei'öt/ tt>rm0rgur» 
6yn&á S(0trum.leitt/ fte Jjjer cíinþt 

2í rri té tó. I